Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αντικείμενο & Αποστολή:
Το Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης - "Αθηνά" είναι το πρώτο Ερευνητικό Κέντρο της χώρας ειδικευμένο σε θέματα της Κοινωνίας της Πληροφορίας. Ιδρύθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ Α'128), του άρθρου 9 του Ν.3438/2006 (ΦΕΚ Α'33) και του άρθρου 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ Α'105). Είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας και εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας.

 

Σκοπός του ΕΚ Αθηνά είναι:

 • Η προώθηση καινοτομικών τεχνολογιών της πληροφορίας, της επικοινωνίας και της γνώσης, στο βιομηχανικό χώρο και στο χώρο των υπηρεσιών
 • Η ανάπτυξη της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και η εφαρμογή και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της στους τομείς των τεχνολογιών της πληροφορίας, της γνώσης, της επικοινωνίας και της αυτοματοποίησης διαδικασιών παραγωγής, με σκοπό την παραγωγή εργαστηριακών προτύπων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Η δημιουργία αναπτυξιακών δραστηριοτήτων στους ίδιους τομείς και στις εφαρμογές τους
 • Η συνεχής εκπαίδευση και κατάρτιση στους τομείς αρμοδιότητάς του
 • Η διαχείριση προγραμμάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων που ανήκουν στο πεδίο των αρμοδιοτήτων του και προωθούν τους στόχους της εθνικής ερευνητικής και τεχνολογικής στρατηγικής.

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών και στόχων το ΕΚ Αθηνά: 

 • Αναπτύσσει καινοτομικές προσεγγίσεις των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε μορφή εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων και συνεργάζεται με επιχειρήσεις για την εμπορική αξιοποίηση των πρωτοτύπων
 • Προσαρμόζει τεχνολογίες στις ανάγκες των επιχειρήσεων και υπηρεσιών του Δημοσίου και παρακολουθεί και μελετά τις εξελίξεις των ΤΠΕ και τη διείσδυσή τους στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα
 • Προτείνει λύσεις που συνδυάζουν διάφορες ΤΠΕ και οδηγούν σε νέες προσεγγίσεις υπηρεσιών για λογαριασμό επιχειρήσεων, οργανισμών και άλλων χρηστών
 • Δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών με ΤΠΕ με δημιουργία υποδομών, υλικού, λογισμικού και περιεχομένου πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή κ.λπ.
 • Ειδικεύει και καταρτίζει επιστήμονες και τεχνικούς στους παραπάνω τομείς με την οργάνωση και τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων, μεταπτυχιακών σεμιναρίων, δημοσιεύσεων, εκδόσεων, σεμιναρίων και συνεδρίων
 • Παρέχει εξειδικευμένες τεχνικές υπηρεσίες, αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει τεχνικοοικονομικές μελέτες και μελέτες σκοπιμότητας, στις προαναφερθείσες περιοχές ώστε να διασφαλίζεται η εμπορική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών έργων
 • Συνεργάζεται με ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ινστιτούτα και εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή και τύπο ή συμμετέχει με αυτά σε ενώσεις, κοινοπραξίες κ.λπ. και δύναται να ιδρύει ή να συμμετέχει στην ίδρυση εταιριών (τεχνοβλαστών) που έχουν ως σκοπό την πραγμάτωση της αποστολής και την επίτευξη των στόχων του Κέντρου.

  

Στοιχεία Επικοινωνίας 

Διεύθυνση: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Τ.Κ. 151 25, Μαρούσι

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 2106875300

Fax: 2106875485

Email: info[at]athena-innovation.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.athena-innovation.gr/


 Ινστιτούτα που εντάσσονται στο ΕΚ Αθηνά:

Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων / ΙΝ.ΒΙ.Σ.

Το ΙΝ.ΒΙ.Σ δραστηριοποιείται στις ακόλουθες τεχνολογικές περιοχές:

 • Πληροφοριακά και επικοινωνιακά συστήματα για τη βιομηχανία
 • Βιομηχανική μοντελοποίηση και αυτοματοποίηση
 • Προηγμένα συστήματα παραγωγής
 • Ηλεκτρονικά συστήματα
 • Ενσωματωμένα συστήματα σε δικτυακή σύνδεση
 • Ευφυή συστήματα για προηγμένες βιομηχανικές εφαρμογές
 • Βιομηχανικό λογισμικό
 • Μηχανική όραση για βιομηχανικές εφαρμογές
 • Δικτυακά συστήματα για την αυτοματοποίηση οικιών και κτιρίων
 • Πληροφοριακά συστήματα για πλοία
 • Αυτοματοποίηση συστημάτων για αγροτικές εφαρμογές
 • Συστήματα για τουριστικές και περιβαλλοντικές εφαρμογές, καθώς και εφαρμογές μεταφορών

Προοπτική – Στόχοι

Σκοπός του ΙΝ.ΒΙ.Σ είναι η ενεργός παρουσία και αποτελεσματική προσφορά σε τομείς τεχνολογικής αιχμής, που αφορούν στην περιοχή των ολοκληρωμένων βιομηχανικών συστημάτων, με επιδιωκόμενο αποτέλεσμα την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας, μέσω της παροχής υψηλής τεχνογνωσίας σε τεχνολογίες αιχμής. Επίσης, στόχοι του είναι:

 • Έρευνα και ανάπτυξη σε τομείς υψηλού τεχνολογικού ενδιαφέροντος
 • Υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας σε θέματα σύγχρονης τεχνολογίας
 • Σχεδίαση και ανάπτυξη υψηλής τεχνολογίας βιομηχανικών συστημάτων, πλήρως ελεγμένων και έτοιμων προς εγκατάσταση και χρήση
 • Βιομηχανοποίηση των αποτελεσμάτων και προϊόντων έρευνας
 • Τεχνολογικές καινοτομίες και παρεμβάσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας για ειδικές βιομηχανικές απαιτήσεις
 • Ταχεία ανάπτυξη και προτυποποίηση βιομηχανικών προϊόντων
 • Άμεση επαφή με ιδιωτικές και δημόσιες βιομηχανίες και επιχειρήσεις
 • Συμμετοχή στα εθνικά και ευρωπαϊκά ανταγωνιστικά προγράμματα
 • Συμμετοχή σε μεγάλα προγράμματα και έργα εθνικής σημασίας

Επιτεύγματα

Αξιόλογη είναι η συμμετοχή του ΙΝ.ΒΙ.Σ. σε ερευνητικά και άλλα έργα, στο πλαίσιο εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Παροχή Υπηρεσιών

 • Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων της βιομηχανίας που εκτείνεται σε παραγωγικές και διοικητικές διεργασίες, με εκμετάλλευση τεχνολογιών αιχμής
 • Η οριζόντια δραστηριοποίηση σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, στους τομείς αριστείας του
 • Η σύναψη στρατηγικών συνεργασιών με την Ελληνική και διεθνή βιομηχανία (Siemens, Echelon κ.α.) και η ενεργός συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό ερευνητικό γίγνεσθαι.

 

Διεύθυνση: Κτίριο Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Οδός Σταδίου, Τ.Κ. 26504, Πλατάνι, Πάτρα

Περιφέρεια: Δυτική Ελλάδα

Τηλ.: 2610 910-301, 2610 910-295

Fax: 2610 910-303

Email: info[at]isi.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.isi.gr/

Υπαγωγή: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας & Τεχνολογίας / ΙΔΕΤ

 

Το Ινστιτούτο Δικτυακής Έρευνας και Τεχνολογιών (ΙΔΕΤ/IRNET) αποτελεί ερευνητικό ινστιτούτο του Ερευνητικού Κέντρου ΑΘΗΝΑ και έχει την ευθύνη της συνεχούς ανάπτυξης και αναβάθμισης του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ/GRNET). Σε αυτό το πλαίσιο, τo ΙΔΕΤ/IRNET έχει την εξής αποστολή:

 • Διεξάγει έρευνα στους τομείς των δικτύων δεδομένων, τεχνολογιών επικοινωνίας και διαδικτυακών εφαρμογών και υπηρεσιών εκτελώντας ερευνητικά προγράμματα και έργα στις ανωτέρω περιοχές.
 • Αναπτύσσει και δοκιμάζει νέες κατανεμημένες αρχιτεκτονικές διασύνδεσης ηλεκτρονικών πόρων τύπου GRΙD μέσω δικτύων δεδομένων και χρήση της κατανεμημένης υπολογιστικής ισχύος.
 • Αναπτύσσει και υποστηρίζει υπερ-υπολογιστικές εφαρμογές σε μορφή πρωτοτύπων για τον παραγωγικό τομέα της χώρας, χρησιμοποιώντας κατανεμημένη υπολογιστική ισχύ πάνω από υψίρρυθμα τοπικά δίκτυα ή και δίκτυα ευρείας περιοχής.
 • Παρακολουθεί τις διεθνείς εξελίξεις στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και πραγματοποιεί εργαστηριακές δοκιμές και συγκρίσεις νέων τεχνολογιών και καινοτόμων υπηρεσιών.
 • Συνεργάζεται με την ΕΔΕΤ ΑΕ για την επίτευξη των ανωτέρω γενικώς και ειδικότερα για την εκτέλεση των ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων αυτής.

 

Διεύθυνση: Μεσογείων 56- 11527 ΑΘΗΝΑ
Τηλ.: 210 747-4274, Fax: 210 747-4490

Περιφέρεια: Αττική

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.irnet.gr

Υπαγωγή: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

 

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

  

 

Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου / Ι.Ε.Λ.

Το Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ / Ε.Κ."Αθηνά") είναι ερευνητικό ινστιτούτο που λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Υπάγεται στο Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης «Αθηνά» ως ένα από τα Ινστιτούτα του.

Αποστολή του ΙΕΛ είναι η ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Διαρκής του στόχος είναι να αποτελεί κέντρο αριστείας στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα στην ανωτέρω επιστημονική περιοχή.

Διεύθυνση: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι, Αθήνα

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 210 687-5300

Fax: 210 685-4270

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.ilsp.gr/

Υπαγωγή: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

 

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

  

 

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης / ΙΠΣΥΠ

 

Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τομείς των βάσεων δεδομένων, των μεθοδολογιών και τεχνικών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριακών πόρων, καθώς και οι μεγάλης κλίμακας εφαρμογές τους.

Ειδικότερα, το ΙΠΣΥ έχει τους εξής σκοπούς:

 • Την υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και έργων σχετικών με την ανάπτυξη τεχνολογιών της διαχείρισης και διάχυσης της πληροφορίας και την συνεργασία με την ευρύτερη πανεπιστημιακή κοινότητα σε θέματα έρευνας, εκπαίδευσης και διάχυσης τεχνολογίας στη βιομηχανία.
 • Την δημιουργία εργαστηριακών και βιομηχανικών πρωτοτύπων, και την συνεργασία με τη βιομηχανία για τη δημιουργία νέων και καινοτομικών προϊόντων.
 • Την μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα που άπτονται των ερευνητικών και αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου, και την παροχή κατάρτισης και πιστοποίησης σε τεχνολογίες, πρότυπα και διαδικασίες διαχείρισης γνώσης και πληροφοριακών συστημάτων.
 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών κατανεμημένων πληροφοριακών συστημάτων και πληροφοριακών συστημάτων διαδικτύου με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κλιμάκωσης και απόδοσης.
 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών ενοποίησης πληροφοριών και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και συστημάτων σημασιολογικού ιστού και διαχείρισης οντολογιών με στόχο την επίτευξη της ολοκλήρωσης μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων και συστημάτων επιχειρηματικής ευφυΐας με έμφαση σε τεχνικές βελτιστοποίησης και υλοποίησης.
 • Την ανάπτυξη τεχνολογιών συστημάτων διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών με έμφαση σε ειδικές τεχνικές διαχείρισης χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων.
 • Την προώθηση εφαρμογών συστημάτων βάσεων δεδομένων για επιστημονικές εφαρμογές και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες με εξειδίκευση σε τεχνικές για την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης της σύνθετης πληροφορίας που παράγεται σε συστήματα που αφορούν στη βιολογία, το περιβάλλον, κα.
 • Την έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη, ανάπτυξη και διάχυση προτύπων και καλών πρακτικών, καθώς και την παροχή υπηρεσιών και εκπαίδευσης στο χώρο της ψηφιακής επιμέλειας, με έμφαση στην ανάπτυξη των απαραίτητων εννοιολογικών και τεχνολογικών εργαλείων για τη διατήρηση και την επαύξηση της αξίας σωμάτων έγκυρων ψηφιακών πόρων για τρέχουσα και μελλοντική χρήση.

Οι τομείς δράσης του Ινστιτούτου αφορούν κυρίως:

 • Στα κατανεμημένα πληροφοριακά συστήματα και τα πληροφοριακά συστήματα διαδικτύου (Web Information Systems) με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα κλιμάκωσης και απόδοσης.
 • Σε θέματα ενοποίησης πληροφοριών και διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων, καθώς και σε συστήματα σημασιολογικού ιστού και διαχείρισης οντολογιών με στόχο την επίτευξη της ολοκλήρωσης μεγάλων πληροφοριακών συστημάτων.
 • Στα συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και τα συστήματα επιχειρηματικής ευφυΐας όπου εξειδικεύεται σε τεχνικές βελτιστοποίησης και υλοποίησης.
 • Στα συστήματα διαχείρισης γεωγραφικών πληροφοριών με έμφαση σε ειδικές τεχνικές διαχείρισης χωρικών και χωροχρονικών δεδομένων.
 • Στα συστήματα βάσεων δεδομένων για επιστημονικές εφαρμογές και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες, όπου εξειδικεύεται σε τεχνικές διαχείρισης της σύνθετης πληροφορίας που αφορά στη βιολογία, το περιβάλλον, καθώς και σε θέματα διατήρησης και προέλευσης των δεδομένων.
 • Σε θέματα ψηφιακής επιμέλειας με αντικείμενο την διεξαγωγή έρευνας, την ανάπτυξη τεχνολογίας και εφαρμογών, την προώθηση της δημιουργίας και εφαρμογής προτύπων και την παροχή υπηρεσιών, συμβουλών και εκπαίδευσης σε ολόκληρο το φάσμα της ψηφιακής επιμέλειας.

Διεύθυνση: Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Τ.Κ. 15125, Μαρούσι

Περιφέρεια: Αττική

Τηλ.: 2106875403

Fax: 2106856804

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.imis.athena-innovation.gr/

Υπαγωγή: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

 

Επιστροφή στη βάση της σελίδας 

 

   

 

Ινστιτούτο Πολιτιστικής & Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας / Ι.Π.Ε.Τ.

 

Το Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (Ι.Π.Ε.Τ.) ιδρύθηκε το 1998 στην Ξάνθη, ως ανεξάρτητο ερευνητικό ινστιτούτο, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Υπουργείο Ανάπτυξης). Το Νοέμβριο του 2003 εντάχθηκε στο Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (Κ.Ε.Τ.Ε.Π.) που εδρεύει στην Αθήνα, και το οποίο τον Φεβρουάριο του 2006 μετονομάστηκε σε "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης.

Το Ινστιτούτο παρέχει ένα ολοκληρωμένο ερευνητικό περιβάλλον, με συνεχή αλληλεπίδραση και υποστήριξη από τον ακαδημαϊκό χώρο και ιδιαίτερα εκείνον του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, την Ελληνική και διεθνή επιστημονική κοινότητα της εκπαιδευτικής και πολιτιστικής τεχνολογίας, καθώς και τους κρατικούς φορείς.

Σκοπός του Ι.Π.Ε.Τ. είναι η ενίσχυση ερευνητικών και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στους τομείς των ανθρωπιστικών επιστημών, του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Ειδικότερα, το Ι.Π.Ε.Τ. επικεντρώνει τις ερευνητικές του δραστηριότητες α) στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφόρησης σε μελέτες κειμένων, αναλύσεις και καταγραφές γλώσσας, έργων τέχνης, μνημείων κ.τ.λ. β) στη μελέτη των σχετικών υλικών και ειδικότερα κεραμικών, του χάρτου και περγαμηνής και γ) στην εφαρμογή των τεχνολογιών πληροφόρησης στην εκπαίδευση και ειδικότερα στην μάθηση εξ αποστάσεως και στην παροχή εκπαίδευσης-κατά-ζήτηση.

Διεύθυνση: Τσιμισκή 58, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη

Περιφέρεια: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Τηλ.: 2541 078787

Fax: 2541 063656

Email: info[at]ipet.gr

Επίσημη ιστοσελίδα: http://www.ipet.gr/

Υπαγωγή: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

(Οι πληροφορίες της ενότητας έχουν αντληθεί τόσο από την ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ όσο και από ορισμένους από τους αναφερόμενους φορείς.)

Επιστροφή στη βάση της σελίδας

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop