Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Certificate in IFRS (International Financial Reporting Standards)

Πιστοποίηση (abbreviation): 
CertIFR
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Association of Chartered Certified Accountants UK
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Λογιστές - Εσωτερικούς ελεγκτές - Επαγγελματίες του ευρύτερου χρηματοοικονομικού κλάδου
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος
Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά


Αναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Ο επαγγελματικός τίτλος CertIFR προσφέρει μία αρκετά ικανοποιητική εισαγωγή στα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΙFRS).

Τι μου προσφέρει;
Ο τίτλος βοηθάει τον κάτοχό του να κατανοήσει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τις βασικές απαιτήσεις τους μέσα από πραγματικά επιχειρησιακά παραδείγματα (case studies).

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο της λογιστικής και του εσωτερικού ελέγχου.

Εξετάσεις
Οι εξετάσεις του CertIFR είναι computer based και τα μαθήματα γίνονται on-line. Επιθυμητό είναι οι μαθητές να έχουν ένα αντίγραφο των International Accounting Standards.

Ύλη
Η ύλη χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:
1.The nature and operations of the IASB
(Η φύση και η λειτουργία του βιβλίου των Διεθνών Λογιστκών Προτύπων)
2.The status and use of IFRSs around the world
(Η κατάσταση και η χρήση των ΔΛΠ στον κόσμο)
3.Presentation and profit
(Η απεικόνιση των λογιστικών στοιχείων κέρδους)
4.Accounting for assets and liabilities - part 1
(Λογιστική του ενεργητικού και των υποχρεώσεων)
5.Accounting for assets and liabilities - part 2
(Λογιστική του ενεργητικού και των υποχρεώσεων)
6.Group accounting
(Ενοποιημένη λογιστική)
7.Disclosure standards
(Απαραίτητες κοινοποιήσεις)
8.Principal differences between UK/US GAAP and IFRS
(Βασικές διαφορές US/UK GAAP και ΔΛΠ)
9.Proposals for change
(Προτάσεις για αλλαγές)

Διάρκεια
O υποψήφιος συνήθως πρέπει να δουλέψει 20 ώρες για να διαβάσει το on-line υλικό και να συμπληρώσει κάποια τεστ αξιολόγησης. Λογικά σε μέσα σε 2 μήνες ο υποψήφιος είναι έτοιμος να αποκτήσει το πιστοποιητικό.
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).