Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ταιριάζει ο επαγγελματικός μου τύπος με το επάγγελμα που εξασκώ;

Oι θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και επιλογής παρέχουν στους συμβούλους το πλαίσιο, μέσα στο οποίο σχεδιάζονται οι συμβουλευτικές τους παρεμβάσεις. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η προσέγγιση του Holland.

 

Θεωρία Επαγγελματικής Προσωπικότητας του Holland (1985)

H προσέγγιση του Holland ενδείκνυται για άτομα που ενδιαφέρονται για την επιλογή ή/και τον προσδιορισμό μίας επαγγελματικής κατεύθυνσης ή κάποιας ειδίκευσης. Δεν αφορά όσους παρουσιάζουν ελλείμματα σε τομείς, όπως π.χ. η αυτοεκτίμηση ή η λήψη αποφάσεων, τα οποία χρειάζονται μακροπρόθεσμη υποστήριξη στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Κατά τη θεωρία του Holland, η προσωπικότητα κάθε ατόμου μπορεί να περιγραφεί με βάση το συνδυασμό έξι τύπων. Αυτοί είναι: ο Ρεαλιστικός, ο Διερευνητικός, ο Καλλιτεχνικός, ο Κοινωνικός, ο Επιχειρηματικός και ο Συμβατικός. Αντίστοιχα, τα επαγγελματικά περιβάλλοντα και τα αντικείμενα σπουδών και εργασίας μπορούν να χαρακτηριστούν με βάση τους παραπάνω τύπους. Η τοποθέτηση ενός ατόμου στο ανάλογο περιβάλλον συμβάλλει σημαντικά στην επαγγελματική του ικανοποίηση, την παραμονή και τη μέγιστη συνεισφορά του σε αυτό.

 

Βήματα Συμβουλευτικής Διαδικασίας

Στην προσέγγιση του Holland η συμβουλευτική διαδικασία ακολουθεί τα ακόλουθα βήματα:

Πρώτα προσδιορίζεται ο τύπος του συμβουλευομένου και τα ατομικά χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια, ο σύμβουλος χρησιμοποιεί ειδικά εργαλεία και βάσεις δεδομένων για να βρει είτε προγράμματα σπουδών που ταιριάζουν με τον κώδικα του συμβουλευομένου, εάν το αίτημα έχει να κάνει με επιλογές εκπαίδευσης ή κατάρτισης, είτε επαγγέλματα ή θέσεις εργασίας που ταιριάζουν ή έχουν υψηλό βαθμό συσχέτησης με τον κώδικα του συμβουλευομένου, εάν το αίτημά του έχει να κάνει με την επιλογή επαγγέλματος.

 

Χαρακτηριστικά των τύπων του Holland και επαγγελματικά περιβάλλοντα

Τα άτομα που χαρακτηρίζονται κυρίως από τον Πρακτικό-Ρεαλιστικό τύπο (R) προτιμούν επαγγέλματα που είναι προσγειωμένα και πρακτικά και σχετίζονται με την κατασκευή ή την επισκευή αντικειμένων. Αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν χειρονακτικές και μηχανικές εργασίες, και τους αρέσει να εργάζονται με εργαλεία, μηχανές ή ζώα. Ενδεικτικά, ορισμένες από τις επαγγελματικές κατηγορίες που τους ταιριάζουν έχουν να κάνουν με μηχανολογικά επαγγέλματα, τεχνολογίες πληροφορικής, τον κατασκευαστικό κλάδο και τα πράσινα επαγγέλματα.

Τα άτομα που εντάσσονται στον Ερευνητικό τύπο (I) χαρακτηρίζονται από περιέργεια, φιλομάθεια και ανεξαρτησία και είναι επιδέξια στις θετικές επιστήμες. Τους αρέσουν δραστηριότητες που έχουν να κάνουν με τις επιστήμες της βιολογίας και της φυσικής και ακολουθούν επαγγέλματα στους αντίστοιχους κλάδους. Οι επαγγελματικές κατηγορίες που τους ταιριάζουν έχουν να κάνουν με τις φυσικές επιστήμες, τις βιο-επιστήμες, τον τομέα της υγείας και τις θετικές επιστήμες.

Τα άτομα του Καλλιτεχνικού τύπου (A) χαρακτηρίζονται από δημιουργικότητα και ελεύθερη σκέψη και οι δεξιότητές τους έχουν να κάνουν με τη λογοτεχνία, τη μουσική και το θέατρο. Προτιμούν τα επαγγέλματα όπου εφαρμόζονται με πρωτότυπο τρόπο οι παραπάνω ικανότητες και εντάσσονται στις επαγγελματικές κατηγορίες που έχουν να κάνουν με την ψυχαγωγία, την τέχνη και την καλλιτεχνική έκφραση, με εικαστικές και εφαρμοσμένες τέχνες, τη μουσική, τη λογοτεχνία, αλλά και με επαγγέλματα αισθητικής και μαγειρικής.

Τα άτομα που εντάσσονται στον Κοινωνικό τύπο (S) είναι επιδέξια στο να εργάζονται με ανθρώπους και χαρακτηρίζονται από εξυπηρετικότητα και φιλικότητα. Οι δραστηριότητες που τους αρέσουν έχουν να κάνουν με παροχή βοήθειας και με πληροφόρηση. Συνήθως προτιμούν επαγγέλματα στον τομέα της περίθαλψης, της διδασκαλίας ή της συμβουλευτικής.

Τα άτομα που χαρακτηρίζονται από τον Επιχειρηματικό τύπο (E) είναι φιλόδοξα, εξωστρεφή και δυναμικά. Έχουν αυτοπεποίθηση, είναι πειστικά και διαθέτουν ικανότητες ηγεσίας. Επιδίδονται σε δραστηριότητες που τους επιτρέπουν την άσκηση επιρροής σε άλλους και τα επαγγέλματα που προτιμούν αφορούν τη διοίκηση προσωπικού ή την πώληση προϊόντων. Οι επαγγελματικές κατηγορίες αυτού του τύπου έχουν να κάνουν με την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία, με διοικητικά επαγγέλματα, το
εμπόριο και την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών.

Τα άτομα του Συμβατικού τύπου (C) είναι αξιόπιστα, υπεύθυνα και δίνουν βάση στη λεπτομέρεια. Οι δεξιότητές τους αφορούν την οργάνωση και τις εργασίες γραφείου. Προτιμούν δραστηριότητες που σχετίζονται με την οργάνωση πληροφοριών και τα επαγγέλματα που τους ταιριάζουν έχουν να κάνουν με τήρηση αρχείων ή με υπολογισμούς. Οι επαγγελματικές κατηγορίες που τους ταιριάζουν περισσότερο έχουν να κάνουν με οργανωτικές εργασίες, λογιστικά επαγγέλματα και υπηρεσίες και επαγγέλματα του χρηματοοικονομικού κλάδου.

Δρ. Χαρά Τσέκου
Ψυχολόγος

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop