Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός

Γενικές πληροφορίες

Ο Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός ασχολείται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον τόσο ως προς την προστασία όσο και ως προς την ανάπτυξη του (π.χ., σχεδιασμός, κατασκευή και λειτουργία μονάδων υγρών αποβλήτων, αστικών απορριμμάτων, βιομηχανικών τροφίμων, διαχείριση ατμοσφαιρικής ρύπανσης κτλ.). Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο εκπονεί μελέτες που αφορούν την προστασία ή ανάπτυξη του περιβάλλοντος (π.χ. ανανεώσιμες πηγές ενέργειας), αλλά και τις επιπτώσεις που έχουν στο περιβάλλον διάφορα έργα που πρόκειται να γίνουν. Επιπλέον, ο ΠΜ ενημερώνει, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, τους αρμόδιους φορείς για ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, αλλά και αναπτύσσει περιβαλλοντική πολιτική για διάφορες εταιρείες ή υπηρεσίες.

Ειδικότητες

Ο ΠΜ συνήθως ειδικεύεται σε έναν τομέα, όπως είναι η μόλυνση του αέρα, της θάλασσας, η διαχείριση απορριμμάτων, η υδρολογία κτλ. Οι μελέτες που μπορεί να εκπονήσει χωρίζονται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες: Ενεργειακές μελέτες, μελέτες υδραυλικών έργων και διαχείρισης υδατικών πόρων, περιβαλλοντικές μελέτες, μελέτες χημικής μηχανικής και χημικών εγκαταστάσεων.

Επαγγελματικό δικαίωμα – Δεξιότητες

Ο ΠΜ μπορεί να εργαστεί σε διάφορους τομείς του δημόσιου (Τοπική ή Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση, Ένοπλες Δυνάμεις κ.α.) ή ιδιωτικού τομέα (εργοληπτικές εταιρείες, μελετητικά γραφεία, ως σύμβουλος κτλ.), αλλά και στην εκπαίδευση, διδάσκοντας μαθήματα περιβαλλοντικής αγωγής.

Εργασιακές συνθήκες

Η εργασία του ΠΜ είναι πνευματική. Ο ΠΜ εργάζεται είτε ατομικά είτε ως μέλος μιας ομάδας. Ο χώρος εργασίας του ΠΜ εξαρτάται από το φορέα όπου εργάζεται, οπότε μπορεί να εργάζεται είτε σε κλειστό χώρο (γραφείο), είτε έξω. Το ίδιο και το ωράριό του, οπότε δεν αποκλείονται οι υπερωρίες.

Προοπτικές

Ανάλογα με την ειδίκευσή του και το φορέα όπου εργάζεται, ένας ΠΜ μπορεί να εξελιχθεί σε υπεύθυνο μεγάλων έργων ή σε επιβλέποντα άλλων ΠΜ ή τεχνικών.

Χρήσιμες πληροφορίες

ΦΕΚ – Κατοχύρωση Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (pdf)

Κατηγορία επαγγέλματος με ζήτηση: