Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού

Το άρθρο που ακολουθεί είναι το πρώτο από μια σειρά κειμένων, όπου θα παρουσιαστεί το αντικείμενο του τομέα της συμβουλευτικής σχετικά με την επαγγελματική σταδιοδρομία. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο άρθρο θα προσδιοριστεί το αντικείμενο, οι βασικές αρχές και οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας σχετικά με την επαγγελματική πορεία του ατόμου. Στη συνέχεια θα περιγραφούν ορισμένες από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις σχετικά με τη διαχείριση της επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

 

Τι είναι επαγγελματική συμβουλευτική;

Ως επαγγελματική συμβουλευτική μπορεί να οριστεί η συμβουλευτική παρέμβαση, η οποία ως στόχο έχει να βοηθήσει το άτομο στην αντιμετώπιση θεμάτων που το προβληματίζουν και έχουν να κάνουν είτε με την επαγγελματική του επιλογή, είτε με την προσαρμογή του στο επάγγελμα που ήδη ασκεί, είτε με την επαγγελματική του ανάπτυξη. Πρόκειται για μια διά βίου διαδικασία, κατά την οποία το άτομο προσδιορίζει τις εργασιακές του αξίες, δημιουργεί επαγγελματικά πρότυπα, προσδιορίζει την επαγγελματική ταυτότητα, αναπτύσσει επαγγελματική ωριμότητα και εκπαιδεύεται σε τρόπους λήψης αποφάσεων.

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω στόχους, η επαγγελματική συμβουλευτική δεν είναι μία τυποποιημένη διαδικασία. Αντιθέτως, το αντικείμενο της παρέμβασης περιλαμβάνει ψυχολογικούς, κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, οικονομικούς, σωματικούς και πολιτισμικούς παράγοντες.

Κατά τη διαδικασία της επαγγελματικής συμβουλευτικής, ο σύμβουλος και ο πελάτης συνεργάζονται με στόχο να εφαρμόσουν αποδοτικά και να ερμηνεύσουν τα αποτελέσματα από επίσημες και ανεπίσημες μεθόδους αξιολόγησης, προκειμένου να προσδιοριστούν και να ξεκαθαριστούν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι δεξιότητες του συμβουλευομένου. Οι συμβουλευόμενοι παροτρύνονται να συμμετέχουν σε βιωματικές διερευνητικές δραστηριότητες, ώστε να δουν στην πράξη τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν διάφορα επαγγελματικά πλαίσια. Επιπλέον, ο σύμβουλος έχει στη διάθεσή του και χρησιμοποιεί διάφορα συστήματα σχεδιασμού σταδιοδρομίας και επαγγελματικής πληροφόρησης για τους εργασιακούς χώρους, τα οποία επικοινωνεί στο συμβουλευόμενο, διδάσκοντάς τον παράλληλα: τρόπους αναζήτησης εργασίας, οδηγίες σύνταξης βιογραφικού σημειώματος, καθώς και δεξιότητες σχετικά με τις επαγγελματικές συνεντεύξεις. Επίσης, τον υποστηρίζει στα σχέδια δράσης που εφαρμόζει, αλλά και παρέχει υποστήριξη σε θέματα εργασιακού στρες, απώλειας εργασίας ή/και αλλαγής σταδιοδρομίας. Στα πλαίσια της διαδικασίας της επαγγελματικής συμβουλευτικής το άτομο μπορεί να αναπτύξει χρήσιμες δεξιότητες για την επαγγελματική του εξέλιξη, όπως για παράδειγμα δεξιότητες επικοινωνίας ή λήψης απόφασης.

 

Αρχές και στάδια της επαγγελματικής συμβουλευτικής

Οι στόχοι που τίθενται στα πλαίσια της επαγγελματικής συμβουλευτικής περιλαμβάνουν τη βελτίωση της αυτογνωσίας, την ανάπτυξη της επαγγελματικής ωριμότητας, την εκπαίδευση στην ικανότητα προσδιορισμού εναλλακτικών επαγγελματικών λύσεων, την ανάπτυξη για την καλύτερη εφαρμογή κατάλληλων διαδοχικών προσεγγίσεων και την ενίσχυση δεξιοτήτων σχετικά με τη λήψη αποφάσεων. Οι συμβουλευόμενοι καλούνται να διαμορφώσουν τη δική τους λύση για το ζήτημα που τους απασχολεί. Οι σύμβουλοι, από τη μεριά τους, χρειάζεται να αναγνωρίσουν και να λάβουν υπόψιν παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, η φυλή και η κοινωνική τάξη, οι οποίοι επηρεάζουν τις αξίες, τις ανάγκες, τις προσδοκίες και τις ευκαιρίες του ατόμου.

Τα στάδια που απαρτίζουν τη διαδικασία επαγγελματικής συμβουλευτικής προσομοιάζουν με τα στάδια των ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων. Στις αρχικές συνεδρίες δίνεται έμφαση στη δόμηση μιας στενής σχέσης μεταξύ συμβούλου και συμβουλευομένου και αξιολογείται η φύση του αιτήματος και των δυνατοτήτων του συμβουλευομένου. Στη συνέχεια καθορίζονται οι θεραπευτικοί στόχοι. Μετά παράγονται εναλλακτικές λύσεις στα ζητήματα που έχουν καθοριστεί και επιλέγεται και εφαρμόζεται το σχέδιο δράσης που έχει σχεδιαστεί. Τέλος, γίνεται αξιολόγηση της συμβουλευτικής διαδικασίας και ακολουθεί ο τερματισμός της.

 

Δρ. Χαρά Τσέκου
Ψυχολόγος

 

 

e-mentoring, ementoring, Edujob e-mentoring,Edujob

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop