Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Association of Chartered Certified Accountants Qualification

Πιστοποίηση (abbreviation): 
ACCA
Ιστοσελίδα: 
Φορέας πιστοποίησης: 
Association of Chartered Certified Accountants UK
Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται: 
Λογιστές
Εσωτερικούς ελεγκτές - Οικονομικούς διευθυντές - Σύμβουλοι επιχειρήσεων
Κατηγορία (terms): 
Λογιστική / Εσωτερικός - Εξωτερικός Έλεγχος
Οικονομικά / Χρηματοοικονομικά


Αναλυτικές πληροφορίες


Τι είναι;
Η επαγγελματική πιστοποίηση  ACCA στοχεύει στο να αναπτύξει τη γνώση της λογιστικής και των επαγγελματικών αξιών. Αυτό σημαίνει ότι με την απόκτησή της μπορείτε να έχετε μία επιτυχημένη καρίερα στο χώρο των χρηματοοικονομικών και της λογιστικής

Τι μου προσφέρει;
Η πιστοποίηση αυτή αναγνωρίζεται σε παραπάνω από 170 χώρες και βασίζεται στα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ΔΛΠ-IFRS). Κοστίζει κατά πολύ λιγότερο από κάποιο ακαδημαϊκό μεταπτυχιακό χωρίς να στερείται σε εύρος γνώσεων και ποιότητα διδακτικού υλικού.

Σε ποιους επαγγελματίες απευθύνεται κυρίως;
Επαγγελματίες στον χώρο της λογιστικής, των χρηματοοικονομικών και του management.

Προϋποθέσεις εγγραφής
  • Απολυτήριο λυκείου με βαθμολογία άνω του 17/20 (απαραίτητο για υποψηφίους κάτω των 21 ετών και χωρίς άλλο τίτλο σπουδών)
  • Πτυχίο ΙΕΚ
  • Ακαδημαϊκός τίτλος ΑΕΙ, ΑΤΕΙ ή τίτλος από πανεπιστήμιο του εξωτερικού (όπου στις περιπτώσεις αυτές ο υποψήφιος μπορεί να πάρει απαλλαγή από κάποια μαθήματα)

Προθεσμίες εγγραφής

Μήνας εξετάσεων

Προθεσμία εγγραφής

Ιούνιος

31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους

Δεκέμβριος

15 Αυγούστου του ίδιου έτους


Εξετάσεις
Γραπτές εξετάσεις του ACCA στα αγγλικά πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο (Ιούνιο / Δεκέμβριο).

Ύλη
Το πρόγραμμα σπουδών της πιστοποίησης ACCA χωρίζεται σε δύο επίπεδα, το θεμελιώδες (fundamentals) και το επαγγελματικό (professional). Το θεμελιώδες έχει δύο σκέλη, το γνωστικό (knowledge) και το τεχνικό (skills). Παρακάτω παρουσιάζεται ο διαχωρισμός και τα μαθήματα που περιλαμβάνονται.
Fundamentals
-Knowledge
F1: Accountant in Business
F2: Management Accounting
F3: Financial Accounting
-Skills
F4: Corporate & Business Law
F5: Performance Management
F6: Taxation
F7: Financial Reporting
F8: Audit & Assurance
F9: Financial Management
Professional
-Υποχρεωτικά
P1: Professional Accountant
P2: Corporate Reporting
P3: Business Analysis
-Επιλογής (δύο από τα τέσσερα)
P4: Advanced Financial Management
P5: Advanced Performance Management
P6: Advanced Taxation
P7: Advanced Audit & Assurance
Ο υποψήφιος μπορεί να απαλλαχθεί από την εξέταση κάποιων από τα θεμελιώδη μαθήματα, αν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε αυτά κατά τη διάρκεια των προηγούμενων σπουδών του. Η απαλλαγή καθορίζεται για κάθε ακαδημαϊκό τμήμα με βάση τα κριτήρια που έχει θέσει το ACCA.

Διάρκεια
Ο μέσος όρος ολοκλήρωσης για έναν υποψήφιο, ο οποίος παράλληλα εργάζεται, υπολογίζεται σε τρία με τέσσερα χρόνια.
*Τα σεμινάρια επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ 0,45).