Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Προγραμματιστής

Γενικές πληροφορίες

Ο Προγραμματιστής ασχολείται με την ανάπτυξη προγραμμάτων για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, προκειμένου να προσαρμόσει τις δυνατότητες του Η/Υ στις ανάγκες του χρήστη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, μελετά την εφαρμογή νέων συστημάτων ή τη βελτίωση και προώθηση ήδη γνωστών, αλλά και ελέγχει τα προγράμματα για να διαπιστώσει ότι λειτουργούν όπως πρέπει ή να κάνει τις απαραίτητες μεταβολές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, επειδή οι ανάγκες αλλάζουν, καλείται να προσαρμόσει ένα παλιό πρόγραμμα στις νέες απαιτήσεις. Ο Προγραμματιστής συνεργάζεται με τον αναλυτή, για να καταρτίσει το εκάστοτε πρόγραμμα.

Βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να διαθέτει ο Προγραμματιστής είναι η ευστροφία, η ικανότητα λογικών υπολογισμών, η ακρίβεια, η υπομονή, η καθαρή σκέψη, η δημιουργική φαντασία, επικοινωνιακές ικανότητες, ομαδικό πνεύμα (για όταν εργάζεται ως μέλος ομάδας)

Ειδικότητες

Ο Προγραμματιστής μπορεί να ειδικευθεί σε διάφορους τομείς, όπως η ανάπτυξη νέων γλωσσών για Η/Υ, η εφαρμογή συστημάτων, ή η εφαρμογή προγραμμάτων που είναι και το σύνηθες.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο Προγραμματιστής γενικά μπορεί να εργαστεί για κατασκευαστές Η/Υ ή σε εταιρείες που έχουν μεγάλες εγκαταστάσεις Η/Υ. Επίσης μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά και σε υπηρεσίες του δημοσίου. Ακόμα, έχει τη δυνατότητα να εργαστεί ως καθηγητής πληροφορικής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Εργασιακές συνθήκες

Ο Προγραμματιστής εργάζεται σε χώρους γραφείου. Συνήθως το ωράριό του είναι καθορισμένο, αλλά ενδέχεται, ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε περίπτωσης, να εργαστεί εκτός συνηθισμένου ωραρίου, προκειμένου να προλάβει κάποια προθεσμία. Καθώς εργάζεται διαρκώς μπροστά από έναν Η/Υ υπάρχουν πιθανότητες να αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας με τα μάτια ή την πλάτη

Προοπτικές

Ο έμπειρος Προγραμματιστής είναι δυνατόν να αναλάβει θέσεις υπεύθυνου σε διοικητικό ή λειτουργικό τομέα. Μπορεί, επίσης, να γίνει αναλυτής συστημάτων.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

 • Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής,
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών Σύμφωνα με ΠΔ 345/89 τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πληροφορικής της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της Πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

 • Προγραμματιστές Εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.
 • Αναλυτές Εφαρμογών. Αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
 • Προγραμματιστές Συστημάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών, ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α.
 • Αναλυτές Συστημάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: