Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Κινηματογράφου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη και η έρευνα στους τομείς του θεάτρου και του κινηματογράφου με σκοπό την προαγωγή της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ειδικός κινηματογράφου μελετά την εξέλιξη του κινηματογράφου στην Ελλάδα, από την εμφάνισή τους ως τις μέρες μας και την αλληλεπίδραση που υπάρχει με τον κινηματογράφο άλλων χωρών. Επίσης, συμμετέχει σε έρευνες αρχειακών πηγών, βιβλιοθηκών και κινηματογραφικών συλλογών με σκοπό την προβολή και την προώθηση του πολιτισμικού κεφαλαίου της χώρας μας στο εξωτερικό. Επιπλέον, ιδιαίτερο αντικείμενο της έρευνάς του αποτελεί το αυξανόμενο ενδιαφέρον των Ελλήνων, ιδίως των νέων, για το θέατρο, τις παραστατικές τέχνες (performing arts), τον κινηματογράφο, αλλά και κάθε άλλη μορφή τέχνης. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και σεμινάρια τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο προκειμένου να βοηθά τους πολιτιστικούς φορείς στην οργάνωση και τη συγκρότηση της θεατρικής και γενικότερα της πολιτισμικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο ειδικός κινηματογράφου εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως ερευνητής, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, αλλά και να αξιοποιεί αρχεία και άλλες πρωτογενείς πηγές πληροφόρησης σχετικά με το αντικείμενο της εργασίας του. Τέλος, συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (κριτικούς θεάτρου και κινηματογράφου, ιστορικούς τέχνης κ.ά.) για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας, όπως είναι η επιτόπια έρευνα αρχείων, βιβλιοθηκών, συλλογών και η μελέτη θεατρικών και πολιτισμικών φαινομένων όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε διευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η κριτική σκέψη, το ενδιαφέρον για την έρευνα, η αγάπη για τον κινηματογράφο, η παρατηρητικότητα, η ευρύτητα πνεύματος, η συνέπεια, η μεθοδικότητα, η ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο αποτελούν απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος. Στην περίπτωση της ενασχόλησης με τη διδασκαλία, η μεταδοτικότητα, η υπομονή και η κατανόηση θεωρούνται απαραίτητα προσόντα, όπως επίσης και η ευγένεια, η προσήνεια, η ικανότητα επικοινωνίας, αλλά και το πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας. Η γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή είναι χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Πάτρας, Ρεθύμνου, Κομοτηνής και Πελοποννήσου, στο τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Φιλοσοφίας Πάτρας και στα τμήματα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας των Πανεπιστημίων Αθήνας και Ιωαννίνων, όπου η φοίτηση διαρκεί οκτώ εξάμηνα. Στη συνέχεια, οι πτυχιούχοι των τμημάτων αυτών μπορούν να κάνουν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ειδικότερα, το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Φιλολογίας, το οποίο παρέχει εξειδίκευση στον τομέα του Θεάτρου - Κινηματογράφου. Αντικείμενο και σκοπός του προγράμματος είναι η προαγωγή της επιστήμης του θεάτρου-κινηματογράφου και η δημιουργία νέων επιστημόνων, οι οποίοι θα στελεχώσουν τα συναφή ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά τμήματα, ορισμένα από τα οποία συναντούν σοβαρές δυσκολίες στην εξεύρεση εξειδικευμένου διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Φιλοσοφικών Σχολών και Τμημάτων Θεατρολογίας και Επικοινωνιολογίας των ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Το πρόγραμμα μαθημάτων και ασκήσεων περιλαμβάνει μαθήματα, όπως: Αριστοτέλους Περί Ποιητικής, Ιστορία και ιστοριογραφία του Νεοελληνικού Θεάτρου - Κινηματογράφου, Πηγές της Ιστορίας του Νεοελληνικού Θεάτρου - Κινηματογράφου, Ο Αριστοτέλης στη θεωρία του ευρωπαϊκού θεάτρου, Η κλασική ευρωπαϊκή κωμωδία: από τον Μένανδρο στον Μπομαρσέ, Οι γλωσσολογικές βάσεις της νεότερης ποιητικής, Θεωρία του νεότερου Ευρωπαϊκού Θεάτρου / Κινηματογράφου, Σύγχρονες προσεγγίσεις της ποιητικής Νεοελληνική θεατρική/κινηματογραφική κωμωδία κ.ά., ενώ απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών και σε διδακτορικό επίπεδο. Οι σπουδαστές επιδίδονται κυρίως στη συγγραφή της διδακτορικής τους διατριβής, κάτω από την επίβλεψη του επόπτη των σπουδών τους και της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής όπως ορίζει ο νόμος. Παίρνουν μέρος επίσης στα ερευνητικά προγράμματα του Τομέα και ύστερα από σχετική συνεννόηση στα ερευνητικά προγράμματα θεατρολογίας του Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών.
Ακόμη, σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Αθήνας, Πάτρας και Πελοποννήσου, όπου η φοίτηση διαρκεί τέσσερα έτη, και στο Τμήμα Θεάτρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου η φοίτηση διαρκεί πέντε έτη, ενώ απαιτείται και διπλωματική εργασία που μπορεί να αποτελεί επιστημονική εργασία ή καλλιτεχνική δημιουργία, ατομική ή συλλογική. Το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών λειτουργεί σε συνεργασία με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με γενικό τίτλο: «Το ελληνικό θέατρο από την αρχαιότητα έως σήμερα: Θεωρία και παράσταση». Η μελέτη της ιστορίας του θεάτρου στην Ελλάδα, από την εμφάνισή του ως τις μέρες μας, και η αλληλεπίδραση που υπάρχει με το θέατρο άλλων χωρών αποτελεί το ερευνητικό αντικείμενο του ΠΜΣ Ειδικότερα σκοπός του ΠΜΣ είναι η μελέτη του ελληνικού θεάτρου στη συγχρονική και διαχρονική του διάσταση. Στο πλαίσιο του αναβαθμισμένου ΠΜΣ γίνεται δυνατή η έρευνα και η προώθηση της αξιοποίησης του θεάτρου στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσω της εκπόνησης ειδικών ερευνητικών εργασιών και της διοργάνωσης σεμιναρίων για εκπαιδευτικούς. Τέλος, το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών με ειδίκευση στο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο».

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του Ειδικού Κινηματογράφου είναι ίδια με αυτά του εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον βέβαια εργάζεται στη Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, και προβλέπονται τόσο από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ. Α΄/1985), όσο και από το Δημοσιοϋπαλληλικό και το Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα. Όταν απασχολείται στην Ιδιωτική Εκπαίδευση, τα δικαιώματά του προβλέπονται και από τις συμβάσεις εργασίας μεταξύ εργοδοτών Σχολαρχών και της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών της Ελλάδας. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πατρών και Πελοποννήσου και του τμήματος Θεάτρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έχουν κατοχυρωθεί με βάση το Π.Δ. 125 (ΦΕΚ 111/ 6-4-2000).
Επίσης, σύμφωνα με την 3Π/2008 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 516/08.10.2008) διορίζονται για πρώτη φορά οι απόφοιτοι των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών ή Θεάτρου ΑΕΙ Πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας της αλλοδαπής ως μόνιμοι εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κλάδου ΠΕ32.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Εργάζεται σε πολιτισμικούς οργανισμούς, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις, επιτροπές, δημόσιους φορείς και ιδιωτικά Ιδρύματα (Εθνικό Θέατρο, Λυρική Σκηνή, Θεατρικό Μουσείο, ΕΛΙΑ, Μέγαρο Μουσικής, Μουσείο Μπενάκη, Ίδρυμα Τσαρούχη κ.ά.), προβάλλοντας και προωθώντας τις ελληνικές θεατρικές παραστάσεις και κινηματογραφικές ταινίες σε πολιτισμικές διοργανώσεις ξένων χωρών, ως κριτικός θεάτρου και κινηματογράφου σε εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα έντυπα ή ως επιστημονικός σύμβουλος σε δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους κ.ά. Επίσης, μπορεί να συνεργαστεί με πολιτισμικούς φορείς για την καλύτερη οργάνωση και συγκρότηση της θεατρικής και γενικότερα της πολιτισμικής δραστηριότητας στην Ελλάδα, την προβολή θεατρικών ζητημάτων στα ΜΜΕ, την παραγωγή αντίστοιχων προγραμμάτων, καθώς και την επιμέλεια και διεύθυνση θεατρικών και πολιτισμικών εκδόσεων, έντυπων και ηλεκτρονικών (cd-rom). Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως ειδικός σύμβουλος στην εκπαίδευση προωθώντας την αξιοποίηση της θεατρικής παιδείας στην εκπαιδευτική διαδικασία ή ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση εφόσον διαθέτει διδακτορικό.