Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τα τελευταία χρόνια οι συνεχείς και ταχύτατες αλλαγές που συντελούνται στον ρόλο που έχουν οι κυβερνήσεις, η ανάμιξή τους σε όλο και περισσότερους διεθνείς οργανισμούς, η αντιμετώπιση κρίσεων με παγκόσμιο χαρακτήρα, ο νέος ρόλος που καλείται να διαδραματίσει η δημόσια διοίκηση καθιστούν όλο και πιο σημαντική την εκπαίδευση στελεχών που θα ανταποκρίνονται στις παραπάνω προκλήσεις. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο προκειμένου να ανταποκριθούν σε αυτή την ανάγκη έχουν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ειδικά προγράμματα με τον τίτλο Master in Pubic Administration (MPA) που συνδυάζουν με μοναδικό τρόπο ικανότητες στη διοίκηση, αναλυτικές ικανότητες στην αξιολόγηση του μηχανισμού της δημόσιας διοίκησης, δεξιότητες στον σχεδιασμό και προώθηση νέων προγραμμάτων και πρακτικών που θα βελτιστοποιήσουν τα αποτελέσματα της δημόσιας διοίκησης.

Ορισμένα γενικά χαρακτηριστικά ενός πτυχίου MPA που μπορεί να ενδιαφέρουν τους αποφοίτους είναι:

  1. Είναι ένα επαγγελματικό πτυχίο και όχι ένα ακαδημαϊκό. Όπως και τα περισσότερα επαγγελματικά πτυχία μπορεί να ανοίξει ένα πλήθος διαφορετικών επαγγελματικών προοπτικών. Οι κάτοχοι ενός πτυχίου MPA εργάζονται για Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις, οικονομικούς οργανισμούς και φορείς του δημοσίου ως υψηλόβαθμα στελέχη.

  1. Πρόκειται για ένα πτυχίο που μοιάζει με ένα ΜΒΑ (Master of Business Administration) και ένα MPP (Master of Public Policy). Επίσης το πτυχίο δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη συστηματική διερεύνηση της οργάνωσης και διοίκησης ενός δημόσιου οργανισμού. Επιπλέον βοηθάει τους αποφοίτους να κατανοήσουν ορισμένα θέματα που εμπλέκονται στη δημόσια διοίκηση, ζητήματα δημόσιου συμφέροντος, σύγκρουση συμφερόντων, τον ρόλο των μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, κανόνες δεοντολογίας και τέλος τις κατάλληλες ερευνητικές μεθόδους.

  1. Τα περισσότερα προγράμματα παρουσιάζουν συγκεκριμένες ευκαιρίες για εξειδίκευση σε τομείς όπως οι διεθνείς σχέσεις, η υγεία, το περιβάλλον, η εκπαίδευση και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

  1. Η διάρκεια των MPA είναι συνήθως 2 χρόνια και δίνεται σε πολλά προγράμματα η δυνατότητα ανταλλαγής μεταξύ κορυφαίων πανεπιστημίων μεταξύ ιδρυμάτων των Η.Π.Α και της Ευρώπης.

Τα προγράμματα ΜPA γίνονται όλο και περισσότερο διαθεματικά καλύπτοντας αντικείμενα όπως όπως η στρατηγική, η οικονομία, και οι ανθρώπινοι πόροι καθώς και ζητήματα ανάλυσης της δημόσιας διοίκησης. Ένα τυπικό πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα στην μικροοικονομική, δημόσια οικονομικά, στατιστική, ηθική, δημόσια διοίκηση, σχεδιασμός και γεωγραφικά συστήματα (GIS) και ένα πλήθος εξειδικευμένων μαθημάτων στη δημόσια υγεία, τον αστικό σχεδιασμό, τα συστήματα επικοινωνιών, τη πολιτισμική διαχείριση και την περιβαλλοντική πολιτική.

Σε κάθε περίπτωση πριν την επιλογή ενός τέτοιου πτυχίου ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει αποφασίσει τι θέλει να κάνει, να ερευνήσει τα διαφορετικά πανεπιστήμια και τα μαθήματα που προσφέρουν, την ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού και το δίκτυο επαφών αλλά και αποφοίτων του κάθε πανεπιστημίου.   

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop