Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αναλυτής Συστημάτων

Γενικές πληροφορίες

Ο Αναλυτής Συστημάτων (ΑΣ) σχεδιάζει, ελέγχει και θέτει σε λειτουργία συστήματα Η/Υ, προκειμένου να επεξεργάζονται και να μεταφέρονται πληροφορίες, αλλά και να υποστηρίζονται οι δραστηριότητες σε διάφορα επίπεδα. Στόχος του είναι να συμβάλει στη βελτιστοποίηση της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας της εκάστοτε επιχείρησης όσον αφορά τον τομέα του ΙΤ. Εξετάζει το πρόβλημα που του αναφέρεται, προτείνει λύση, προγραμματίζει, εκτελεί και ελέγχει τη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος, προκειμένου να είναι σίγουρος ότι το τελικό αποτέλεσμα θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της επιχείρησης.

Ειδικότητες

Ο ΑΣ συνήθως ειδικεύεται στα συστήματα που χρησιμοποιεί κάποιος συγκεκριμένος τομέας, π.χ. επιχειρήσεις, υγεία, χρηματοοικονομικά συστήματα κτλ., στον οποίο επιθυμούν να εργαστούν.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΑΣ μπορεί να εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό χώρο, ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΑΣ εργάζεται συνήθως σε συνθήκες γραφείου, τις περισσότερες φορές σε καθορισμένα ωράρια εργασίας. Ωστόσο, ορισμένες φορές απαιτείται εργασία εκτός ωραρίου, όταν χρειάζεται να τηρηθεί κάποια προθεσμία. Επίσης, ο ΑΣ εργάζεται συχνά στο πλαίσιο μιας ομάδας.

Προοπτικές

Η επαγγελματική εξέλιξη ενός ΑΣ εξαρτάται από τον τομέα και το χώρο όπου εργάζεται, π.χ. αν έχει διοικητικές ικανότητες μπορεί να τεθεί επικεφαλής ενός τμήματος. Ένας ΑΣ που έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία μπορεί να εργαστεί ως ανεξάρτητος σύμβουλος.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

 • Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής,
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών Σύμφωνα με ΠΔ 345/89 τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πληροφορικής της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της Πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

 • Προγραμματιστές Εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.
 • Αναλυτές Εφαρμογών. Αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
 • Προγραμματιστές Συστημάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών, ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α.
 • Αναλυτές Συστημάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: