Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Δομικών Έργων

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνικός Δομικών Έργων αναλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα εργασιακά καθήκοντα:

 • Καταμέτρηση τμημάτων της επιφάνειας του εδάφους και απεικόνισή τους σε σχέδιο κατά μέγεθος, καθώς και εμβαδομέτρησή τους
 • Εξέταση των εξωτερικών δυνάμεων που ασκούνται σ' έναν φορέα και ισορροπία του υπό την επίδραση αυτών
 • Εφαρμογή διατάξεων κανονισμών για τη μελέτη και εκτέλεση έργων
 • Οικοδομική (δάπεδα, κουφώματα, κλίμακες, δώματα, καπνοδόχοι)
 • Εφαρμογή των κανόνων κατασκευής έργων (επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος με το ελάχιστο δυνατό κόστος)
 • Στοιχεία πολεοδομικού κανονισμού
 • Θεωρητικά και πρακτικά θέματα σχετικά με υδρεύσεις, αποχετεύσεις, αρδεύσεις, αντιπλημμυρικά έργα και φράγματα
 • Ψευδοροφές
 • Επενδύσεις-επικαλύψεις
 • Στέγες
 • Δίκτυα ύδρευσης - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις
 • Χρωματισμοί τοίχων
 • Επιχρίσματα
 • Θεμελιώσεις.

Εξοπλισμός και Μέσα: Χρησιμοποιεί τα βασικά και ειδικά σχεδιαστικά εργαλεία και όργανα, τα υλικά σχεδίασης και σχεδιαστικά πακέτα.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνικός Δομικών Έργων θα πρέπει να έχει εκείνες τις γνώσεις  που θα του επιτρέπουν:

 • Να κατανοεί έτοιμο σχέδιο ή σκαρίφημα οικοδομικού σχεδίου ή σχεδίου αρμοδιότητας πολιτικών μηχανικών ή τοπογραφικού σχεδίου ή αρχιτεκτονικού ή σχεδίου εσωτερικών υδραυλικών εγκαταστάσεων
 • Να επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία σχεδίασης, τα κατάλληλα υλικά σχεδίασης, την κατάλληλη μέθοδο σχεδίασης
 • Να εφαρμόζει και να γνωρίζει τις δυνατότητες των εργαλείων σχεδίασης, των υλικών σχεδίασης και των μεθόδων σχεδίασης
 • Να γνωρίζει και εφαρμόζει τις κλίμακες σχεδίασης
 • Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τα εργονομικά μεγέθη, καθώς και τα μεγέθη εξοπλισμού χώρων, κύρια δε σε σχέδια κατοικιών
 • Να γνωρίζει τη σειρά σχεδίασης
 • Να σχεδιάζει σε ορισμένη κλίμακα σχέδιο που σχεδιάστηκε σε άλλη κλίμακα
 • Να γνωρίζει και να σχεδιάζει συμβολισμούς σχεδίασης
 • Να γνωρίζει τη σωστή τοποθέτηση διαστάσεων
 • Να σχεδιάζει σε κλίμακα όψεις, κατόψεις, τομές, ημιτομές δομικών στοιχείων, καθώς και σχεδίαση λεπτομερειών τους
 • Να σχεδιάζει τοπογραφικά διαγράμματα, να αποτυπώνει γήπεδα και να τα εμβαδομετρά
 • Να κατανοεί τις καταπονήσεις των διαφόρων δομικών υλικών και στοιχείων του φορέα της Οικοδομής.

Επίσης θα πρέπει να έχει γνώσεις στα κάτωθι θεματικά πεδία:

 • Οικοδομικό σχέδιο
 • Σχέδιο αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού
 • Ιδιότητες οικοδομικών υλικών
 • Ισορροπία δομικών φορέων υπό την επίδραση εξωτερικών δυνάμεων
 • Στοιχεία οικοδομικής
 • Συστήματα ύδρευσης
 • Εμβαδομέτρηση της επιφάνειας εδάφους
 • Τοπογραφία
 • Εισαγωγή - βασικοί όροι
 • Μετρήσεις - μονάδες μετρήσεων
 • Έννοια της κατακορύφου - κατακορύφωση
 • Έννοια της οριζοντίου - οριζοντίωση
 • Τοπογραφικά όργανα
 • Σήμανση - επισήμανση - εξασφάλιση σημείων
 • Ευθυγραμμίες
 • Καθετότητες
 • Μήκη - μέτρηση αποστάσεων
 • Επιπεδομετρία - εμβαδομετρία
 • Γωνίες - μέτρηση γωνιών
 • Θεμελιώδη προβλήματα
 • Υψομετρία
 • Ταχυμετρία
 • Τριγωνισμός
 • Τεχνολογία δομικών υλικών
 • Φυσικοί λίθοι
 • Πυριγενή πετρώματα
 • Στρωσιγενή πετρώματα
 • Κατεργασία λίθων και μαρμάρων
 • Προϊόντα φυσικών λίθων μηχανικού τεμαχισμού
 • Προϊόντα φυσικού τεμαχισμού λίθων
 • Τεχνητοί λίθοι
 • Οπτόπλινθοι - τύποι οπτοπλίνθων
 • Κέραμοι - πυλοσωλήνες
 • Πλακίδια από τσιμέντο
 • Αντοχή υλικών
 • Βασικές έννοιες
 • Αξονικός εφελκυσμός και θλίψη
 • Επιλύσεις ισοστατικών φορέων
 • Απλή κάμψη
 • Τμήση - διάτμηση
 • Λυγισμός
 • Στρέψη
 • Οικοδομική
 • Συγκοινωνιακά έργα
 • Οργάνωση του εργοταξίου - κόστος κατασκευών
 • Πολεοδομία
 • Υδραυλική
 • Τοπογραφικό σχέδιο.

Ο Τεχνικός Δομικών Έργων σπουδάζει στα αντίστοιχα τμήματα Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών καθώς και στα αντίστοιχα τμήματα ΤΕΙ, ΣΕΛΕΤΕ (για την εκπαίδευση), καθώς και σε ΤΕΕ και ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνικός Δομικών Έργων χαρακτηρίζεται από:

 • Ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου
 • Τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων
 • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
 • Ευκολία στη χρήση πινάκων και κανονισμών
 • Εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών
 • Γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών
 • Ηγετικές ικανότητες
 • Ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες της επίβλεψης των έργων
 • Επιχειρηματική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Δομικών Έργων έχει σε επαρκή βαθμό τις τεχνικές γνώσεις και τις απαραίτητες δεξιότητες που τον κάνουν ικανό να εργαστεί με επιτυχία στον κλάδο του υπό την επίβλεψη μηχανικού:

 • Σε εξαρτημένη ή όχι μορφή εργασίας
 • Ως υπάλληλος μικρής ή μεγάλης τεχνικής επιχείρησης
 • Σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα
 • Ως μέλος ομάδας σε διαδικασία παραγωγής ή αυτόνομα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνικός Δομικών Έργων εργάζεται συνήθως σε ιδιωτικό γραφείο, στην τεχνική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα ή στην τεχνική υπηρεσία του Δημοσίου, όπου υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας. Αναλώνει πολλές ώρες εργασίας μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και αρκετές ώρες επίβλεψης στο ύπαιθρο, που είναι συνήθως κουραστικές και απαιτούν επικοινωνία και συνδιαλλαγή με άτομα πολλών άλλων ειδικοτήτων.

Κατηγορία επαγγέλματος: