Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πληροφορικός

Γενικές πληροφορίες

Ο Πληροφορικός ασχολείται με τη συγκέντρωση, επεξεργασία, ταξινόμηση και μετάδοση πληροφοριών χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λογισμικό και τα δίκτυα τηλεπληροφορικής και τηλεπικοινωνίας.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει, ο Πληροφορικός θα πρέπει να είναι μεθοδικός, οργανωτικός, να έχει δημιουργική σκέψη και άριστη γνώση των αρχών της πληροφορικής.

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο Πληροφορικός δραστηριοποιείται στο χώρο των τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων, στον τομέα υλικού και λογισμικού Η/Υ, πληροφορικής, εφαρμογών διαδικτύου, συστημάτων και εφαρμογών γραφικών, επεξεργασίας σημάτων, εικόνας και ομιλίας, αλλά και στον τομέα της τεχνικής υποστήριξης. Έτσι μπορεί να εργαστεί στη διοίκηση επιχειρήσεων, στη βιομηχανία, σε μηχανογραφικά κέντρα στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση κτλ.

Εργασιακές συνθήκες

Ο Πληροφορικός εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, αλλά ορισμένες φορές χρειάζεται να μετακινείται, για να παρέχει υπηρεσίες στο χώρο των πελατών. Το ωράριο εργασίας είναι το σύνηθες, αν και ενδέχεται να υπερβαίνεται όταν υπάρχει φόρτος εργασίας ή πρέπει να τηρηθούν κάποιες προθεσμίες.

Προοπτικές

Ανάλογα με τον τομέα, τον τόπο εργασίας και την εμπειρία του ο Πληροφορικός μπορεί να αναλάβει θέσεις ευθύνης και να τεθεί επικεφαλής ομάδας ή τμήματος.

Χρήσιμες πληροφορίες

 Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

 • Πληροφορικής,
 • Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,
 • Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,
 • Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,
 • Βιομηχανικής Πληροφορικής,
 • Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,
 • Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,
 • Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης
 • Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ
 • Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων
 • Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία
 • Διαχείρισης Πληροφοριών Σύμφωνα με ΠΔ 345/89 τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πληροφορικής της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της Πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

 • Προγραμματιστές Εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.
 • Αναλυτές Εφαρμογών. Αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.
 • Προγραμματιστές Συστημάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών, ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α.
 • Αναλυτές Συστημάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: