Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πράσινες θέσεις εργασίας

Οι παράγοντες που επιταχύνουν τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και διαμορφώνουν τις απαιτούμενες δεξιότητες αφορούν στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών, στην παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και στη μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2. Οι παράγοντες αυτοί έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλους τους επαγγελματικούς τομείς δημιουργώντας την ανάγκη ανάπτυξης πράσινων θέσεων εργασίας. Από σχετικές μελέτες έχει προκύψει ότι νέες πράσινες θέσεις εργασίας αναμένεται να δημιουργηθούν στους παρακάτω τομείς:

  • Τομέας Ενέργειας: Ο τομέας της ενέργειας έχει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από το κομμάτι της ενεργειακής παραγωγής (κατασκευή, εμπορία, μελέτη, τοποθέτηση ΑΠΕ), μέχρι τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Η ενεργειακή κατανάλωση έγκειται τόσο στην κατανάλωση μέσω των κτιρίων, οπότε αντιμετωπίζεται με την κατασκευή ενεργειακών κτιρίων (βιοκλιματική αρχιτεκτονική), όσο και στην κατανάλωση στο εσωτερικό του κτιρίου, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μέχρι τη συμπεριφορά.
  • Διαχείριση Υδατικών Πόρων: Η νέα Οδηγία πλαίσιο για την διαχείριση του νερού απαιτεί νέους τρόπους αντιμετώπισης των οικοσυστημάτων και αξιώνει την δημιουργία προγραμμάτων παρακολούθησης των υπόγειων υδάτων, τόσο σε θέματα ποιότητας, όσο και καταγραφής ποσοτικών επιπέδων.
  • Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων: Σύμφωνα με Οδηγία της ΕΕ απαγορεύεται η ανεξέλεγκτη απόθεση απορριμμάτων, ενώ πρέπει να καταργηθούν οι χωματερές και να γίνει εξυγίανση του χώρου. Σημαντικό επίσης σε αυτό τον τομέα είναι το κομμάτι της ανακύκλωσης υλικών.
  • Μετακινήσεις: Η επιλογή των μέσων μεταφοράς, ο σχεδιασμός και η διαχείριση των ΜΜΜ, η προώθηση πιο φιλικών προς το περιβάλλον τρόπων μετακίνησης είναι απαραίτητα για μια βιώσιμη πόλη.

Στα ανωτέρω μπορούν να προστεθούν η καταγραφή και καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και ηχορύπανσης, η διαχείριση και προστασία βιοτόπων/οικοτόπων και η αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

(Πηγή: ΕΟΠΠΕΠ)

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop