Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Βιολόγος

Γενική Περιγραφή: Η μελέτη της φύσης καθώς και όλων των ζωντανών οργανισμών, που ελέγχουν και προσδιορίζουν τις λειτουργίες της, χαρακτηρίζουν το αντικείμενο της εργασίας του Βιολόγου. Πιο συγκεκριμένα, μελετά τη φύση και αναλύει στο εργαστήριο τη μορφολογία, την ανατομία, τη φυσιολογία και την οικολογία, αναζητώντας και ελέγχοντας τις πολύπλοκες αντιδράσεις των ζωντανών οργανισμών που προσδιορίζουν, επηρεάζουν και μεταβάλλουν τις λειτουργίες της φύσης.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Βιολόγων ορίζονται και προβλέπονται με τον Ν. 716/77, το Π.Δ 541/78, το Π.Δ 256/1998 και το Π.Δ 50 ΦΕΚ 39/5-3-01.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Η άσκηση του επαγγέλματος προϋποθέτει σπουδές στο Τμήμα Βιολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Κρήτης (Ηράκλειο), στο Τμήμα Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Θράκης (Αλεξανδρούπολη), στο Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών Ιωαννίνων και στο Τμήμα Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας Θεσσαλίας (Λάρισα), καθώς και στο Τμήμα Βιολογικών Εpπιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά την 1/5/2004 απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ. Η διάρκεια σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών μαθημάτων και πρακτικών ασκήσεων. Χρειάζεται επίσης εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Το Τμήμα Βιολογίας περιλαμβάνει τομείς: Βιολογίας Κυττάρου και Βιοφυσικής, Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, Βοτανικής, Τομέας Γενετικής και Βιοτεχνολογίας, Ζωολογίας - Θαλάσσιας Βιολογίας, Οικολογίας και Ταξινομικής, Φυσιολογίας Ζώων και Ανθρώπου. Σπουδές επίσης παρέχονται και σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με την προϋπόθεση οι παρεχόμενοι τίτλοι σπουδών να αναγνωρίζονται από τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ, για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών δικαιωμάτων, αντίστοιχα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η αναζήτηση και η μελέτη του ζωικού πληθυσμού και των ζωντανών οργανισμών στη φύση, συχνά είναι μία περιπέτεια. Η αναπτυγμένη παρατηρητικότητα, η ψυχραιμία και η αποφασιστικότητα είναι προσόντα απαραίτητα για τον Βιολόγο. Σε συνδυασμό με την άρτια επιστημονική κατάρτιση, την επιμονή, τη μεθοδικότητα και τη δεξιοτεχνία είναι σε θέση, με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της επιστήμης του αλλά και στα απρόοπτα που πιθανόν του επιφυλάσσει η μελέτη των ζωντανών οργανισμών στο ζωτικό τους χώρο.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Βιολόγος μπορεί να εργαστεί στην εκπαίδευση (μέση, ανώτερη, ανώτατη), να γίνει ερευνητής σε ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα, όπως το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», το Ινστιτούτο Βιοτεχνολογίας Κρήτης, το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης, σε διάφορα υπουργεία (ΥΠΕΧΩΔΕ, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης κ.ά.), σε κρατικά ή ιδιωτικά κέντρα, όπως μονάδες διάγνωσης μεσογειακής αναιμίας, μονάδες προληπτικού ελέγχου ελληνικών πληθυσμών, μονάδες προγεννητικής διάγνωσης κληρονομικών ασθενειών, διαγνωστικά κέντρα, μονάδες κυτταρογενετικής, μονάδες εξωσωματικής γονιμοποίησης σε βιομηχανίες και ειδικότερα σε τομείς όπως τεχνολογία τροφίμων, φαρμακοβιομηχανίες, μονάδες βιολογικού καθαρισμού, σε νομαρχίες ή στην Ελληνική Αστυνομία. Ως περιβαλλοντολόγος, σε τομείς σχετιζόμενους με την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος ή τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος ή τη βιοτεχνολογία στον ιδιωτικό τομέα, σε ιδιωτικά κέντρα ή ινστιτούτα των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς ο 21ος αιώνας θεωρείται ως ο αιώνας της βιολογίας, ειδικότητες όπως η βιοτεχνολογία, η μοριακή βιολογία, η μοριακή ιατρική, η γονιδιακή θεραπεία θα έχουν καλές προοπτικές απασχόλησης, ιδιαίτερα στον ερευνητικό τομέα, όπου δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας, όμως αυτός ο τομέας δεν είναι ακόμη αρκετά αναπτυγμένος στην Ελλάδα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Για τον Βιολόγο, αν και συχνά εργάζεται σε γραφείο ή εργαστήριο, η φύση είναι ο πραγματικός χώρος εργασίας του. Η παρακολούθηση ενός ζώου ή η αναζήτηση ενός ζωντανού οργανισμού, αρκετές φορές, γίνεται κάτω από δυσμενείς συνθήκες.

Η συμπεριφορά του ζώου ή του ζωντανού οργανισμού που αναζητούν, το περιβάλλον που ζει, ο χρόνος που απαιτείται για την ανακάλυψή του και οι καιρικές και άλλες ειδικές συνθήκες προσδιορίζουν το βαθμό δυσκολίας του επαγγέλματός του.