Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Δικτύων

Γενικές πληροφορίες

Στόχος του Ειδικού Δικτύων (ΕΔ) είναι να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία των δικτύων επικοινωνίας σε μια επιχείρηση. Έτσι, ασχολείται με θέματα που αφορούν τη δικτύωση Η/Υ, κτιρίων ή τη διαχείριση συστημάτων από πολλούς χρήστες. Επίσης, επιλύει προβλήματα του Hardware και του Software σε ξεχωριστούς υπολογιστές, τοπικά δίκτυα ή στην επικοινωνία της επιχείρησης με τους πελάτες της, καθώς και εγκαθιστά και υποστηρίζει δίκτυα επικοινωνίας μιας επιχείρησης με τα υποκαταστήματα ή τους αντιπροσώπους της.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΕΔ μπορεί να εργάζεται σε έναν οργανισμό ή μια εταιρεία (του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα) ως μέλος της ομάδας ΙΤ ή να συνεργάζεται με τον οργανισμό ή την εταιρεία ως εξωτερικός συνεργάτης. Μπορεί να εργαστεί ως στέλεχος μηχανογραφικών κέντρων, σύμβουλος τηλεπικοινωνιακών συστημάτων ή και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να εργαστεί και ως διδακτικό προσωπικό.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΕΔ συνήθως εργάζεται το κανονικό ωράριο σε περιβάλλον γραφείου. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που ο ΕΔ καλείται να εργαστεί εκτός γραφείου και εκτός ωραρίου, ειδικά όταν πρόκειται για σημαντικά προβλήματα. Λόγω της σημασίας που έχουν τα δίκτυα για την εύρυθμη λειτουργία μιας επιχείρησης, η εργασία του ΕΔ μπορεί να είναι αποτελέσει παράγοντα άγχους. Όταν ο ΕΔ εργάζεται ως σύμβουλος, τότε ένα μεγάλο μέρος της εργασίας του γίνεται εκτός προσωπικού γραφείου.

Προοπτικές

Οι προοπτικές ανέλιξης ενός ΕΔ εξαρτώνται από το μέρος όπου εργάζεται. Γενικά, υπάρχει η δυνατότητα να αναλάβει πιο υπεύθυνες θέσεις ή να ασχοληθεί και με άλλους τομείς του ΙΤ. Ο ΕΔ, μετά από την απόκτηση σημαντικής εμπειρίας, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας ανοίγοντας δική του εταιρεία.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

 • Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής,
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών Σύμφωνα με ΠΔ 345/89 τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πληροφορικής της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της Πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

 • Προγραμματιστές Εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.
 • Αναλυτές Εφαρμογών. Αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
 • Προγραμματιστές Συστημάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών, ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α.
 • Αναλυτές Συστημάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: