Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

211 υποτροφίες από το ΙΚΥ για διδακτορική διατριβή

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών προκηρύσσει πρόγραμμα υποτροφιών συνολικά διακοσίων έντεκα (211) θέσεων σε τρεις (3) επιστημονικούς τομείς, με σκοπό την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα, χρονικής διάρκειας το ανώτερο έως τριάντα έξι (36) διαδοχικούς μήνες. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση νέων ερευνητών και η παραγωγή υψηλών ερευνητικών αποτελεσμάτων μέσω της διδακτορικής έρευνας με κριτήριο επιλογής την επιστημονική επάρκεια των υποβληθεισών προτάσεων. Η δαπάνη για τη κάλυψη των εκατόν εξήντα επτά (167) θέσεων θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ενώ η δαπάνη για την κάλυψη των σαράντα τεσσάρων (44) θέσεων θα βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Ι.Κ.Υ.

Η κατανομή των θέσεων θα γίνει ανά Επιστημονικό Τομέα και ανά Επιστημονικό Κλάδο, βάσει του ακόλουθου πίνακα:

Σε περίπτωση που δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των προκηρυγμένων θέσεων υποτροφιών σε κάποιον από τους επιστημονικούς κλάδους των ανωτέρω επιστημονικών τομέων, το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών δύναται να προβεί σε νέα πρόσκληση πλήρωσης θέσεων υποτροφιών του συγκεκριμένου επιστημονικού κλάδου ύστερα από σχετική απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου και τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ. Σε περίπτωση που και μετά την νέα πρόσκληση προκύψουν κενές θέσεις, αυτές θα μεταφερθούν σε επόμενο κύκλο.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

1. Να έχουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) της ημεδαπής.

2. Να είναι κάτοχοι πτυχίου / διπλώματος ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου πτυχίου/ διπλώματος της αλλοδαπής ή πτυχίου ελληνικού Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή ισότιμου της αλλοδαπής1 και ο τελικός βαθμός του πτυχίου/ διπλώματός τους να αναγράφεται με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Ο βαθμός πτυχίου που θα συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση-πλατφόρμα θα πρέπει να ταυτίζεται με τον αναγραφόμενο στο πτυχίο/βεβαίωση, με τα οποία ο/η υποψήφιος/α λαμβάνει μέρος στη διαδικασία.

3. Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού γλωσσομάθειας τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.

4. Να είναι υποψήφιοι διδάκτορες σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας, με δυνατότητα συνεργασίας με φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, και να μην έχει παρέλθει διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής τους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

5. Να μην εργάζονται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας α) στον δημόσιο τομέα ως μόνιμοι υπάλληλοι ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή β) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

6. Να μην χρηματοδοτούνται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

7. Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή να έχουν τύχει αναβολής κατάταξης, ο χρόνος της οποίας να επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής τους διατριβής. Οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής θα πρέπει να πληρούνται κατά τον χρόνο επικύρωσης των οριστικών αποτελεσμάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ.

8. Να μην είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

9. Να έχουν κατά μέσο όρο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) την τελευταία τριετία. Σε περίπτωση κατά την οποία ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ο μέσος όρος του φορολογητέου ατομικού του/της εισοδήματος της τελευταίας τριετίας θα πρέπει να είναι έως του ποσού των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (14.000,00 €).

 

Ειδικοί όροι συμμετοχής

Ø Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή κατά την έναρξη ή κατά τη διάρκεια της υποτροφίας.

Ø Τυχόν συμβατικές υποχρεώσεις του υποψηφίου, στο πλαίσιο άλλης σύμβασης υποτροφίας με το Ι.Κ.Υ., θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Ø Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης.

Ø Η γλώσσα σύνταξης της αίτησης είναι η Ελληνική.

Ø Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθώς και πλήρως συμπληρωμένες ως προς όλα τα υποχρεωτικά πεδία δεν θεωρούνται επιλέξιμες και απορρίπτονται.

Ø Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Ø Το Ι.Κ.Υ. δύναται να ανακαλεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, και δικαιούται να αναζητήσει την επιστροφή των καταβληθέντων ποσών κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1. Αίτηση υποψηφιότητας

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν έως τις 30 Ιουνίου 2016 και ώρα Ελλάδος 13:00 μ.μ ειδική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, που θα διατίθεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται μόνο μέσω του διαδικτυακού τόπου/πλατφόρμας http://applications.iky.gr με συμπληρωμένα όλα τα πεδία και χωρίς καμία παράλειψη.

Η αίτηση του υποψηφίου συνιστά υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86, ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια του Κεφαλαίου Α’ του παρόντος, ήτοι μεταξύ άλλων ότι:

α) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση,

β) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος,

γ) δεν θα χρηματοδοτείται για την προτεινόμενη διδακτορική έρευνα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας, και δ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας i) στον δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου ή ως μόνιμος υπάλληλος ή ii) στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις του ν. 1599/1986.

Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και του επιστημονικού κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου.

Καμία αλλαγή στα στοιχεία της αίτησης δεν είναι εφικτή μετά τη οριστική ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης.

Με την υποβολή των αιτήσεών τους, οι ενδιαφερόμενοι αποδέχονται πλήρως τους όρους της παρούσας πρόσκλησης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με απόφαση του Ι.Κ.Υ. και κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά του, να διακοπεί, αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγμένων προτάσεων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ να καταρτίσει σύμβαση με τον ενδιαφερόμενο και να του χορηγήσει την υποτροφία.

 

2. Δικαιολογητικά υποψηφιότητας

Με την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, οι υποψήφιοι θα λάβουν ηλεκτρονικό μήνυμα με τον κωδικό ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησής τους. Εν συνεχεία, οι υποψήφιοι θα πρέπει να εκτυπώσουν την υποβληθείσα αίτηση, να την υπογράψουν και να την αποστείλουν εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων, ήτοι έως και τις 07 Ιουλίου 2016, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, ή με ταχυμεταφορά (courier) ή να την υποβάλουν στο Ι.Κ.Υ., συνοδευόμενη υποχρεωτικά από τα κάτωθι δικαιολογητικά (τα στοιχεία των οποίων δεν θα πρέπει να διαφέρουν από αυτά που είχαν συμπληρωθεί στην ηλεκτρονική αίτηση):

1) Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου (σε ισχύ).

2) Αντίγραφο πτυχίου/ βεβαίωσης Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός2 με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων.

3) Αντίγραφο Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον καλής γνώσης (επίπεδο Β2- βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες) σε μία ξένη γλώσσα.

4) Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος στην οποία θα αναγράφονται: α) το κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, β) τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και γ) η ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος. Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ημερομηνία ορισμού της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής του/της υποψήφιου/ας διδάκτορα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

5) Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στην οποία θα αναγράφεται ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό τομέα, επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτηση -υπεύθυνη δήλωσή του.

6) Αντίγραφα εκκαθαριστικών σημειωμάτων των τελευταίων τριών (3) ετών (οικ.έτος 2013, οικ.έτος 2014, φορολ. έτος 2014).

7) Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να συμπίπτει ή να υπερβαίνει τη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής. Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/1986 ότι πληροί τις ορισμένες από τον Νόμο 3421/2005 (ΦΕΚ τ.Α., 302/13-12-2005) προϋποθέσεις να του χορηγηθεί αναβολή για τη συνολική διάρκεια διδακτορικών σπουδών.

8) Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα, βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου Europass.

9) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος α) δεν είναι κάτοχος άλλου διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα, β) δεν θα χρηματοδοτείται για την ίδια διδακτορική διατριβή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας και γ) δεν θα εργάζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας στον δημόσιο τομέα ως μόνιμος υπάλληλος ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου, ή στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης αορίστου χρόνου.

10) Για τις περιπτώσεις ύπαρξης αναπηρίας, πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από το οποίο θα προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας σε ποσοστό 67% και άνω.

Παραδεκτό της αίτησης:

✓ Υποψήφιος ο οποίος δεν θα προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, βάσει του περιεχομένου της αίτησής του και εντός των ορισμένων προθεσμιών, δεν θα αξιολογηθεί.

ü Δεν λαμβάνεται υπόψη έντυπη αίτηση που θα σταλεί, με οποιονδήποτε άλλο από τον προαναφερόμενο τρόπο (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, φαξ κ.ο.κ.) μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης.

 

3. Οριστικοποίηση των αιτήσεων - Διαδικασία

Μετά τη λήξη της ταχθείσης από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. προθεσμίας, η αρμόδια Υπηρεσία του Ι.Κ.Υ. διενεργεί έλεγχο ορθότητας και πληρότητας των υποβληθεισών αιτήσεων και καταρτίζει σχετικό πίνακα με τίτλο «Πίνακας μη επιλέξιμων αιτήσεων».

Ο πίνακας εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του (www.iky.gr). Οι μη επιλέξιμοι υποψήφιοι μπορούν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη δημοσιοποίηση του πίνακα μη επιλέξιμων αιτήσεων να ασκήσουν ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ. ένσταση, την οποία μπορούν να καταθέσουν στο Ι.Κ.Υ. αυτοπροσώπως ή με ειδικά εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) ή διά μέσου εταιρίας ταχυμεταφορών (courier).

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

1. Αξιολογητές

Η αξιολόγηση θα γίνει από μέλη ΔΕΠ/ΕΠ όλων των βαθμίδων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή/και της αλλοδαπής, καθώς και από Ερευνητές Α’, Β’ και Γ΄ βαθμίδας, που θα προκύψουν από το Μητρώο Αξιολογητών του Ι.Κ.Υ. και θα οριστούν ανά επιστημονικό τομέα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ.

2. Μοριοδότηση των υποψηφίων

Η μοριοδότηση των υποψηφίων θα γίνει βάσει των ακόλουθων κριτηρίων:

1. Βαθμός πτυχίου με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, πολλαπλασιασμένος με συντελεστή 2 (10-20 μόρια).

2. Ποιοτική αξιολόγηση θέματος διδακτορικής διατριβής και σύντομης περιγραφής αυτού (έως 2.000 λέξεις)3 (1-80 μόρια). Η μοριοδότηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής αναλύεται ως ακολούθως:

[ i ] αρτιότητα (1-40 μόρια),

[ ii ] πρωτοτυπία (0-35 μόρια),

[ iii ] ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα (0-5 μόρια).

Υποψήφιοι που θα συγκεντρώσουν κατά τη διαδικασία αξιολόγησης λιγότερα από 40 μόρια δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες υποψήφιων υποτρόφων του προγράμματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

α) Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές. Η μοριοδότηση των υποψηφίων προκύπτει από το μέσο όρο των μορίων των δύο αξιολογητών, στον οποίο προστίθενται τα μόρια του βαθμού πτυχίου. Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των τριάντα (30) μορίων μεταξύ των μοριοδοτήσεων των δύο αξιολογητών, η αίτηση θα βαθμολογηθεί και από τρίτο αξιολογητή. Η τελική μοριοδότηση, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων μοριοδοτήσεων.

β) Εάν προκύψει ίσος αριθμός μορίων στην τελευταία προκηρυχθείσα θέση εκάστου επιστημονικού κλάδου και εκάστου επιστημονικού τομέα, επιλέγεται ο υποψήφιος που έχει την υψηλότερη μοριοδότηση με σειρά προτεραιότητας στα εξής κριτήρια: i) στην ποιοτική αξιολόγηση του θέματος της διδακτορικής διατριβής, ii) στον βαθμό του πτυχίου και iii) στο μικρότερο μέσο όρο του ατομικού φορολογητέου εισοδήματος. Εάν και στη συνέχεια προκύψει ισοβαθμία, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

γ) Μετά το πέρας της αξιολόγησης καταρτίζονται οι πίνακες επιλεγέντων υποψήφιων υποτρόφων καθώς και οι πίνακες επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα. Οι εν λόγω πίνακες επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. Εν συνεχεία, αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. οι επιμέρους, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα, πίνακες των επιλεγέντων κατά αλφαβητική σειρά, ενώ οι πίνακες των επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων αναρτώνται κατά φθίνουσα βαθμολογική σειρά, ανά επιστημονικό κλάδο και ανά επιστημονικό τομέα.

δ) Σε περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής υποψηφίων από τους πίνακες, επιλέγεται αντίστοιχος αριθμός επιλαχόντων από τον ίδιο επιστημονικό κλάδο και τον ίδιο επιστημονικό τομέα.

ε) Ενστάσεις μπορεί να υποβληθούν αποκλειστικά και μόνο κατά των πινάκων, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με ταχυμεταφορά (courier) ή με κατάθεση στο Ι.Κ.Υ., εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευσή τους και μόνο από υποψηφίους που υπέβαλαν εμπρόθεσμα αίτηση. Ένσταση για οποιοδήποτε άλλο θέμα δεν γίνεται αποδεκτή προς εξέταση. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών οι υποψήφιοι ενημερώνονται εγγράφως σχετικά με την απόφαση.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε

ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

1. Σύναψη και περιεχόμενο της σύμβασης

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη καταβολής της υποτροφίας είναι η σύναψη σχετικής Σύμβασης με το Ι.Κ.Υ., με την οποία ορίζονται και εξειδικεύονται οι υποχρεώσεις των υποτρόφων και οι όροι της υποτροφίας που θα χορηγηθεί εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια. Οι συμβάσεις μεταξύ Ι.Κ.Υ. και υποτρόφων θα συναφθούν μετά την ολοκλήρωση της περιγραφόμενης Διαδικασίας Αξιολόγησης και Επιλογής Υποτρόφων.

Η διάρκεια της Υποτροφίας ορίζεται το ανώτερο έως τρία (3) έτη (36 διαδοχικούς μήνες) και εξαρτάται από την επίδοση του υποτρόφου, συναρτάται δε με την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Εξεταστικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος του ΑΕΙ για ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

 

2. Χρόνος έναρξης και λήξης της υποτροφίας

Ως ημερομηνία έναρξης της υποτροφίας ορίζεται η επομένη της δημοσίευσης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του Ι.Κ.Υ. Το χρονικό διάστημα που διανύθηκε έως την έναρξη της υποτροφίας δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί αναδρομικά από το πρόγραμμα.

Ως ημερομηνία λήξης της υποτροφίας ορίζεται η ημερομηνία κατάθεσης αίτησης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής στη Γραμματεία του Τμήματος του ΑΕΙ για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.

 

3. Παραβίαση των όρων υποτροφίας - συνέπειες

Η παραβίαση οιουδήποτε από τους όρους της σύμβασης που θα συναφθεί και του Κανονισμού του Ι.Κ.Υ., εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, παρέχει στο Ι.Κ.Υ. το δικαίωμα να διακόψει την Υποτροφία με τη διαδικασία που θα αναφέρεται στη σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, ο Υπότροφος υποχρεούται να επιστρέψει στο Ι.Κ.Υ. το συνολικό καταβληθέν ποσό της Υποτροφίας, κατά τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

 

4. Λόγοι ανωτέρας βίας

Η επίκληση των λόγων της ανωτέρας βίας κρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. κατόπιν έγκαιρης και τεκμηριωμένης (με την υποβολή δικαιολογητικών από τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και όργανα) αίτησης του υποτρόφου, που φέρει και το σχετικό βάρος απόδειξης.

Ως ανωτέρα βία νοείται κάθε απρόβλεπτη, έκτακτη κατάσταση ή συμβάν, πέραν του ελέγχου του υποτρόφου και που τον εμποδίζει ρητώς και βεβαιωμένα να ολοκληρώσει μία ή περισσότερες από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και δεν μπορούσε, στη συγκεκριμένη περίπτωση, να αποτραπεί ούτε με ενέργειες άκρας επιμέλειας και σύνεσης.

 

5. Παραδοτέα - υποχρεώσεις του υποτρόφου

Ως τελικό παραδοτέο νοείται η βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής ή ο τίτλος αναγόρευσης σε διδάκτορα που θα συνοδεύονται από αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.

Ενδιάμεσα παραδοτέα κατά τη διάρκεια υλοποίησης της έρευνας είναι οι ενδιάμεσες εκθέσεις προόδου, όπως ορίζονται αναλυτικά παρακάτω. Από την έγκαιρη κατάθεση, καθώς και από το θετικό περιεχόμενο της έκθεσης εξαρτάται και η απρόσκοπτη και συνεχής καταβολή της υποτροφίας μέχρι τη λήξη της.

Για τον λόγο αυτό ο/η υπότροφος υποχρεούται να καταθέτει στο Ι.Κ.Υ. τα ακόλουθα παραδοτέα:

Α) Κατά τη διάρκεια της υποτροφίας: i) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον ίδιο τον υπότροφο, σε έντυπα που θα διατεθούν από το Ι.Κ.Υ. και ii) εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, σε έντυπα που θα διατεθούν από το Ι.Κ.Υ.

Β) Με τη λήξη της υποτροφίας: Βεβαίωση της Γραμματείας του οικείου Τμήματος ή Σχολής από την οποία να προκύπτει ότι έχει κατατεθεί η πρόταση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό Eπταμελούς Eξεταστικής Επιτροπής κρίσης της διδακτορικής διατριβής.

Γ) Μετά τη λήξη της υποτροφίας και εντός τριμήνου, το αργότερο: Βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής ή τίτλος αναγόρευσης σε διδάκτορα που θα συνοδεύονται από αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής.

 

6. α. Αδυναμία υποβολής διδακτορικής διατριβής – συνέπειες

Σε περίπτωση κατά την οποία δεν ολοκληρωθεί η διδακτορική διατριβή σύμφωνα με τους παραπάνω όρους, εκτός των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπότροφοι υποχρεούνται να επιστρέψουν το συνολικό ποσό της υποτροφίας που έλαβαν έπειτα από σχετική ειδοποίηση που θα τους απευθύνει το Ι.Κ.Υ.

β. Τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής

Επιτρέπεται η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής κατόπιν εγκρίσεως της Γ.Σ.Ε.Σ, χωρίς την ουσιώδη αλλαγή του θέματος της Διδακτορικής Διατριβής, δεδομένου ότι αυτό έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της.

Επίσης, οι υπότροφοι που εκπονούν διδακτορική διατριβή στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020, υποχρεούνται να μνημονεύουν στις επιστημονικές τους εργασίες τα εξής: «Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής συγχρηματοδοτήθηκε μέσω της Δράσης «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», του ΕΣΠΑ 2014-2020 με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του ελληνικού δημοσίου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η υποτροφία δεν διακόπτεται αν ο υπότροφος κατά τη διάρκειά της τύχει και υποτροφίας κινητικότητας, μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που διαχειρίζεται το Ι.Κ.Υ., προκειμένου να πραγματοποιήσει έρευνα στο εξωτερικό.

Στην ανωτέρω περίπτωση, ο υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει το Ι.Κ.Υ., προσκομίζοντας βεβαίωση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα αναγράφονται:

i. Το ευρωπαϊκό πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει.

ii. Το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Στους υποτρόφους χορηγούνται μεικτά μηνιαία τροφεία ύψους οκτακοσίων δέκα έξι ευρώ και ενενήντα λεπτών (816,90€), στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις.

Η καταβολή των τροφείων γίνεται σε τριμηνιαία βάση υπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος θα είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση και τον κανονισμό του Ι.Κ.Υ. Η αποπληρωμή των τροφείων πραγματοποιείται μετά την κατάθεση των τελικών παραδοτέων.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η

Οποιαδήποτε ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του εν λόγω προγράμματος υποτροφιών και δεν περιλαμβάνονται στην παρούσα πρόσκληση, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Δ. Σ. του Ι.Κ.Υ.

Ενστάσεις κατά της παρούσας πρόσκλησης δεν γίνονται δεκτές.

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν διευκρινίσεις, παρέχονται από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία) καθ’ όλες τις εργάσιμες ημέρες ή στα τηλέφωνα του Τμήματος Διαγωνισμών 210-3726346, 210-3726395 και 210-3726394, καθώς και στα e-mail: sotiropoulou@iky.gr, sbikaki@iky.gr και mariaeroto@iky.gr.

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop