Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων

Γενικές πληροφορίες

Ο Ειδικός στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Συστημάτων (ΕΣΑΣ) ασχολείται κυρίως με την εγκατάσταση και ανάπτυξη νέων ΙΤ συστημάτων που συχνά λειτουργούν παράλληλα με παλαιότερα συστήματα, τα οποία παρουσιάζουν προβλήματα. Μεταξύ των καθηκόντων του είναι η αξιολόγηση του υπάρχοντος λογισμικού, προκειμένου να βελτιώσει ή να αντικαταστήσει ένα σύστημα· η ανάπτυξη και ο έλεγχος της λειτουργικότητας ενός συστήματος· ο συντονισμός της εγκατάστασης λογισμικών και συστημάτων· η δημιουργία ενός αρχιτεκτονικού σχεδίου με τις απαραίτητες προϋποθέσεις για το λογισμικό και τα δεδομένα κτλ.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΣΑΣ μπορεί να εργαστεί είτε ως μισθωτός στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, είτε ως ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΕΣΑΣ εργάζεται σε συνθήκες και με ωράριο γραφείου. Ωστόσο, υπάρχουν περίοδοι, π.χ. έλεγχος νέων συστημάτων, όπου χρειάζεται να εργαστεί εκτός συνηθισμένου ωραρίου. Εργάζεται είτε ως μέλος ομάδας είτε ως ανεξάρτητος επαγγελματίας.

Προοπτικές

Η εξέλιξη ενός ΕΣΑΣ εξαρτάται από τον τομέα όπου εργάζεται. Ανάλογα με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, μπορεί να του ανατεθούν συνθετότερα ή μεγαλύτερα project ή να γίνει επικεφαλής ομάδας.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

 • Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής,
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών Σύμφωνα με ΠΔ 345/89 τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πληροφορικής της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της Πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

 • Προγραμματιστές Εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.
 • Αναλυτές Εφαρμογών. Αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
 • Προγραμματιστές Συστημάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών, ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α.
 • Αναλυτές Συστημάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: