Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ιδρύθηκε το 2000 και είναι Νομικό Πρόσωπο, Ιδιωτικού Δικαίου, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, εποπτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Αποστολή του είναι η διεξαγωγή βασικής και κυρίως εφαρμοσμένης, τεχνολογικής έρευνας με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών στους ακόλουθους τομείς:

α) Διεργασιών βιομηχανικής παραγωγής και προηγμένων υλικών

β) Πληροφορικής, τηλεματικής και τηλεπικοινωνιών

γ) Μεταφορών

δ) Αγροτικής παραγωγής και ελέγχου των τροφίμων

ε) Τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίμων και εναλλακτικών μορφών ενέργειας και

στ) Βιοϊατρικής πληροφορικής, βιοϊατρικής μηχανικής και φαρμακογενετικής

Συγκεκριμένα η ανάπτυξη του ΕΚΕΤΑ βασίζεται στην ικανοποίηση των ακόλουθων στόχων: 

 •     Διεξαγωγή υψηλής ποιότητας βασικής έρευνας
 •     Έμφαση στις τεχνολογικές εφαρμογές
 •     Συνεργασία με   ΑΕΙ στην Ελλάδα και Εξωτερικό
 •     Σύνδεση με   επιχειρήσεις & μεταφορά τεχνογνωσίας
 •     Εκπαίδευση νέων επιστημόνων    

Διεύθυνση: 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ. 60361, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 2310 498210

 

Παράρτημα Αθηνών

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Μέγαρο ΑΡΚΑΤ 

Μεσογείων 357-359 

152 31 Χαλάνδρι 

ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ.: +30 2109844560

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.certh.gr/

 

Ινστιτούτα

Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας / ΙΝΑ

Το ΙΝΑ έχει τρεις Ερευνητικούς Τομείς, έναν Τομέα Υποστήριξης της Έρευνας και έναν Τομέα Παροχής Υπηρεσιών. Οι Τομείς και οι κύριες δραστηριότητες τους είναι:

 • Βιοτεχνολογία Φυτών
  Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για την παραγωγή και πιστοποίηση βελτιωμένου φυτικού πολλαπλασιαστικού υλικού.
 • Βιοδιαγνωστική
  Εφαρμογή και ανάπτυξη νέων βιοδιαγνωστικών μεθόδων για 
  - βελτίωση φυτών,
  - εκμετάλλευση γενετικών πόρων,
  - αποτίμηση και διατήρηση της βιοποικιλότητας,
  - προστασία της υγείας των φυτών και άλλων οργανισμών.
 • Βιοτεχνολογία στα τρόφιμα και ανάπτυξη νέων προϊόντων
  Χρήση και ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στην 
  - παραγωγή και έλεγχο τροφίμων και ποτών,
  - χρήση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και παραπροϊόντων της γεωργίας για την παραγωγή νέων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.
 • Υποστήριξη της έρευνας
  Οριζόντια υποστήριξη των Ερευνητικών Τομέων του Ινστιτούτου σε εφαρμογές Βιοπληροφορικής και Γονιδιωματικής.

Προοπτική – Στόχοι
Το ΙΝΑ έχει στόχο τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα της αγροβιοτεχνολογίας με:

 • την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
 • την αξιοποίηση βιοδιαγνωστικών μεθόδων
 • τη χρήση βιοτεχνολογίας

Επιτεύγματα
Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στη γεωργία και προστασία του περιβάλλοντος, στη χρήση των γενετικών πόρων, των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών και των παραπροϊόντων. Ανάπτυξη και αξιοποίηση βιοδιαγνωστικών μεθόδων στους οργανισμούς και τα τρόφιμα-ποτά. 

Διεύθυνση: 6ο χλμ. οδού Χαριλάου - Θέρμης, Τ.Θ. 60361, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 2310 498-272
Fax: 2310 498-270
Email: ina[at]certh.gr
Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.certh.gr/ina.el.aspx
Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

Ινστιτούτο Μεταφορών / ΙΜΕΤ

Βασικός στόχος του Ι.ΜΕΤ. είναι η διεξαγωγή και υποστήριξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον Τομέα των Μεταφορών στην Ελλάδα και ειδικότερα σε θέματα λειτουργίας, οργάνωσης, προγραμματισμού, προτυποποίησης, οικονομικής ανάλυσης, διαχείρισης, τεχνολογίας μεταφορικών μέσων και επιπτώσεων των χερσαίων, θαλάσσιων, εναέριων και συνδυασμένων μεταφορών. Επίσης η παροχή εκπαίδευσης ή επιμόρφωσης στα αντίστοιχα αντικείμενα, η διάχυση των αποτελεσμάτων έρευνας και η εκπροσώπηση της χώρας στα διάφορα συναφή με το αντικείμενό του Ινστιτούτου fora.

Διεύθυνση: 6o χλμ. Χαριλάου - Θέρμης
Τ.Θ. 361 57001 Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310498263
Fax: 2310498269
Email: hit@certh.gr
Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής / ΙΠΤΗΛ 

Το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (Ι.Π.ΤΗΛ.) επιδεικνύει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα, τόσο βασική όσο και προσανατολισμένη σε βιομηχανικές εφαρμογές, καθώς και ενέργειες μεταφοράς τεχνολογίας, στους παρακάτω τομείς:
Επεξεργασία και Επικοινωνία Πολυμέσων
Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην περιοχή της τεχνολογίας πολυμέσων και ιδιαίτερα με την επεξεργασία, ανάλυση και μετάδοση σημάτων πολυμέσων. Ανάπτυξη τεχνικών κωδικοποίησης και συμπίεσης εικόνων και εικονοσειρών για αποτελεσματική αποθήκευση και μετάδοση, νέα πρότυπα αναπαράστασης δεδομένων πολυμέσων (MPEG–4/7/21), προστασία και απόδειξη γνησιότητας ψηφιακού περιεχομένου και ιδιαίτερα εικόνας, βίντεο και 3Δ γραφικών με χρήση υδατογραφίας.

Τεχνητή Όραση
Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην ανάλυση εικόνων και εικονοσειρών με εφαρμογή στον βιομηχανικό αυτοματισμό και προηγμένη διασύνδεση ανθρώπου – μηχανής. Διεξάγεται έρευνα στην αυτόματη αναγνώριση προσώπου και χειρονομιών, ανακατασκευή 3Δ αντικειμένων από δύο ή περισσότερες όψεις, ανάλυση και μοντελοποίηση του ανθρώπινου προσώπου, αναζήτηση πολυμέσων με βάση το περιεχόμενο. 

Διαδραστικές υπηρεσίες και εφαρμογές διαδικτύου
Ανάπτυξη τεχνολογιών και υπηρεσιών ψηφιακής και διαδραστικής τηλεόρασης. Έξυπνες, διανεμημένες, προσωποποιημένες, πολυγλωσσικές εφαρμογές διαδικτύου. Προστασία συνδιαλλαγών και πνευματικών δικαιωμάτων ψηφιακού περιεχομένου με εφαρμογή στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επικοινωνία ιατρικών δεδομένων.

Εικονική Πραγματικότητα
Εφαρμοσμένη έρευνα για τη γραφική απεικόνιση, αλληλεπίδραση και προσομοίωση σύνθετων δεδομένων και διαδικασιών με χρήση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας. Έχουν αναπτυχθεί εφαρμογές που αφορούν προηγμένο βιομηχανικό σχεδιασμό, διατήρηση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς και εκπαίδευση καθώς και επανένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Τηλεματικά Δίκτυα και Υπηρεσίες
Έρευνα σχεδίαση και ανάπτυξη καινοτόμων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και ψηφιακών υπηρεσιών με πανταχόθεν πρόσβαση. Τηλε-ιατρική και τηλε-εργασία. Ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών, ενσύρματα δίκτυα, επικοινωνία πολυμέσων και διεπαφές ανθρώπου- μηχανής. Δορυφορικές επικοινωνίες. Κινητές επικοινωνίες.

Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για την Κοινωνία της Γνώσης
Διεξαγωγή εφαρμοσμένης έρευνας προσανατολισμένου τεχνολογικού χαρακτήρα, ανάπτυξη εφαρμογών και προϊόντων και παροχή υπηρεσιών που αξιοποιούν τα ερευνητικά αποτελέσματα στις περιοχές Συστημάτων Ηλεκτρονικής Μάθησης και Ηλεκτρονικής Κατάρτισης, Συστημάτων Διαχείρισης Γνώσης και Εκπαιδευτικού Λογισμικού. 

Διεύθυνση: Κτίριο A, 6ο χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 2311 257-701-3
Fax: 2310 474-128
Email: info[at]iti.gr
Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.certh.gr/iti.el.aspx
Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 

Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας
Στρίντζης Μιχαήλ
Γραμματεία ΙΠΤΗΛ: Σιδηροπούλου Μαρίνα,
Τηλ. 2310 498-160,  Fax. 2310 498-164,Κτίριο B
1ο χλμ Θέρμης - Πανοράματος, 57001, Θεσσαλονίκη
Τ.Θ.: 60361
Τηλ.: 2310 464-160
Fax: 2310 464-164
Παράρτημα ΙΠΤΗΛ Βόλου
 Φιλικής Εταιρείας 78, 38334, Βόλος
Τηλ.: 2421 306-070

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

  

Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών / ΙΤΧΗΔ 

Οι δραστηριότητες Του ΙΤΧΗΔ αφορούν:

 • Προηγμένα υπολογιστικά εργαλεία για σχεδιασμό και βελτιστοποίηση των βιομηχανικών διεργασιών παραγωγής.
 • Περιβαλλοντικά καύσιμα και υδρογονάνθρακες, καταλυτικές διεργασίες.
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αξιοποίηση φυσικών πόρων.
 • Διεργασίες παραγωγής πολυμερών, τεχνολογίες αισθητήρων και προηγμένα υλικά.
 • Τεχνολογίες επεξεργασίας νερού, υγρών και στερεών αποβλήτων καθώς και αέριων εκπομπών.
 • Τεχνολογίες μικροσωματιδίων και κόνεων, μηχανική αντιδράσεων αερολυμάτων και άλλων συναφών τεχνολογιών αιχμής (π.χ. νανοτεχνολογίες)

Προοπτική – Στόχοι
Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το ΙΤΧΗΔ συμμετέχει ενεργά σε ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη ΓΓΕΤ και υλοποιεί σημαντικό αριθμό βιομηχανικών συμβολαίων με ελληνικές και ευρωπαϊκές βιομηχανίες. Παράλληλα με τις παραπάνω ερευνητικές δραστηριότητες, το ΙΤΧΗΔ στοχεύει στην:

 • Ανάπτυξη της κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής για την υλοποίηση των ερευνητικών και τεχνολογικών του προγραμμάτων.
 • Ανάπτυξη τεχνογνωσίας και παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών υπηρεσιών σε βιομηχανίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Εκπαίδευση νέων Επιστημόνων και Μηχανικών σε τεχνολογίες αιχμής.
   

Διεύθυνση: 6ο Χλμ. Χαριλάου-Θέρμης, Τ.Θ. 361, Τ.Κ. 57001, Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Περιφέρεια: Κεντρική Μακεδονία
Τηλ.: 2310 498-112
Fax: 2310 498-130
Email: certh[at]certh.gr
Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.certh.gr/cperi.el.aspx
Υπαγωγή: Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Στερεών και Εκμετάλλευσης Στερεών Καυσίμων / ΙΤΕΣΚ

 Δραστηριότητες

 • Συμμετοχή στην Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D), με έμφαση στους τομείς:
 • Νέων καθαρών τεχνολογιών καύσης (Clean Coal Technologies)
 • Μικτής χρήσης άνθρακα - βιομάζας ή / και απορριμμάτων
 • On-line ποιοτικού ελέγχου και ομογενοποίησης του καυσίμου
 • Μείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων - χρήση της ΙΤ στη κατασκευή δομικών υλικών
 • Νέων προϊόντων λιγνίτη
 • Συμμετοχή σε Δίκτυα
 • Δίκτυο Οργανισμών και Προώθησης Ενεργειακών Τεχνολογιών (OPET Network), για την προώθηση και διάδοση των "καθαρών" τεχνολογιών άνθρακα. 
 • Δίκτυο UNICHAL - Heat & Power, για συστήματα τηλεθέρμανσης.
 • Σύμφωνο Εργαστηρίων, Τεχνολογικών Ινστιτούτων και Πανεπιστημίων από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEEC Agreement) για συνεργασία στο πεδίο εφαρμογής της ρευστοποιημένης κλίνης.
 • Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας για τον Ελληνικό Λιγνίτη (ΔΕΤΕΛ), για την ανάπτυξη κοινής εθνικής στρατηγικής στην προώθηση της εκμετάλλευσης των στερεών καυσίμων. 

Προοπτική – Στόχοι
Το ΙΤΕΣΚ έχει σαν βασικό στόχο την προώθηση της έρευνας και την τεχνολογική ανάπτυξη σε θέματα που αφορούν τη βέλτιστη και ολοκληρωμένη αξιοποίηση των στερεών καυσίμων υλών και των παραπροϊόντων τους.

Επιπλέον στοιχεία επικοινωνίας
Κακαράς Εμμανουήλ
Γραμματεία ΙΤΕΣΚ
Τηλ. 24630 53842, 24630 53679, Fax. 2310 53843, 210 772-3663,
E mail: panousis@lignite.gr

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop