Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων

Γενική Περιγραφή:
Οι εξελίξεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ορθολογικότερης διαχείρισης πόρων αρχίζουν να επιβάλλουν και στη χώρα μας αυξημένες απαιτήσεις στην εκπαίδευση τεχνικού προσωπικού. Έτσι κρίνεται απαραίτητη η εισαγωγή νέων γνώσεων, συχνά στα πλαίσια καινούργιων ειδικοτήτων. Η πρόληψη, κατά προτεραιότητα, η επαναχρησιμοποίηση – ανακύκλωση και η ανάκτηση ενέργειας τίθενται ιεραρχικά ως οι θεμελιώδεις αρχές διαχείρισης των αποβλήτων με βάση την Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία.

Οι χώροι υγειονομικής ταφής προορίζονται ουσιαστικά για την ταφή των υπολειμμάτων αξιοποίησης των αποβλήτων. Ήδη και βάσει του υφισταμένου νέου θεσμικού πλαισίου για την «εναλλακτική διαχείριση» δημιουργούνται προγράμματα διαλογής και νέες εγκαταστάσεις στην Ελλάδα για την επεξεργασία – αξιοποίηση των αποβλήτων, ενώ οργανώνονται σε διαφορετική βάση οι εργασίες συλλογής και μεταφοράς των αποβλήτων. Οι νέες αυτές εξελίξεις στον τομέα διαχείρισης των αποβλήτων και γενικότερα της προστασίας του περιβάλλοντος καταδεικνύουν την αναγκαιότητα ύπαρξης εξειδικευμένου προσωπικού το οποίο θα καλύψει θέσεις εργασίας σε ένα μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων συναφών με την «εναλλακτική διαχείριση» των αποβλήτων. Τα επαγγελματικά καθήκοντα του Τεχνικού Διαχείρισης και Ανακύκλωσης Αποβλήτων περιλαμβάνει τα εξής:

 • Υποδοχή / Παραλαβή κατά τις προβλεπόμενες σε κάθε περίπτωση (επιχείρηση & υλικό) διαδικασίες, κάθε α’ ύλης γενικώς & ειδικότερα των ανακυκλώσιμων και αξιοποιήσιμων υλικών προς επεξεργασία (έμποροι παλαιού χάρτου, σκραπ μετάλλων, μονάδες μπαταριών & συσσωρευτών κα).

 • Προσωρινή αποθήκευση κάθε α’ ύλης, σύμφωνα με αντίστοιχες γενικές τεχνικές και περιβαλλοντικές προδιαγραφές & ειδικότερα αποβλήτων, όπως: οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ορυκτελαίων, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών, μπαταριών, συσσωρευτών, κ.α.

 • Μεταφορά από τα σημεία συλλογής σε κέντρα προσωρινής αποθήκευσης ή και εγκαταστάσεις επεξεργασίας

 • Εργασίες παραγωγής, Φ/Χ μετασχηματισμού, διαλογής, ταξινόμησης και μεταφοράς υλικών, συλλογής στοιχείων και σύνταξης αναφορών, υλοποίησης ελέγχου και άμεσης εκτέλεσης χειρισμών λειτουργίας, συντήρησης α΄ κλιμακίου, παρακολούθησης & διασφάλισης ελέγχου, σε μονάδες παραγωγικών διεργασιών επιχειρήσεων του δευτερογενούς και αντίστοιχα τμήματα εφοδιασμού επιχειρήσεων πρωτογενούς & τριτογενούς επεξεργασίας, όπως: εγκαταστάσεις απορρύπανσης, οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις παραγωγής δευτερογενών προϊόντων και με χρήση των διαχωρισμένων ανακυκλώσιμων υλικών (παραγωγικές μονάδες χαρτιού, γυαλιού, αλουμινίου, πλαστικών, χαλυβουργίες κ.α.)

 • Παρακολούθηση και εποπτεία κατά το παράδειγμα των σημερινών εποπτών καθαριότητας στους διάφορους δήμους («επόπτες ανακύκλωσης») των προγραμμάτων διακριτής συλλογής διαφόρων ειδικών κατηγοριών αποβλήτων, όπως: υλικά συσκευασίας, οχήματα τέλους κύκλου ζωής, ελαστικά, μπαταρίες, συσσωρευτές (βιομηχανικοί, οχημάτων), ορυκτέλαια, συσκευασίες ορυκτελαίων, απόβλητα εκσκαφών, κατεδαφίσεων και οικοδομών, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά είδη, οργανικά υλικά (αποφάγια, κλαδέματα κ.α.), δοχεία αγροχημικών.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Οι Τεχνικοί Δ+ΑΑ μπορούν να απασχολούνται σε επιχειρήσεις με αντικείμενο τον μετασχηματισμό α΄ υλών και την παραγωγή προϊόντων κάθε κλάδου της βιομηχανίας & βιοτεχνίας γενικώς, αλλά και τη συλλογή, διαχείριση & ανάκτηση αστικών αποβλήτων, αλλά και υπολειμμάτων/αποβλήτων των αναπαραγωγικών διαδικασιών, όπως παραδειγματικά και μόνον αναφέρονται στη συνέχεια:

 • Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Συσκευασίας, Προγράμματα προδιαλογής υλικών (δημοτικά-ιδιωτικά), Εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης αποβλήτων, Εργασίες συλλογής – μεταφοράς αποβλήτων,

 • Επιχειρήσεις ΟΤΑ για την περισυλλογή, επεξεργασία & ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων, Υπηρεσίες καθαριότητας ή/και ανακύκλωσης Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τμήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης αποβλήτων και ελέγχου παραγωγικών μονάδων ή υπηρεσιών σε ΔΕΚΟ, βιομηχανίες και άλλες οικονομικές μονάδες (π.χ. μεγάλες τουριστικές επιχειρήσεις )

 • Μονάδες απορρύπανσης και αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, Μονάδες τεμαχισμού, κοκκοποίησης ή/& πουδροποίησης χρησιμοποιημένων ελαστικών, Μονάδες ελέγχου, αναβάθμισης και επαναχρησιμοποίησης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, Μονάδες επεξεργασίας ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών αποβλήτων, Μονάδες επεξεργασίας, ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, οικοδομών και κατεδαφίσεων, Μονάδες επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων, Μονάδες ανακύκλωσης ελαστικών, Μονάδες ανακύκλωσης συσσωρευτών, Μονάδες διαλογής, επεξεργασίας και ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, οικοδομών και κατεδαφίσεων, Πλαστικοβιομηχανία, Μονάδες αναγέννησης αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων,

 • Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ),

 • Θερμική επεξεργασία αποβλήτων,

 • Εγκαταστάσεις κομποστοποίησης οργανικών οικιακών αποβλήτων, κλαδεμάτων, αγροτικών υπολειμμάτων , προγράμματα στήριξης της οικιακής κομποστοποίησης οργανικών απορριμμάτων, αλλά και σε Υπηρεσίες εφαρμογής Συστημάτων Περιβαλλοντικού Ελέγχου,

 • Χημικές, Η/Χ, Μεταλλουργικές επιχειρήσεις, Βιομηχανία χαρτιού, Χαλυβουργία, χυτήρια μετάλλων, Υαλουργεία, Εργοστάσια Αλουμινίου, Τροφίμων, Ποτών, Κλωστοϋφαντουργίας, Πλαστικών, Θερμικής ή/και Ηλεκτρικής Ενέργειας, Τσιμέντου,

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:

 • Γενικές γνώσεις των κυριότερων ειδών α΄ υλών, ενδιαμέσων και τελικών προϊόντων, παραγωγικών μονάδων γενικώς και ειδικότερα ανακυκλώσιμων υλικών και δυνατότητες διαχωρισμού τους σε κατηγορίες ανάλογα με τις απαιτήσεις νομοθεσίας, αγοράς και εμπορικών – τεχνολογικών δυνατοτήτων για υλικά όπως (ενδεικτική και μόνον αναφορά) Χαρτί, Γυαλί, Αλουμίνιο, Σιδηρούχα μέταλλα, Χαλκός, Διαφορετικά είδη Πλαστικών, Απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Απόβλητα εκσκαφών / οικοδομών /κατεδαφίσεων, Ελαστικά, Διάφορα εξαρτήματα οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, Διάφορες κατηγορίες μπαταριών και συσσωρευτών, Ζυμώσιμο κλάσμα, Δέρμα-ξύλο-λάστιχο-ύφασμα (λοιπά καύσιμα), Επικίνδυνα και τοξικά υλικά σε συσκευές και προϊόντα

 • Γενικές γνώσεις των εργασιών που λαμβάνουν χώρα σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, (όπως -ενδεικτική αναφορά- Μονάδες απορρύπανσης-αποσυναρμολόγησης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, Μονάδες απορρύπανσης-αποσυναρμολόγησης οχημάτων τέλους κύκλου ζωής, Μονάδες Θερμικής επεξεργασίας αποβλήτων) και βασικές γνώσεις διοίκησης επιχειρήσεων διαχείρισης αποβλήτων και συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων

 • Γνώσεις και δεξιότητες ταυτοποίησης στοιχείων και μηχανών, οργάνων, συσκευών γενικώς & ειδικότερα και συνόλων και προσανατολισμού στις κυριότερες παραγωγικές διαδικασίες, στις οποίες χρησιμοποιούνται (ή μπορούν να χρησιμοποιηθούν) δευτερογενείς πρώτες ύλες & των περιορισμών και ειδικών συνθηκών για την εφαρμογή κατά περίπτωση της ανακύκλωσης στις προαναφερόμενες περιπτώσεις & πλαίσια

Απαιτούμενες Δεξιότητες και Χαρακτηριστικά:

 • Εφαρμογή τεχνολογικών λύσεων σε μονάδες Φ/Χ διεργασιών, μετρολογία (αρχές, οργανολογία, παρουσίαση), στατιστική επεξεργασία τιμών, περιβαλλοντική νομοθεσία σε ειδικά προδιαγεγραμμένα όρια/πλαίσια, αρχές οικολογίας, διαχείρισης στερεών αποβλήτων., λειτουργία & συντήρηση των διαφόρων συσκευών και αυτοματοποιημένων, -ημι-, μη- εγκαταστάσεων, διεργασιών παραλαβής, διαχωρισμού υλικών, αποθήκευσης, αποστολής, μεταφοράς, βελτίωση βαθμού απόδοσης εγκαταστάσεων.

 • Λειτουργία, επισκευή & συντήρηση 1ου κλιμακίου των διαφόρων κύριων συσκευών στις παραγωγικές διαδικασίες απορρόφησης των ανακυκλώσιμων υλικών (δευτερογενών πρώτων υλών) και των προαναφερθέντων διεργασιών.

 • Τήρηση αρχείων (κάθε είδους, δεδομένων, ή απλών νέων ) σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή.

 • Ατομική και Ομαδική εργασία σε ποσοτικά & ποιοτικά προκαθορισμένο – προδιαγεγραμμένο πλαίσιο (εργασίες τεχνικές, γραμματείας, αγορών, αναζήτησης / επεξεργασίας πληροφοριών κ.α.)

 • Σύνταξη εκθέσεων και αναφορών

 • Αυστηρή εφαρμογή των οδηγιών Υγιεινής και Ασφάλειας (Στοιχεία νομοθεσίας, λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων)

 • Επικοινωνία με πελάτες και κοινό, μετάδοση μηνυμάτων και αποσαφήνιση απαιτήσεων για σωστή συνεργασία μεταξύ των διαφόρων συνεργατών