Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

431 μόνιμες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ

431 μόνιμες θέσεις εργασίας στον ΔΕΔΔΗΕ. Θα προσληφθούν άτομα Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως αναφέρει ο ιστότοπος workenter.gr.

431 μόνιμες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ - Οι ειδικότητες

Η λίστα με τις ειδικότητες:

  • 103 θέσεις - ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • 154 θέσεις - ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
  • 174 θέσεις - ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

Οι θέσεις εργασίας αφορούν σε ΑθήναΘεσσαλονίκηΛαμία και Πάτρα.

431 μόνιμες θέσεις στον ΔΕΔΔΗΕ - Δείτε την λίστα με τα πτυχία

Δείτε ποιοι τίτλοι σπουδών γίνονται αποδεκτοί ανά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα:

ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστικών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Τεχνολογίας Υπολογιστών ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ ή Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΑΕΙ ή το ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι ή Ε.Α.Π ή Π.Σ.Ε της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.

ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί

  • Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ ή Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ με κατεύθυνση Ενεργειακής Ηλεκτρολογίας ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα προγραμμάτων σπουδών επιλογής Π.Σ.Ε. ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής Π.Σ.Ε. ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολών της ημεδαπής και αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητες ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο Κ.Α.Τ.Ε.Ε. ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων

  • Πτυχίο ή Δίπλωμα ή Απολυτήριος τίτλος ΙΕΚ Τομέα Ηλεκτρολογίας ή τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ειδικότητας Ηλεκτρολογίας Επαγγελματικού Λυκείου ή τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού ειδικότητας Ηλεκτρολογίας Μεταλυκειακού έτους τάξης Μαθητείας ΕΠΑΛ ή Τομέα Ηλεκτρολογικού Α’ ή Β’ κύκλου ΤΕΕ ή Κλάδου Ηλεκτρολογίας Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Ηλεκτρολογικού Τομέα ΤΕΛ ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ΤΕΣ ή αντίστοιχης ειδικότητας Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχου κλάδου, τομέα, τμήματος ή αντίστοιχης ειδικότητας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται την Δευτέρα 8 Μαΐου 2023.

Ολόκληρη η προκήρυξη

 

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop