Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Συμβουλές για να επιλέξετε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών

Η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος αποτελεί σημαντική απόφαση για την μετέπειτα επαγγελματική πορεία. Συνηθέστερα ερωτήματα είναι:

Γιατί να κάνω μεταπτυχιακές σπουδές;

Δέκα απαντήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τις επιδιώξεις των υποψηφίων, είναι:

 • Επειδή θα συντελέσει στην αναβάθμιση των γνώσεων και των δεξιοτήτων

 • Επειδή θα προσδώσει νέο χαρακτήρα, κύρος και προοπτική στον βασικό τίτλο σπουδών

 • Επειδή θα ικανοποιήσει εσωτερικές ανάγκες και προσδοκίες

 • Επειδή βοηθά στην εύρεση ή τη διατήρηση μιας θέσης εργασίας

 • Επειδή συνεπάγεται αύξηση μισθού ή/και εργασιακή εξέλιξη

 • Επειδή μπορεί να αποτελέσει τον προθάλαμο για ακαδημαϊκή καριέρα

 • Επειδή θα συμβάλει στην παράταση της φοιτητικής ζωής και την αναβολή ένταξης στην αγορά εργασίας

 • Επειδή θα επιτρέψει τη λήψη εκπαιδευτικής άδειας και την απουσία για ένα διάστημα από τα εργασιακά καθήκοντα

 • Επειδή υπαγορεύεται από το περιβάλλον (εργοδότες, οικογένεια κ.ά.)

 • Επειδή υπάρχει έλλειψη πληροφόρησης ή αδυναμία λήψης απόφασης σχετικά με τις επιλογές σταδιοδρομίας

Τι είδους μεταπτυχιακές σπουδές να επιλέξω;

Η απάντηση εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά του μεταπτυχιακού προγράμματος (π.χ. διάρκεια, κόστος, δια ζώσης ή εξ αποστάσεως, συναφές ή άσχετο προς τις προπτυχιακές σπουδές, με αντίκρισμα στην αγορά εργασίας ή με στόχο να ικανοποιηθούν προσωπικά ενδιαφέροντα, με θεωρητικό ή πρακτικό προσανατολισμό), καθώς και από τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, την οικονομική κατάσταση και την ηλικία του υποψηφίου.

Πότε να ξεκινήσω;

Τέσσερις είναι οι ενδεχόμενες περιπτώσεις:

 

Μεταπτυχιακές σπουδές:

Πλεονεκτήματα

Μειονεκτήματα

αμέσως μετά την απόκτηση του βασικού πτυχίου

Απόκτηση αυξημένων ακαδημαϊκών προσόντων σε νεαρή ηλικία.

Δεν υπάρχει η αναγκαία εμπειρία και ωριμότητα για να επιλεχθεί το πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά του υποψηφίου ή/και στις συνθήκες της αγοράς εργασίας

πριν την εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων

Ολοκλήρωση ενός ακαδημαϊκού κύκλου πριν την ένταξη στην αγορά εργασίας.

μερικά χρόνια μετά την αποφοίτηση, έχοντας εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή/και έχοντας αποκτήσει εργασιακή εμπειρία ή/και έχοντας διευθετήσει οικογενειακά ζητήματα

Σαφέστερη αντίληψη των ατομικών δυνατοτήτων, αλλά και των αξιώσεων της αγοράς εργασίας.

Δυσκολίες διαχείρισης πολλαπλών ρόλων και χρόνου λόγω απομάκρυνσης από το ακαδημαϊκό περιβάλλον

παράλληλα με την εργασία

 

Ταυτόχρονη ενίσχυση του ακαδημαϊκού και επαγγελματικού φακέλου

Απαιτούνται υψηλές δεξιότητες οργάνωσης, διαχείρισης χρόνου, αυτοελέγχου, προσήλωσης και ευελιξίας. Οι εργοδότες συχνά δέχονται με επιφυλακτικότητα τέτοιες πρωτοβουλίες

Πού να πάω;

Οι επιλογές που προσφέρονται είναι:

 • Ίδιο εκπαιδευτικό ίδρυμα απόκτησης του βασικού πτυχίου: Η φοίτηση συνεχίζει σε ένα οικείο και ασφαλές περιβάλλον, για το οποίο ο ενδιαφερόμενος αισθάνεται ικανοποίηση και εμπιστοσύνη.

 • Άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα στην ίδια πόλη ή σε διαφορετική πόλη: Ο φοιτητής χρειάζεται να εξοικειωθεί με το κλίμα, τις αρχές και τις απαιτήσεις του νέου περιβάλλοντος και να οικοδομήσει ένα καινούριο δίκτυο σχέσεων.

 • Άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα στο εξωτερικό: Η επιλογή στηρίζεται στην φήμη ορισμένων εκπαιδευτικών συστημάτων, πανεπιστήμιων ή συγκεκριμένων προγραμμάτων, καθώς και στην επιθυμία για διαμονή και σταδιοδρομία στο εξωτερικό.

 • Οποιοδήποτε εκπαιδευτικό ίδρυμα με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: Η συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα δημιουργεί συνθήκες αυτονομίας, και ατομικής ευθύνης αναφορικά με τη μέθοδο και τον ρυθμό μελέτης.

Τι δεξιότητες και προσόντα απαιτούνται για την φοίτησή;

Συνήθως ορίζονται στην προκήρυξη, ενώ αξιολογούνται θετικά τα κάτωθι:

 • Καλός ακαδημαϊκός φάκελος, ξένες γλώσσες, γνώσεις Η/Υ κλπ

 • Κριτική σκέψη, αναλυτική και συνθετική ικανότητα

 • Ικανότητα διαχείρισης πληροφοριών

 • Ερευνητική ικανότητα (μεθοδολογία έρευνας, στατιστική)

 • Ικανότητα έκφρασης (γραπτής και προφορικής)

 • Ικανότητα διαχείρισης χρόνου

 • Ικανότητα εργασίας σε ομάδα

 

Η επιλογή μεταπτυχιακού προγράμματος απαιτεί ωριμότητα και όσο πιο συνειδητή και τεκμηριωμένη είναι η τελική απόφαση τόσο πιο ωφέλιμα αποτελέσματα έχει στην εξέλιξη του υποψηφίου.

 

Δρ. Μαρία Καθαράκη 

Επιχειρησιακή Ερευνήτρια, MSc, Ph.D

 

Σεμινάρια Φεβρουαρίου - Ψυχολογία, Αυτοαποτελεσματικότητα

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop