Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διαχειριστής Δικτύων και Υπολογιστών

Γενικέςπληροφορίες

Ο Διαχειριστής Δικτύων και Υπολογιστών (ΔΔΥ) εγκαθιστά, διαμορφώνει και υποστηρίζει το τοπικό και ευρύ δίκτυο ενός οργανισμού, την παρουσία στο διαδίκτυο. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνεται η συντήρηση του λογισμικού, η παρακολούθηση του δικτύου, ώστε να είναι προσβάσιμο σε όλους τους χρήστες, να σχεδιάζει, συντονίζει και εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας του δικτύου κτλ.

Μεταξύ των δεξιοτήτων που χρειάζεται να έχει ένας ΔΔΥ είναι η κριτική σκέψη, η δυνατότητα επίλυσης προβλημάτων

Επαγγελματικό δικαίωμα

Ο ΔΔΥ μπορεί να απασχοληθεί σε πολλούς επαγγελματικούς τομείς, στον δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, όπως στις τηλεπικοινωνίες, σε ασφαλιστικές εταιρείες.

Εργασιακές συνθήκες

Ο ΔΔΥ εργάζεται σε συνθήκες γραφείου ή εργαστηρίου Η/Υ. Αν και το ωράριο είναι το συνηθισμένο ωράριο εργασίας, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο ΔΔΥ θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή διαθέσιμος, ώστε να επιλύσει κρίσιμα και επείγοντα προβλήματα.

Προοπτικές

Ο ΔΔΥ μπορεί να εξελιχθεί σε Μηχανικό Δικτύων και Υπολογιστών, αλλά μπορεί και να μεταπηδήσει σε άλλους τομείς, όπως ο προγραμματισμός, η ανάλυση συστημάτων κτλ.

Χρήσιμες πληροφορίες

Για το δημόσιο, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2001, όπως τροποποιήθηκε από το ΠΔ 347/2003 ως προσόν διορισμού σε θέσεις δημοσίων υπηρεσιών, ΝΠΔΔ (συμπεριλαμβανομένων και των ΟΤΑ) και πρόσληψης τακτικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον κλάδο ΤΕ Πληροφορικής ορίζεται πτυχίο ΤΕΙ

• Πληροφορικής,

• Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων,

• Τεχνολογίας Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών,

• Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων,

• Βιομηχανικής Πληροφορικής,

• Πληροφορικής και Επικοινωνιών,

• Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας,

• Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών,

• Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης

• Τηλεπικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ

• Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

• Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και στην Οικονομία

• Διαχείρισης Πληροφοριών Σύμφωνα με ΠΔ 345/89 τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Πληροφορικής της ΣΤΕΦ των ΤΕΙ ασχολούνται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε αυτοδύναμα, είτε σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες της Πληροφορικής, στους τομείς παροχής υπηρεσιών λογισμικού καθώς και στην παραγωγή προϊόντων λογισμικού (προγραμματισμός και ανάλυση εφαρμογών, προγραμματισμός και ανάλυση συστημάτων).

Ειδικότερα οι πτυχιούχοι του τμήματος Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στους παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς:

• Προγραμματιστές Εφαρμογών. Χρησιμοποιώντας γλώσσες προγραμματισμού, σχεδιάζουν, αναπτύσσουν, δοκιμάζουν και εγκαθιστούν προγράμματα ή μέρη προγραμμάτων. Επίσης ασχολούνται με την βελτίωση και στην συντήρηση εφαρμογών.

• Αναλυτές Εφαρμογών. Αναλύουν ένα πρόβλημα, σχεδιάζουν την κατάλληλη μηχανογραφική λύση εξετάζοντας και την τεχνοοικονομική πλευρά.

• Προγραμματιστές Συστημάτων. Σχεδιάζουν, κωδικοποιούν και ελέγχουν μέρη λειτουργικών συστημάτων, βοηθητικών, ρουτινών μεταγλωττιστών, συστημάτων διοίκησης, βάσεων δεδομένων κ.α.

• Αναλυτές Συστημάτων. Αναλύουν, σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συστήματα πληροφορικής που αφορούν κύρια το λογισμικό καθώς και την ανάπτυξη εφαρμογών.

Επίσης σύμφωνα με το ίδιο ΠΔ, οι πτυχιούχοι Πληροφορικής μπορούν να απασχολούνται στην εκπαίδευση σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία. Επίσης μπορούν να απασχοληθούν ως μέλη ερευνητικών ομάδων σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους.

 (πηγή: Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής, Γραφείο Διασύνδεσης ΑΤΕΙ-Θ)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: