Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Εκτελωνιστής και Πράκτορας Μεταφορών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η κατ’ επάγγελμα διενέργεια εκτελωνιστικών εργασιών για λογαριασμό τρίτων είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Ειδικότερα, ο εκτελωνιστής διεκπεραιώνει τις διαδικασίες ή «διασαφήσεις» που προβλέπονται από τις τελωνειακές αρχές μιας χώρας για την εισαγωγή ή εξαγωγή εμπορευμάτων από ή σε τρίτες χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με την ευρωπαϊκή ενοποίηση καταργήθηκαν τα τελωνειακά σύνορα μεταξύ των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πιο συγκεκριμένα, οι διασαφήσεις περιλαμβάνουν μια λεπτομερή καταγραφή των εμπορευμάτων, σύμφωνα με την οποία οι τελωνειακές αρχές καθορίζουν τους δασμούς και τα τέλη που πληρώνει ο εκτελωνιστής για λογαριασμό του πελάτη του. Τέλος, ο εκτελωνιστής εκτελωνίζει και τα εμπορεύματα που αποθηκεύονται σε τελωνειακούς χώρους ή που βρίσκονται σε διαμετακόμιση, χωρίς να γίνεται άμεση πληρωμή των τελών.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο εκτελωνιστής δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο και ημέρες εργασίας, αλλά εργάζεται ανάλογα με τον όγκο της πελατείας του. Πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς και να παρακολουθεί κάποια σεμινάρια, ώστε να είναι εξοικειωμένος με τους κανονισμούς που διέπουν το επάγγελμά του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο εκτελωνιστής χρειάζεται να είναι δυναμικός, ευγενικός, φιλικός, υπομονετικός, και δραστήριος. Ακόμη, χρειάζεται να διαθέτει επικοινωνίακές δεξιότητες και αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης, γιατί μια παράλειψή του μπορεί να στοιχίσει ακριβά στον πελάτη του. Το επάγγελμα του εκτελωνιστή είναι επίπονο και απαιτεί συνεχή εγρήγορση και άριστη γνώση της σχετικής νομοθεσίας.

Σπουδές:
Δε χρειάζονται ειδικές σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος. Αρκούν η αποφοίτηση από τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση και η απόκτηση εμπειρίας με το σύστημα της μαθητείας κοντά σε κάποιο έμπειρο επαγγελματία. Πιο συγκεκριμένα, ο εκτελωνιστής εισέρχεται συνήθως στο επάγγελμα ως βοηθός σε εκτελωνιστικό γραφείο όπου αποκτά τις απαραίτητες γνώσεις αναφορικά με τη δασμολογική και τελωνειακή νομοθεσία και πρακτική.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Ανά τακτά διαστήματα διενεργούνται εξετάσεις από τη Διεύθυνση Τελωνείων του υπουργείου Οικονομικών που εξασφαλίζουν στον υποψήφιο εκτελωνιστή την άδεια άσκησης επαγγέλματος. Κατόπιν, γράφεται στο σύλλογο εκτελωνιστών της περιοχής του και προμηθεύεται από την Εφορία την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, γνωστοποιώντας στο υπουργείο Οικονομικών τη δημιουργία νέου εκτελωνιστικού γραφείου για την έναρξη βιβλίων λειτουργίας, μέσω των οποίων ελέγχεται.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο εκτελωνιστής είναι ελεύθερος επαγγελματίας που διαφυλάττει τα συμφέροντα των πελατών του και προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κράτος. Είναι υπόλογος απέναντι στο κράτος σε ό,τι αφορά την καταβολή των φορολογικών δασμών. Διαθέτει δικό του γραφείο και διατηρεί λογιστικά βιβλία μέσω των οποίων ελέγχεται η άσκηση του επαγγέλματός του. Παρά το ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα δέχτηκε ισχυρό πλήγμα, με την ευρωπαϊκή ενοποίηση μπορεί να θεωρηθεί επικερδές.
Στο Ν. 3583 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 142 τεύχος Α΄ στις 28-6-2007 μπορεί να πάρει κανείς πληροφορίες για την αναμόρφωση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και το επάγγελμα του εκτελωνιστή.

Πηγές Πληροφόρησης:

  • Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών: Νίκης 5-7, Πλατεία Συντάγματος,
    101 80 Αθήνα, τηλ: 210 333 2000. http://www.mnec.gr
  • Ομοσπονδία Εκτελωνιστών της Ελλάδος: Καραίσκου 82, 185 32 Πειραιάς
    Τηλ.: 210 4172035, Fax: 210 4174483. http:// www.oete.gr
  • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΕΛΩΝΙΣΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΑΘΗΝΩΝ: Τσαμαδού 38,18531 Πειραιάς,
    Τηλ: 210 4117281
  • Τοπικά Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr