Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Tο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ) είναι νομικό πρόσωπο, ιδιωτικού δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Το ΕΙΕ ιδρύθηκε το Οκτώβριο του 1958 και απαρτίζεται από τρία Ερευνητικά Ινστιτούτα, ένα στην περιοχή των Ανθρωπιστικών Επιστημών, το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (με Τμήματα Βυζαντινών Ερευνών (ΚΒΕ), Νεοελληνικών Ερευνών (ΚΝΕ) και το Ελληνικής και Ρωμαϊκής Aρχαιότητος (ΚΕΡΑ)), και δύο στην περιοχή των Θετικών Επιστημών, το Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας (με τμήματα Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας (ΒΕΒ) και Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας (ΟΦΧ)) και το Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ), καθώς και από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), την Υπηρεσία Υποστήριξης και το Γραφείο Δημοσίων & Διεθνών Σχέσεων.

Αποστολή του ΕΙΕ είναι η διεξαγωγή πολυ-επιστημονικής έρευνας στους τομείς των ανθρωπιστικών και θετικών επιστημών.Το ΕΚΤ παρέχει εθνικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής πληροφόρησης και υποστήριξης σε θέματα έρευνας, επιστήμης και τεχνολογίας με διεθνή εμβέλεια.
Η Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας παρέχει μοναδικές υπηρεσίες στο σύνολο της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.

Διεύθυνση: Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Τ.Κ. 11635, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 727-3700

Fax: 210 724-6618

Email: eie[at]eie.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.eie.gr/ 

 

Ινστιτούτα 

Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ)

 Το Τμήμα ΒΕΒ ιδρύθηκε το 1977 με στόχους την εκτέλεση επιστημονικής έρευνας υψηλού επιπέδου στις βιολογικές επιστήμες και τη βιοτεχνολογία, την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή κοινοτομικών προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών, και την εκπαίδευση προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και μεταδιδακτορικών φοιτητών και ειδικευμένου τεχνικού προσωπικού.

Το 2010 στο Τμήμα ΒΕΒ υπηρετούν 18 ερευνητές Α’-Δ’ βαθμίδας και 2 Ειδικοί Λειτουργικοί Επιστήμονες. Μαζί με τους μεταπτυχιακούς και μεταδιδακτορικούς ερευνητές σε έργα εξωτερικής χρηματοδότησης, το τεχνικό και και διοικητικό προσωπικό, το συνολικό ανθρώπινο δυναμικό του Τμήματος έφθανε τα 60 περίπου άτομα.

Δραστηριότητες

Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Tμήματος ΒΕΒ κινούνται προς δύο κυρίως κατευθύνσεις, α) την μελέτη των βιολογικών μηχανισμών που σχετίζονται με τον καρκίνο, την γήρανση και άλλα εκφυλιστικά νοσήματα, β) την ανάπτυξη της βιομηχανικής βιοτεχνολογίας. Κοινή επιδίωξη των ερευνών του Τμήματος είναι η κατανόηση των μηχανισμών αλληλεπίδρασης του γονιδιώματος με το περιβάλλον με την ευρύτερή του έννοια, σαν βάση της κατανόησης των μηχανισμών της ανθρώπινης νοσηρότητας και γήρανσης, του σχεδιασμού και ανάπτυξης θεραπευτικών και χημειο-προστατευτικών παραγόντων καθώς και της ταυτοποίησης φυσικών προϊόντων με παρόμοιες ιδιότητες. Μια δεύτερη επιδίωξη, σε αρμονία με την διακηρυγμένη πολιτική της ΓΓΕΤ, είναι η ανάπτυξη Ε&Τ δραστηριοτήτων εναρμονισμένων με τις ανάγκες της ελληνικής βιομηχανίας.

Διεύθυνση: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας
Τμήμα Βιολογικών Ερευνών και Βιοτεχνολογίας
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
116 35 Αθήνα
Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 727-3751, 210 727-3765

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibrb/index-gr.html

Υπαγωγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ) 

Το Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών του Ινστιτούτου Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ) ιδρύθηκε το 1960 ως ''Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών'' (ΚΒΕ) με σκοπό την προαγωγή της έρευνας και την προβολή της ιστορίας και του πολιτισμού του Βυζαντίου και του μεσαιωνικού Ελληνισμού. Οι ερευνητικές δραστηριότητες του Τμήματος είναι οργανωμένες σε προγράμματα που καλύπτουν ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων και ειδικοτήτων. Οι μελέτες στηρίζονται στις μαρτυρίες των γραπτών πηγών, φιλολογικών και αρχειακών, των έργων τέχνης και των αρχαιολογικών ευρημάτων. Στο πλαίσιο των προγραμμάτων διερευνώνται, επίσης, οι σχέσεις του Βυζαντίου με τη μεσαιωνική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τον χώρο της Ανατολικής Μεσογείου.

Το Ινστιτούτο μετέχει στη διεθνή κοινότητα των βυζαντινών σπουδών μέσω των μακροπρόθεσμων προγραμμάτων του, των επιστημονικών δημοσιεύσεων και της συστηματικής παρουσίας των μελών του σε διεθνή συμπόσια και συνέδρια που διοργανώνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το Ινστιτούτο διοργανώνει διεθνή συνέδρια και συμπόσια που ερευνούν θεματικούς τομείς σχετιζόμενους με την επιστημονική δραστηριότητα των Προγραμμάτων του. Πανεπιστημιακοί και ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό καλούνται να δώσουν διαλέξεις και σεμινάρια τα οποία παρακολουθούν μέλη του Ινστιτούτου και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

Διεύθυνση: Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών

Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Τμήμα Βυζαντινών Ερευνών

Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 116 35 Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 727-3638

Fax: 210 723-4145

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/ibr/index-gr.html

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Ινστιτούτο Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ)

Το Τμήμα Ελληνικής και Ρωμαϊκής Αρχαιότητος (ΚΕΡΑ) είναι το νεότερο από τα τρία Θεματικά τμήματατου Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ). Ιδρύθηκε το 1979 από τον ακαδημαϊκό Μ.Β. Σακελλαρίου με στόχο τη δημιουργία πυρήνος συστηματικών ερευνών γύρω από τη μελέτη της Αρχαιότητος, ιδιαίτερα σε θεματικές περιοχές και σε χρονολογικές περιόδους, όπου η καθυστέρηση της έρευνας παρείχε έδαφος για  θετική ελληνική συμβολή στον διεθνή επιστημονικό στίβο της σπουδής της Αρχαιογνωσίας. Σήμερα στο ΚΕΡΑ ερευνώνται όλες οι εκφάνσεις της ελληνικής αρχαιότητος από τους προϊστορικούς χρόνους, έως το τέλος του αρχαίου κόσμου τον Ζ' αιώνα μ.Χ. Κύριες δραστηριότητες του Τμήματος αποτελούν:

 • Η ανανέωση των αρχαιογνωστικών σπουδών με την κατάρτιση υποδομής, δια της συστηματικής συλλογής,  επεξεργασίας και μηχανοργάνωσης τεκμηρίων, κυρίως φιλολογικών πηγών,  επιγραφών και νομισμάτων. Η  δημοσίευση των τεκμηρίων αυτών σε "συντάγματα" (corpora)
 • Η συστηματική διερεύνηση τομέων έρευνας,  όπως αρχαία ιδεολογία και τέχνη, τεχνολογία και μέτρηση, οικονομία και κοινωνική κινητικότητα
 • Η εκπόνηση μονογραφιών, άρθρων και άλλων επιστημονικών εργασιών
 • Η εκπαίδευση νέων επιστημόνων με την παροχή υποτροφιών και την παρακολούθηση διατριβών
 • Η οργάνωση συνεδρίων και η ανάπτυξη συνεργασίας με Έλληνες και ξένους επιστήμονες, ιδρύματα και οργανισμούς

Οι μελέτες των γραπτών πηγών  συμπληρώνονται  με τις αρχαιολογικές  έρευνες, έχουν δε καταρτισθεί τρία γεωγραφικώς καθορισμένα ερευνητικά προγράμματα:

 • Πρόγραμμα Βορείου Ελλάδος
 • Πρόγραμμα Νοτίου Ελλάδος
 • Πρόγραμμα ελληνικής Ανατολής

Στα πλαίσια των ανωτέρω προγραμμάτων προωθούνται παράλληλα συστηματικές θεματικές εργασίες οι οποίες βασίζονται κατά κανόνα στην ευρεία τεκμηριωτική υποδομή που βρίσκεται συγκεντρωμένη στα ποικίλα αρχεία του Κ.Ε.Ρ.Α.

 • Αρχείο δημοσιευμάτων αναφερομένων στην ιστορία και αρχαιολογία της αρχαίας Mακεδονίας και Θράκης, της Hπείρου, της Θεσσαλίας, καθώς και της Πελοποννήσου και νήσων του Aιγαίου κατά την Pωμαιοκρατία.
 • Αρχείο των ελληνικών και λατινικών επιγραφών της Mακεδονίας και Θράκης.
 • Nομισματικό αρχείο της Mακεδονίας, της Αχαίας και νήσων του Aιγαίου.
 • Αρχείο ελληνικών και λατινικών επιγραφών της Nοτίου Eλλάδος, αρχίζοντας από την Πελοπόννησο.
 • Αρχείο αρχαιολογικών θέσεων Aχαίας και Kέας.

Οι μελέτες που προκύπτουν δημοσιεύονται κατά κανόνα στη σειρά ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ, η οποία εκδίδεται από το Κ.Ε.Ρ.Α. και αριθμεί ήδη 66 τόμους. 

Διεύθυνση: Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635, Αθήνα
Τηλ.: +30 210.72.73.700
Περιφέρεια: Αττική

Fax: +30 210.72.46.618

Email: eie@eie.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/igra/index-gr.html

Υπαγωγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας

Το Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ) ιδρύθηκε το 1979 και είναι ένα από τα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Έχει ως κύριους στόχους:

 • την ανάπτυξη επιστημονικής γνώσης σε επιλεγμένα πεδία αιχμής της θεωρητικής & υπολογιστικής χημείας και φυσικής, και της φυσικοχημείας & φασματοσκοπίας υλικών και της φωτονικής.
 • την εκπαίδευση / κατάρτιση νέων επιστημόνων προπτυχιακού, μεταπτυχιακού και μεταδιδακτορικού επιπέδου στη μεθοδολογία και πρακτική της σύγχρονης έρευνας
 • την προώθηση της αναπτυσσόμενης τεχνογνωσίας σε επιλεγμένους τομείς εφαρμογών και την παροχή ερευνητικών υπηρεσιών μέσω εξειδικευμένων εργαστηρίων.

Διεύθυνση: Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών
Ινστιτούτο Θεωρητικής και Φυσικής Χημείας
Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48
11635 Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 727-3828

Email: eikam[at]eie.gr

Υπαγωγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)

Aπό τα πρώτα βήματά του το Iνστιτούτο επεδίωξε να συμβάλει στη συγκρότηση ενός εργαλειακού εξοπλισμού για τον Έλληνα ερευνητή. Θεματικές ή χρονολογικές βιβλιογραφίες, κατάλογοι αρχείων, αποδελτιώσεις ειδικών έργων, συγκρότηση φιλμοθήκης σπανίων και δυσεύρετων εκδόσεων, καταγραφές χαρτών και εικονογραφικού υλικού από τη μεγάλη ενότητα του περιηγιτισμού και ακόμη, αρχειακό υλικό από όλα τα αρχεία του κόσμου που μπορεί να ενδιαφέρουν τους Έλληνες ερευνητές, εικονιστική προσωπογραφία των Eλλήνων λογίων από τον 15ο ως τον 20ό αιώνα, λεξικό των Eλλήνων θρησκευτικών ζωγράφων μετά την Άλωση κ.ά., είναι μερικά μόνο από τα έργα υποδομής που έχουν πάρει οριστική μορφή, είναι προσιτά σε οποιονδήποτε επιθυμεί να τα συμβουλευτεί.

Προσωπικά έργα που παρήχθησαν από τους συνεργάτες του Iνστιτούτου εντός του ερευνητικού τους αντικειμένου και σε ολοκληρωμένη μορφή εκδίδονται σε αυτοτελείς τόμους από το Iνστιτούτο και από εκδοτικούς οίκους ή συμπεριλαμβάνονται σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά.

Έξω από το καθ’αυτό ερευνητικό και το εκδοτικό του έργο, το INE έχει ιδιαίτερη παρουσία τόσο στην οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων με διεθνείς, συνήθως, συμμετοχές (Συνέδρια, Συμπόσια) όσο και στην οργάνωση Σεμιναρίων και προγραμμάτων κατάρτισης για νέους επιστήμονες. 

Διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
Βασ. Κωνσταντίνου 48 - 116 35 Αθήνα
Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210-72.73.554, 72.73.580
Email: kne@eie.gr
Fax: 210-72.46.212
Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/inr/index-gr.html
Υπαγωγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ)

Το Iνστιτούτο ιδρύθηκε το έτος 1979 υπό την επωνυμία ''Κέντρο Οργανικής Χημείας'' ως μια από τις έξι ερευνητικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Στη συνέχεια, επεκτείνοντας τις ερευνητικές του δραστηριότητες και στον τομέα της Φαρμακευτικής Χημείας, μετονομάστηκε, το 1989, σε Ινστιτούτο Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ). 

Δραστηριότητες

Σήμερα το Τμήμα ΟΦΧ δραστηριοποιείται στους εξής τομείς: 

i) στη διεξαγωγή βασικής έρευνας αιχμής που στοχεύει στο σχεδιασμό, τη σύνθεση και την ανάλυση νέων ενώσεων με εφαρμογές :
   • στην υγεία και
   • την επιστήμη των υλικών. 

Το Τμήμα ΟΦΧ εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάπτυξη των παραπάνω ενώσεων, η οποία περιλαμβάνει θεωρητικές μελέτες και πειραματικές διεργασίες, αξιοποιώντας τον εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας που διαθέτει (Φασματογράφοι Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR), Φασματόμετρα Μάζας, Σύστημα πρωτεϊνικής κρυσταλλογραφίας ακτίνων-Χ, Υπολογιστικά συστήματα) 

ii) στη Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού (NMR) με ειδικές εφαρμογές στον τομέα των τροφίμων και ποτών 

iii) στην επιμόρφωση νέων επιστημόνων σε προπτυχιακό, μεταπτυχιακό και μεταδιδακτορικό επίπεδο 

iv) στη μεταφορά τεχνογνωσίας και παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών σε ερευνητικά και τεχνολογικά κέντρα, ΑΕΙ, βιομηχανίες της χώρας και του εξωτερικού.
 

Διεύθυνση: Ινστιτούτο Βιολογίας, Φαρμακευτικής Χημείας και Βιοτεχνολογίας

Τμήμα Οργανικής και Φαρμακευτικής Χημείας

Εθνικό 'Ιδρυμα Ερευνών

Λεωφ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 48

11635 Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 727-3761/884

Email: ngo[at]eie.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.eie.gr/nhrf/institutes/iopc/index-gr.html

Υπαγωγή: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Ε.Ι.Ε.)

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop