Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαχειριστής Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων

Γενικές πληροφορίες

Ο Διαχειριστής Υπολογιστών και Πληροφοριακών Συστημάτων (ΔΥΠΣ) ασχολείται με τις δραστηριότητες μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού που αφορούν τους Η/Υ. Συντάσσει επιχειρηματικά σχέδια, επιβλέπει τις λειτουργίες στους Η/Υ και στο διαδίκτυο, αναθέτει διάφορες εργασίες στο προσωπικό και καθορίζει την πορεία της εργασίας. Γενικά είναι επικεφαλής τμημάτων με προγραμματιστές, αναλυτές συστημάτων κ.ά., ενώ δίνουν λόγο στην ανώτερη ή ανώτατη διοίκηση της εταιρείας ή του οργανισμού.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που είναι απαραίτητο να έχει κάποιος ΔΥΠΣ είναι η οργανωτική ικανότητα, η υπευθυνότητα, η γνώση Η/Υ και διαδικτύου, η ικανότητα επικοινωνίας με τους άλλους, καθώς και οι ηγετικές ικανότητες.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ένας ΔΥΠΣ μπορεί να εργαστεί σε πολλούς τομείς, όπως είναι η βιομηχανία, οι δημόσιοι ή εκπαιδευτικοί οργανισμοί.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΔΥΠΣ εργάζεται συνήθως σε γραφεία κοντά στις αίθουσες Η/Υ. Συνήθως είναι ο κύριος σύνδεσμος ανάμεσα στο προσωπικό των Η/Υ και στον υπόλοιπο οργανισμό ή εταιρεία. Ορισμένες φορές εργάζονται υπό πίεση, προκειμένου να βρουν λύσεις σε τεχνολογικά ζητήματα. Το ωράριό τους είναι το ισχύον για όλους, αν και ενδέχεται σε περιπτώσεις που υπάρχουν χρονοδιαγράμματα προς τήρηση να εργαστούν εκτός ωραρίου.

Προοπτικές

Ένας ΔΥΠΣ μπορεί να αναλάβει υψηλές διοικητικές θέσεις σε μια εταιρεία ή οργανισμό. Επίσης είναι δυνατόν να του ανατεθούν διοικητικά καθήκοντα έξω από το χώρο των Η/Υ και της επεξεργασίας δεδομένων.

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: