Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

100 υποτροφίες από ΙΚΥ και Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών ανακοίνωσε ότι προκηρύσσει 100 θέσεις υποτροφιών για το ακαδ. έτος 2014-2015, με σκοπό την πραγματοποίηση μεταπτυχιακών σπουδών πρώτου κύκλου (μάστερ) στην Ελλάδα σε τέσσερις (4) επιστημονικούς τομείς με παράλληλη πρακτική άσκηση με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, ανάλογα με τον τόπο σπουδών του υποψηφίου, στην Αθήνα ή τη Θεσσαλονίκη.

Μετά το πέρας των μεταπτυχιακών σπουδών, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος θα απασχολήσει τους υποτρόφους του προγράμματος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης, για δύο έτη.

Ειδικότερα, οι υπό προκήρυξη εξειδικεύσεις ανά επιστημονικό τομέα και ο αριθμός των προκηρυσσόμενων θέσεων ανά επιστημονικό τομέα και ανά τόπο όπου θα λάβει χώρα η μεταπτυχιακή εξειδίκευση των υποψηφίων περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Τραπεζική- Λογιστική – Χρηματοοικονομικά – Ελεγκτική -Διοίκηση Κινδύνου
ΑΘΗΝΑ 50  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 10

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Διοίκηση Επιχειρήσεων – Μάρκετινγκ και Επικοινωνία – Διοίκηση Ανθρώπινου- Δυναμικού
ΑΘΗΝΑ 15  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5

OIKONOMIKΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
Ναυτιλιακά – Οικονομική Επιστήμη – Εφαρμοσμένα Οικονομικά – Διεθνή Οικονομικά – Οικονομική Ανάλυση – Αγροτική Οικονομία
ΑΘΗΝΑ 8 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2

ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
Πληροφορική – Μαθηματικά – Στατιστική – Ενέργεια – Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα
ΑΘΗΝΑ 7 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 3

Σε περίπτωση κενών θέσεων σε έναν από τους προκηρυγμένους επιστημονικούς τομείς, οι θέσεις δύνανται να μεταφερθούν σε άλλον, μετά από απόφαση της ολομέλειας της επιτροπής αξιολόγησης.

Για να νομιμοποιηθεί η υποψηφιότητα οι ενδιαφερόμενοι, υποχρεωτικά, θα πρέπει να συμπληρώσουν χωρίς καμία παράλειψη και να αποστείλουν το αργότερο έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2014 στο ΙΚΥ, (Λεωφ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, 14234, Νέα Ιωνία), αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, που διατίθεται αποκλειστικά στο διαδικτυακό του τόπο www.iky.gr συνοδευόμενη από όλα τα κατωτέρω οριζόμενα δικαιολογητικά. Η αίτηση θα πρέπει να αποσταλεί ταχυδρομικά και αποκλειστικά με συστημένη επιστολή. Το εμπρόθεσμο της αίτησης προκύπτει από την ευκρινή σφραγίδα του
Η έναρξη της υποτροφίας θα πρέπει να γίνει περιοριστικά έως και την 1/11/2014.
Δεν εγκρίνεται, για οποιοδήποτε λόγο, αναστολή έναρξης της υποτροφίας, ή ενδιάμεσα.
Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. ή άλλη πηγή για τον ίδιο τίτλο σπουδών.
Δεν γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν λάβει ή λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. για το ίδιο ή άλλο επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών (μεταπτυχιακές σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου).
Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης.
Οι αιτήσεις που δεν είναι ορθά και πλήρως συμπληρωμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά απορρίπτονται.
Το ΙΚΥ ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί – έστω και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις υποψηφιότητας, με την απαίτηση επιστροφής των καταβληθέντων. κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. Είσπραξης. ταχυδρομείου και το αποδεικτικό κατάθεσης του φακέλου στο ταχυδρομείο. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το εμπρόθεσμο υποβολής της αίτησης και ο υποψήφιος δεν προσκομίσει την απόδειξη ταχυδρομικής αποστολής της, η αίτηση απορρίπτεται.


Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε την Προκήρυξη

 

 

 

 

Πηγή: diorismos.gr

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop