Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πόσοι Μαθηματικοί, Αναλογιστές και Στατιστικοί θα Απασχοληθούν στην Ελληνική Οικονομία το 2020;

Οι μαθηματικοί, οι αναλογιστές και οι στατιστικοί αποτελούν ένα αρκετά εξειδικευμένο επάγγελμα το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο ως θεωρητικό παρά πρακτικό, με αποτέλεσμα η σύνδεσή του με την αγορά εργασίας να είναι λιγότερο στενή σε σχέση με άλλα επαγγέλματα. Το γεγονός ότι το 2012 απασχολούνταν στην ελληνική οικονομία 4.946 άτομα είναι ενδεικτικό του χαρακτηριστικού αυτού. 

Το επάγγελμα των μαθηματικών, αναλογιστών και στατιστικών μπορεί να ασκηθεί μόνο από άτομα τα οποία κατέχουν τουλάχιστον πτυχίο Πανεπιστημίου ή Πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών στο σχετικό αντικείμενο. Πιο συγκεκριμένα, από το σύνολο των απασχολουμένων στο επάγγελμα αυτό περίπου το 74,2% είναι πτυχιούχοι Πανεπιστημίου/Πολυτεχνείου και ισότιμων σχολών, το 20,8% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και το 5% είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος (στοιχεία απογραφής πληθυσμού 2011 – ΕΛ.ΣΤΑΤ.). 

Ο Μαθηματικός ασχολείται με την έρευνα μαθηματικών θεωρημάτων και την εφαρμογή μαθηματικών τεχνικών επίλυσης προβλημάτων στις φυσικές επιστήμες και στην τεχνολογία. Ειδικότερα, ερευνά τις έννοιες των αριθμών και των γεωμετρικών σχημάτων, τις μεταξύ τους σχέσεις και διατυπώνει λογικούς συμπερασματικούς συλλογισμούς, μελετάει και ελέγχει υποθέσεις και εναλλακτικές θεωρίες, πραγματοποιεί υπολογισμούς και εφαρμόζει μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης, κατευθύνει ή επιβλέπει τη χρήση υπολογιστικών συσκευών, εφαρμόζει μαθηματικές ιδέες και τεχνικές για να επιλύσει πρακτικά προβλήματα. Επίσης, συγκεντρώνει και επεξεργάζεται την επιστημονική βιβλιογραφία και ασχολείται με τη μελέτη και προετοιμασία διαλέξεων και μαθημάτων.

Ο Αναλογιστής είναι ο υπάλληλος της ασφαλιστικής εταιρίας που προσδιορίζει τις οικονομικές επιβαρύνσεις της εταιρίας απέναντι στην πολιτεία σε σχέση και με τις διάφορες τροποποιήσεις της νομοθεσίας. Χρησιμοποιεί μαθηματικά, στατιστική και οικονομική θεωρία για να μελετήσει αβέβαια μελλοντικά γεγονότα, ιδιαίτερα αυτά που αφορούν ασφάλειες και συνταξιοδοτικά προγράμματα. Παίρνει αποφάσεις σχετικές με την τιμολόγηση αγαθών και υπηρεσιών, καταρτίζει ασφαλιστικά, χρηματοδοτικά ή συνταξιοδοτικά σχέδια και προτείνει επενδυτικές στρατηγικές. Είναι σε θέση να κάνει προβλέψεις για το ύψος των ζημιών ή κερδών για μια επιχείρηση και γενικότερα να εκτιμά τους επιχειρηματικούς κινδύνους. 

Τέλος, ο Στατιστικολόγος ασχολείται με τη δημιουργία, τη μελέτη και την εξέταση γραφημάτων και πινάκων με αριθμούς, δραστηριότητες με τις οποίες συνδέεται η στατιστική, όπως και με την αξιολόγηση της προέλευσης των στοιχείων τα οποία στη συνέχεια επεξεργάζεται. Πρέπει να βγάζει συμπεράσματα για να παίρνει αποφάσεις με βάση τεκμηριωμένες αναλύσεις και επεξεργασίες στατιστικών δεδομένων, που προέκυψαν μετά από έρευνες με ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις ή συγκέντρωση υλικού από διάφορες πηγές.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ιδιαίτερα προσωπικά χαρακτηριστικά και τις ικανότητες/δεξιότητες, τις σπουδές που απαιτούνται, τα επαγγελματικά δικαιώματα, τους τομείς απασχόλησης, τις προοπτικές στην αγορά εργασίας, τον εξοπλισμό και μέσα που απαιτούνται, τις εργασιακές συνθήκες και το περιβάλλον, τις προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος, και την επαγγελματική κατοχύρωση, για τις τρεις εξειδικεύσεις του επαγγέλματος δείτε τους παρακάτω υπερσυνδέσμους:

Μαθηματικοί

Αναλογιστές

Στατιστικοί.

Το βασικό ερώτημα όμως, που αφορά το μέλλον, είναι το πώς αναμένεται να μεταβληθεί η απασχόληση των μαθηματικών, αναλογιστών και στατιστικών στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020. 

Απάντηση στο ερώτημα αυτό δίνει μια μεθοδολογία, μέσω της οποίας αναπτύσσεται ένα νέο μοντέλο για την ελληνική οικονομία. Το μοντέλο αυτό παρέχει εκτιμήσεις για τα βασικά μεγέθη της ελληνικής οικονομίας, μέχρι το 2020, για τρία σενάρια: ένα βασικό, ένα  αισιόδοξο και ένα απαισιόδοξο. Τα αποτελέσματα του μοντέλου αυτού σε συνδυασμό με τη χρήση Πινάκων Εισροών-Εκροών αποτελούν τη βάση για την πρόβλεψη της απασχόλησης στην ελληνική αγορά εργασίας μέχρι το 2020. Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχει πραγματοποιηθεί ξανά στο παρελθόν αντίστοιχου βάθους ανάλυση για την ελληνική αγορά εργασίας. Ενδεικτικά είναι τα Διαγράμματα 1 και 2. 

 

Διάγραμμα 1. Αριθμός μαθηματικών, αναλογιστών και στατιστικών που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020

Αριθμός μαθηματικών, αναλογιστών και στατιστικών που αναμένεται να απασχολούνται στην ελληνική οικονομία μέχρι το 2020 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Διάγραμμα 2. Μεταβολή στην απασχόληση μαθηματικών, αναλογιστών και στατιστικών το 2020 σε σχέση με το 2012

Μεταβολή στην απασχόληση μαθηματικών, αναλογιστών και στατιστικών το 2020 σε σχέση με το 2012 

Πηγή: Petrakis P.E. (Ed.) (2014)The Rebirth of the Greek Labor Market. Building Toward 2020. After the Global Financial Meltdown, Palgrave McMillan.
Σημείωση: Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

 

Ο αριθμός των μαθηματικών, αναλογιστών και στατιστικών στην Ελλάδα, σύμφωνα με το βασικό σενάριο, αναμένεται να αυξηθεί κατά 12,1% από το 2012 έως το 2020, δηλαδή από 4.946 σε 5.542 άτομα. Αντίστοιχα, με βάση το αισιόδοξο σενάριο, ο αριθμός τους πρόκειται να αυξηθεί κατά 31,9% από το 2012 έως το 2020, φτάνοντας τα 6.525 άτομα. Τέλος, το απαισιόδοξο σενάριο προβλέπει ότι θα αυξηθεί μόλις κατά 1,4% από το 2012 έως το 2020, φτάνοντας τα 5.016 άτομα. Επίσης, σύμφωνα με το σενάριο αυτό και σε αντίθεση με το βασικό και το αισιόδοξο σενάριο, προβλέπεται μείωση των μαθηματικών, αναλογιστών και στατιστικών μέχρι και το 2014, δηλαδή 4.682 άτομα, ενώ έκτοτε προβλέπεται μια αύξηση του αριθμού τους με τη μεταβολή από το 2014 έως το 2020 να είναι 7,1%. 

 

 

Παντελής Κωστής
Οικονομολόγος 
Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών

 

Προγράμματα e-Learning

Uoa Gifts shop