Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη του πολιτικού συστήματος, των ιδιαιτεροτήτων της πολιτικής επικοινωνίας μιας χώρας και του τρόπου με τον οποίο τα υποκείμενα τοποθετούνται πρακτικά και αξιολογικά απέναντί τους. Ειδικότερα, ο ειδικός πολιτικής επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών εξετάζει τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της επικοινωνίας και τους τρόπους με τους οποίους η Κοινωνία της Πληροφορίας επηρεάζει την πολιτική και τη διαμόρφωση της κοινής γνώμης. Ακόμη, αναλύει την έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία (πλουραλιστική, μαρξιστική, σημειολογική, μετανεωτερική), δίνοντας έμφαση στο ρόλο του δημοσιογράφου στην κοινωνία της αγοράς και της παγκοσμιοποίησης. Εξετάζει, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο η κυριαρχία της τηλεόρασης και άλλων μορφών τεχνολογικής εικόνας στη δημόσια επικοινωνία επηρεάζει τη διαμόρφωση και τις λειτουργίες του πολιτικού λόγου και την εξάρτησή του από τα ΜΜΕ. Μελετά διάφορες μορφές επικοινωνιακής στρατηγικής και πολιτικών δημοσίων σχέσεων εστιάζοντας την προσοχή του στο ρόλο των ΜΜΕ αναφορικά με τη διαμόρφωση της εκλογικής συμπεριφοράς κατά την προεκλογική περίοδο, αλλά και το ρόλο τους στη διαμόρφωση πολιτικών στάσεων γενικότερα. Επιπλέον, εξετάζει τους τρόπους παρουσίασης ειδήσεων και ρεπορτάζ, τις απαιτήσεις των ειδήσεων αναφορικά με τη δεοντολογία και την πρακτική, και τις τεχνικές αναζήτησης πολιτικών ειδήσεων. Διερευνά συγκεκριμένα προβλήματα δεοντολογίας στο σύγχρονο Τύπο, καθώς και τις πιθανές συγκρούσεις που απορρέουν από τον ανταγωνισμό με την ηλεκτρονική κυρίως δημοσιογραφία. Πραγματεύεται την ελευθερία της γνώμης και της πληροφορίας, την ελευθερία του Τύπου, τις συνταγματικές εγγυήσεις της ραδιοτηλεόρασης και γενικότερα τη δημόσια και ιδιωτική χρήση του λόγου και κυρίως του πολιτικού λόγου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει για τον ίδιο η προσέγγιση της λειτουργίας του διαδικτύου ως πεδίου για τη διεξαγωγή του δημόσιου διαλόγου και της πολιτικής δημοσιογραφίας, και ο γενικότερος προβληματισμός αναφορικά με τη συμβολή των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας στη διαδικασία της διεθνοποίησης. Τέλος, στα επαγγελματικά του ενδιαφέροντα εντάσσονται θεματικές, όπως πολιτικό μάρκετινγκ, πολιτική διαφήμιση, πολιτική συμπεριφορά και μέσα επικοινωνίας, έρευνα στην κατανάλωση των ΜΜΕ, έρευνα ακροαματικότητας και θεαματικότητας των δελτίων ειδήσεων ή δημοφιλών σειρών στην τηλεόραση, οπτικοακουστικός αλφαβητισμός και νέες τεχνολογίες, βία και εγκληματικότητα στα ΜΜΕ, δεοντολογία και πνευματικά δικαιώματα, νομικό πλαίσιο και ασφάλεια στο διαδίκτυο κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, όπου επεξεργάζεται τα αποτελέσματα των ερευνών του σε συνεργασία, συνήθως, με άλλους επιστήμονες, όπως κοινωνιολόγους, στατιστικολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, δημοσιογράφους κ.ά. Έχει στη διάθεσή του όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό γραφείου και πρόσβαση σε πολλές πηγές πληροφόρησης. Συχνά χρειάζεται να συμμετέχει σε ενημερωτικές εκπομπές σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, γεγονός που απαιτεί αρκετές μετακινήσεις, αλλά και κάποια προετοιμασία. Τέλος, οφείλει να ενημερώνεται για τις κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στη χώρα του, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, καθώς αυτές επηρεάζουν τη γενικότερη συμπεριφορά των πολιτών και τις επικοινωνιακές στρατηγικές των πολιτικών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται πολιτική ευαισθητοποίηση και κοινωνική ενημέρωση, ιδιαίτερη πνευματική εργασία, άριστη γνώση της στατιστικής επιστήμης και της μεθοδολογίας της έρευνας, κριτική σκέψη, και γνώση της λειτουργίας και της σημασίας του πολιτικού μάρκετινγκ. Απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση του επαγγέλματος είναι η άριστη γνώση μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών και η επιδεξιότητα στη χρήση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα για την ανάπτυξη δημοσίων σχέσεων, η ευχέρεια έκφρασης στο γραπτό και τον προφορικό λόγο και η προσαρμοστικότητα σε στρεσογόνο εργασιακό περιβάλλον είναι επίσης σημαντικά προσόντα. Τέλος, η τήρηση του κώδικα δεοντολογίας, η ευελιξία ως προς το ωράριο εργασίας και η δυνατότητα για συχνές μετακινήσεις και επαγγελματικά ταξίδια αποτελούν βασικά στοιχεία για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού του Παντείου Πανεπιστημίου, στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η διάρκεια των σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα και οι πτυχιούχοι μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Επίσης, σπουδές παρέχονται στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτης, στα τμήματα Πολιτικών Επιστημών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Θράκης, στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Πελοποννήσου (Κόρινθος) και στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, όπου η διάρκεια των σπουδών είναι τέσσερα έτη και υπάρχει η δυνατότητα μεταπτυχιακής εξειδίκευσης. Επιπλέον, σπουδές παρέχονται στο τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το τμήμα αυτό προσφέρει ειδίκευση σε γνωστικά αντικείμενα, όπως η πολιτική συμπεριφορά και η πολιτική συμμετοχή, οι οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες συγκρότησης του σύγχρονου κράτους, και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην κοινωνική στατιστική και την εξοικείωση των φοιτητών με τις μεθόδους της περιγραφικής στατιστικής και τις τεχνικές της εμπειρικής κοινωνικής έρευνας. Η διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα έτη και η υπάρχει η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό και διδακτορικό επίπεδο. Επίσης στο Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (κατεύθυνση Πολιτικές Επιστήμες) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Για τους πτυχιούχους του Πανεπιστημίου Κύπρου μετά την 1/5/2004 απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία απο τον ΔΟΑΤΑΠ ή το ΣΑΕΙΤΤΕ.
Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με δύο κατευθύνσεις: Πολιτική Επικοινωνία και Νέες Τεχνολογίες, Πολιτισμικές Σπουδές και Ανθρώπινη Επικοινωνία. Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ από τα τμήματα Επικοινωνίας, Πολιτισμού, Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Φιλοσοφικών, Κοινωνικών, Νομικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Επιστημών της Αγωγής, και Καλλιτεχνικών Σπουδών, των οποίων ο βαθμός πτυχίου (ή του πιστοποιητικού) πρέπει να είναι τουλάχιστον «Λίαν Καλώς», με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ όταν πρόκειται για πτυχίο ξένου ΑΕΙ. Μπορεί, επίσης, να γίνει δεκτός υποψήφιος από οποιοδήποτε τμήμα ή σχολή ανώτατης παιδείας (σύμφωνα με το Ν. 2916/01) ύστερα από σχετική εισήγηση της συντονιστικής επιτροπής και αιτιολογημένη απόφαση της γενικής συνέλευσης ειδικής σύνθεσης. Η γενική συνέλευση ειδικής σύνθεσης με αιτιολογημένη απόφαση μπορεί να κάνει δεκτές αιτήσεις υποψηφίων οι οποίοι δεν έχουν λάβει στο πτυχίο τους βαθμό «Λίαν Καλώς» εφόσον διαθέτουν δεύτερο πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο ή πλούσιο συγγραφικό, ερευνητικό ή καλλιτεχνικό έργο, καθώς και σημαντική επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς τομείς. Για την επιλογή των υποψηφίων είναι υποχρεωτική η άριστη γνώση μιας τουλάχιστον από τις ακόλουθες ξένες γλώσσες: αγγλική, γαλλική ή γερμανική. Το επίπεδο των γνώσεων διαπιστώνεται είτε με την κατοχή αντίστοιχου διπλώματος, ή έπειτα από σχετική εξέταση (μετάφραση κειμένου σχετικού με το περιεχόμενο του ΠΜΣ). Οι αλλοδαποί φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα την ελληνική γλώσσα. Οι απόφοιτοι των τμημάτων επικοινωνίας εξαιρούνται από τις εξετάσεις σε ξένη γλώσσα επειδή εξετάζονται σε αυτή στις πανελλήνιες εξετάσεις. Για την επιλογή των υποψηφίων συνεκτιμώνται τα τυπικά προσόντα, η επίδοση στις εξετάσεις σε δύο μαθήματα (πολιτική επικοινωνία και νέες τεχνολογίες) και η προσωπική συνέντευξη. Η χρονική διάρκεια για την απονομή του διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών στην επικοινωνία είναι σε τέσσερα διδακτικά εξάμηνα. Προσφέρονται μαθήματα όπως Σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της Επικοινωνίας, Μέθοδοι έρευνας και ανάλυσης στην Επικοινωνία, Επικοινωνία και Πολιτική στην Κοινωνία της Πληροφορίας, Πολιτική Συμπεριφορά και Μέσα Επικοινωνίας, Πολιτική Διαφήμιση, Διαχείριση Βάσεων Δεδομένων στο Διαδίκτυο, ΜΜΕ και Δημόσια Πολιτική, Προεκλογικές Εκστρατείες στην Τηλεόραση και το Διαδίκτυο, Νομικό πλαίσιο και ασφάλεια στο Διαδίκτυο κ.ά., ενώ στο τελευταίο εξάμηνο απαιτείται και η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά του δικαιώματα καθορίζονται από το αντικείμενο και το επίπεδο των βασικών του σπουδών. Εφόσον είναι απόφοιτος Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται από τον Κώδικα και τις Αρχές Δεοντολογίας του Δημοσιογραφικού Κώδικα, καθώς και από τις εκάστοτε ετήσιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας μεταξύ εκπροσώπων της ΕΣΗΕΑ και των εκπροσώπων των διάφορων δημοσίων ή ιδιωτικών έντυπων ή ηλεκτρονικών ΜΜΕ. Εφόσον είναι απόφοιτος σχολής πολιτικών επιστημών και εργάζεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα επαγγελματικά του δικαιώματα προβλέπονται από το Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 / τ. Α΄/1985), το Δημοσιοϋπαλλληλικό κώδικα και το Διαρκή Εκπαιδευτικό Κώδικα.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον ημερήσιο, περιοδικό και ηλεκτρονικό Τύπο, στην τηλεόραση, σε επιχειρήσεις που διεξάγουν πολιτικές και κοινωνικές έρευνες, σε οργανισμούς και ερευνητικά ιδρύματα και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί στη Δημόσια Διοίκηση, στη Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε φορείς που ασχολούνται με την πολιτική ανάλυση, την πολιτική θεωρία και τις διεθνείς σχέσεις. Επίσης είναι δυνατόν να εργαστεί ως καθηγητής στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι προοπτικές του επαγγέλματος είναι αρνητικές. Καλύτερες προοπτικές απασχόλησης υπάρχουν για τους κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, με επικοινωνιακές δεξιότητες, δημόσιες σχέσεις και ικανότητα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση επιστημονικών ερευνών αναφορικά με τη δημόσια πολιτική, την πολιτική συμπεριφορά και τα μέσα επικοινωνίας, την πολιτική διαφήμιση και τις δημοσκοπήσεις στην εποχή της Κοινωνίας της Πληροφορίας και των νέων τεχνολογιών.

Πηγές Πληροφόρησης:

 • ΥΠΕΠΘ, Γραφείο Ενημέρωσης Πολιτών: Ανδρέα Παπανδρέου 37, 151 80, Μαρούσι, τηλ.: 210-3442505-6-8, 210-3442514-520, φαξ: 210-3442365, www.ypepth.gr
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, Σταδίου 5 και Καλαμιώτου 2, 105 62, Αθήνα,
  τηλ.: 210-3689406, 3689407, 3689408, 3689384, 3689385, φαξ: 210-3220820, e-mail: gramemme@media.uoa.gr, www.media.uoa.gr
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, Λεωφόρος Συγγρού 136, 176 71, Καλλιθέα, τηλ.: 210-9201062 -4, φαξ: 210-9220832,
  www.panteio.gr
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, Πανεπιστημιούπολη, 540 06, Θεσσαλονίκη,
  τηλ.: 2310-992062 -3, φαξ: 2310-992098, www.auth.gr
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης, Ομήρου 19, 106 72, Αθήνα, τηλ.: 210-3688984, 3688912-15, φαξ: 210-3688920, www.pspa.uoa.gr
 • Πάντειο Πανεπιστήμιο: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας, Λεωφ. Συγγρού 136, 176 71, Καλλιθέα, τηλ.: 210-9201043-4, φαξ! 210- 9223876,
  www.panteion.gr
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Πανεπιστημιούπολη, 540 06, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 2310-995270, 995395-7, φαξ: 2310-995391, www.auth.gr
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος), τηλ. 27410 40040, 40044, 40045
 • Πανεπιστήμιο Κύπρου: Τ.Θ. 20537, Τ.Κ. 1678 Λευκωσία, τηλ.: 00357-22894000, φαξ: 00357-22894463, htpp://www.ucy.ac.cy
 • Πανεπιστήμιο Κρήτης: Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Περιβόλια Ρεθύμνου, 741 00, Ρέθυμνο, τηλ.: 28310-77578, φαξ: 28310-77455, www.soc.uoc.gr/polical
 • ΔΟΑΤΑΠ - Αθήνας (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης), Αγ. Κωνσταντίνου 54, ΤΚ. 10437, τηλ. κέντρο:
  210-5281000, fax: 210-5239525, 210-5239679, e-mail: information@doatap.gr
 • ΔΟΑΤΑΠ - Θεσσαλονίκης (Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης),Υπ. Μακεδονίας Θράκης - Διοικητήριο, ΤΚ. 54123, τηλ.: 2310-379371-2, fax: 2310-379374, e-mail: thessaloniki@doatap.gr
 • ΣΑΕΙΤΤΕ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης), ΥΠΕΠΘ, τηλ. 210 3443167, 169, 175, 3442483, φαξ 210 3443158
  www.ypepth.gr Ευρωπαϊκή Ένωση/Αναγνώριση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων
  email: srpq@ypepth.gr