Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνικός Αυτοματισμών

Γενική Περιγραφή: Κατά τη εκτέλεση των καθηκόντων του, ως απλός τεχνίτης, αναφέρεται στον υπεύθυνο εργοδηγό προϊστάμενο του συνεργείου Μετρήσεων ή/και Οργάνων ή/και Αυτοματισμών ή/και Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου. Ως εργοδηγός συνεργείου αναφέρεται είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο του τμήματος, είτε στον τεχνικό Υπεύθυνο της συντήρησης των Η/Μ εγκαταστάσεων του εργοστασίου (μηχανολόγο, ηλεκτρολόγο ή άλλης ειδικότητας) πτυχιούχο τριτοβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης.

Με βάση τεχνικές και γενικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας, καθώς και την ορθολογική, στα παραπάνω πλαίσια, χρησιμοποίηση μηχανών, εργαλείων και υλικών και λαμβάνοντας υπόψη δεδομένους κανονισμούς και προδιαγραφές υγιεινής, ασφάλειας εργασίας, προστασίας του περιβάλλοντος και τους κανονισμούς και διαδικασίες εργασίας/συνεργασίας στον συγκεκριμένο χώρο και επάγγελμα, εκτελεί τις αναγκαίες κάθε φορά εργασίες.

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών αναλαμβάνει τα εξής εργασιακά καθήκοντα:

Επικοινωνία

 • Συγκεντρώνει και ερμηνεύει τις αναγκαίες πληροφορίες από πρωτογενείς πηγές σε Ελληνική ή ξενόγλωσση τεχνική βιβλιογραφία, κανονισμούς και προδιαγραφές, τόσο σχετικά με την μηχανή, όργανο ή σύστημα στο οποίο εργάζεται, όσο και για το εξάρτημα - υλικό παραγωγής/κατασκευής, οργάνωση, διαδικασίες ελέγχου και άλλα
 • Διαβάζει, ερμηνεύει και αξιοποιεί, χωρίς λάθη, κατασκευαστικά σχέδια ή σκαριφήματα και διαγράμματα φάσεων λειτουργίας ή/και εργασίας και προτείνει διορθώσεις σχεδίων σχετικών με μέρη ή λεπτομέρειες του έργου
 • Ερμηνεύει, αναλύει, συγκρίνει, αξιολογεί, συνθέτει και παρουσιάζει πληροφορίες, με χρήση (εφόσον χρειαστεί) και υπολογιστικής μηχανής, σχετικά με τις παραμέτρους και μεταβλητές της εργασίας του και την παρακολούθηση/έλεγχο της διασποράς των σχετικών τιμών
 • Καταγράφει τα τεχνικά χαρακτηριστικά λειτουργικές διαπιστώσεις παρατηρήσεις, σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα της εργασίας και συντάσσει / προωθεί αιτιολογημένες αναφορές σχετικά με τις παρατηρήσεις του πάνω στη δυσλειτουργία των συστημάτων προμήθειας, διακίνησης ανταλλακτικών, εξαρτημάτων και εργαλείων, που αφορούν την πορεία της παραγωγής στην κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και γραπτές και προφορικές αναφορές και περιλήψεις όποτε του ζητηθεί ή/και κρίνει αναγκαίο με σωστή χρήση της Ελληνικής ή / και Αγγλικής επαγγελματικής ορολογίας.

Συνεργασία

 • Εξασφαλίζει σε συνεργασία με την ιεραρχία ή εξουσιοδοτημένους εκπρόσωπους του "πελάτη", την αποδοχή και ενσωμάτωσή του στην ομάδα/περιβάλλον εργασίας και ενεργητική, στα πλαίσια των κανονισμών, συμμετοχή σε ομάδες εργασίας για ειδικά θέματα, τεχνικά ή επιμόρφωσης, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας ή του "πελάτη"
 • Εργάζεται αρχικά σαν βοηθός σε εμπειρότερους τεχνικούς του επαγγέλματός του και κατόπιν θα μπορεί να αναλάβει υπεύθυνη θέση εκτελώντας αυτόνομα συγκεκριμένες εργασίες που περιλαμβάνονται στα καθήκοντα - δραστηριότητες.

Ασφάλεια, Υγιεινή και Πυροπροστασία

 • Εφαρμόζει, χωρίς καμία παρέκκλιση ή σφάλμα, τις οδηγίες που του έχουν δοθεί ή αναγράφονται σχετικά με την ασφάλεια και υγιεινή ατόμων και εγκαταστάσεων και την πυρασφάλεια του χώρου και των θέσεων εργασίας: παραγωγικών τμημάτων, χώρων αποθήκευσης, εργαστηρίων κ.λπ.

Προστασία Περιβάλλοντος

 • Εφαρμόζει τις συγκεκριμένες/δεδομένες καθοριζόμενες από την νομοθεσία ή/και υπηρεσία προδιαγραφές, κανονισμούς ή/και εντολές εργασίας, χρησιμοποιώντας τα εκεί προβλεπόμενα όργανα ή/και συσκευές ή/και υλικά ή/και διαδικασίες για την προστασία του περιβάλλοντος εργασίας.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

 • Εφαρμόζει γενικές/ειδικές οδηγίες και προδιαγραφές εργασίας για τον έλεγχο, την ανακύκλωση κάθε υλικού που χρησιμοποιεί και την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης στο χώρο ευθύνης του και κάνει αιτιολογημένες προτάσεις βελτιστοποίησής τους.

Ποιοτικός Έλεγχος

 • Ελέγχει τον ρυθμό και την πορεία της εργασίας και την ποιότητα της παραγωγής και εκτελεί όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις ή/και αλλαγές εξαρτημάτων, ώστε να εξασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών, πελάτη ή εκπαιδευτή
 • Ελέγχει τα παραγόμενα τελικά προϊόντα, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα μέτρησης και υποβάλλει αιτιολογημένες προτάσεις σε περιπτώσεις που διαπιστώνει ανεπάρκεια διαθέσιμων μέσων/οργάνων
 • Εφαρμόζει παρακολούθηση των τιμών των παραμέτρων / μεταβλητών χαρακτηριστικών μεγεθών της παραγωγής και της διασποράς με χρήση κάρτας/δελτίου στατιστικού ελέγχου και παίρνει τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα που συνάγονται από την ερμηνεία των αποκλίσεων
 • Εξασφαλίζει την τήρηση των επιμέρους και συνολικών προδιαγραφών ή οδηγιών τεχνικών φακέλων, ασφάλειας, ακρίβειας, πιστότητας και γενικά αξιόπιστης (στα πλαίσια προδιαγραφών) λειτουργίας των μηχανών, οργάνων συστημάτων ευθύνης του και αναφέρει σχετικά
 • Αναγνωρίζει, μετρά, ρυθμίζει και ελέγχει μεγέθη σχετικά με τις μηχανικές, φυσικές και χημικές διεργασίες / διαδικασίες παραγωγής (συνεχούς ή/και ασυνεχούς ροής πρώτων υλών, ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων), καθώς και τις διαδικασίες αποθήκευσης υλικών και επεξεργασίας πληροφοριών που αφορούν την παραγωγή, με χρήση οργάνων και συστημάτων κάθε τεχνολογίας (μηχανικής, πνευματικής, υδραυλικής, ηλεκτρικής, ηλεκτρονικής προγραμματιζόμενης ή μη)
 • Μετρά, αξιολογεί την πιστότητα, ακρίβεια και λοιπά μετρολογικά χαρακτηριστικά αισθητηρίου ή/και μετατροπή και ερμηνεύει ηλεκτρικά και μη ηλεκτρικά μεγέθη, όπως θερμοκρασία, πίεση, ταχύτητα, παροχή, στάθμη κ.λπ. με χρήση οργάνων κάθε τεχνολογίας
 • Διαπιστώνει μεθοδολογικά, εντοπίζει και αποκαθιστά τις βλάβες ή τις αιτίες των βλαβών ή/και δυσλειτουργιών αυτοματοποιημένων διαδικασιών στη διάρκεια διαδικασιών / διεργασιών παραγωγής, μεταποίησης, μεταφοράς κλπ. μεταφορών και παίρνει ή προτείνει μέτρα για την εξάλειψή τους ή/και την αποκατάσταση της ομαλής, (στα πλαίσια προδιαγραφών ή/και υποδείξεων των εκάστοτε υπεύθυνων) κανονικής λειτουργίας, καθώς και στα στάδια προγραμματισμένης ή μη εκκίνησης, επείγουσας ή μη κράτησης των εγκαταστάσεων
 • Εκτελεί εργασίες συντήρησης άμεσα ή μη με χρήση των κατάλληλων οργάνων, συσκευών και γενικά εξοπλισμού, σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις κάθε τεχνολογίας
 • Εκτελεί εργασίες μετατροπής, βελτίωσης και επισκευής των παραπάνω οργάνων, συσκευών και εγκαταστάσεων. 
 • Ερμηνεύει και κάνει παρατηρήσεις σε σχέδια, μελέτες και τεχνικούς φακέλους που αφορούν την κατασκευή, την εγκατάσταση, την μετατροπή, τη χρήση και τη συντήρηση των υλικών και συστημάτων και εξασφαλίζει την ενημερότητα των φακέλων και σχεδίων αυτών
 • Εξασφαλίζει, επί τόπου ή/και σε εργαστήριο τόσο την πρόχειρη επισκευή / αποκατάσταση λειτουργίας όσο και διορθωτική συντήρηση, προληπτική ή προγραμματιζόμενη ή/και εγκατάσταση ή/και βελτίωση συσκευών, οργάνων συστημάτων και εγκαταστάσεων βιομηχανικών μετρήσεων, αυτοματισμών και συστημάτων αισθητηρίων, επενεργητών, ομάδων μετάδοσης και επεξεργασίας πληροφοριών, τμηματικά ή ολοκληρωμένα που καλύπτουν την εγκατάσταση του τομέα ευθύνης του
 • Συναρμολογεί - αποσυναρμολογεί, ελέγχει και βαθμονομεί στο εργαστήριο ή/και στην εγκατάσταση, τα διάφορα όργανα και συσκευές που χρησιμοποιεί
 • Παίρνει και εφαρμόζει τα αναγκαία προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα σε περίπτωση πυρκαγιάς. Γνωρίζει τη θέση και τη λειτουργία των μέσων πυρανίχνευσης και πυροπροστασίας των χώρων και είναι ικανός να επεμβαίνει στα πλαίσια των κανονισμών και του συγκεκριμένου σχεδίου πυροπροστασίας που εφαρμόζεται
 • Χρησιμοποιεί και εφαρμόζει συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής, που επιβάλλει η κείμενη νομοθεσία και ο εσωτερικός κανονισμός της επιχείρησης, όπου εργάζεται
 • Τοποθετεί, συνδέει και αποσυνδέει συσκευές, λειτουργίας, ελέγχου και ρύθμισης, προγραμματιζόμενης ή μη τεχνολογίας, όπως αισθητήρες, ελεγκτές, όργανα ελέγχου κλπ. σε ηλεκτρικά, πνευματικά, υδραυλικά ή υβριδικά κυκλώματα, με καλώδια ή/και αγωγούς
 • Επιλέγει, προμηθεύεται, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί, φροντίζει να βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ελέγχει αν ανταποκρίνονται στις ειδικές απαιτήσεις των εκτελούμενων εργασιών, στα πλαίσια των στόχων/προδιαγραφών ποιότητας και τμήματος, τα απαραίτητα υλικά εργασίας : εργαλεία, όργανα, συσκευές και αναλώσιμα
 • Καταγράφει τα τεχνικά στοιχεία και δίνει αναφορά σχετικά με την πορεία και τα αποτελέσματα των επεμβάσεων του ή/και των υλικών και συσκευών, του τομέα ευθύνης του
 • Συντάσσει τακτικές ή/και έκτακτες αναφορές πάνω στη λειτουργία των εγκαταστάσεων, διεργασιών, συσκευών, οργάνων κλπ. και συμπληρώνει πίνακες τιμών, κοστολόγησης επεμβάσεων, συντήρησης ή/και εγκατάστασης με βάση ενδείξεις οργάνων και πινάκων, εσωτερικούς κανονισμούς / μεθοδολογίες διαχείρισης της επιχείρησης, νομισματικές ισοδυναμίες, δείχτες της αγοράς κ.λπ.
 • Αναζητά, εντοπίζει και χρησιμοποιεί τεχνικό οικονομικούς καταλόγους προμηθευτών και εγκαταστατών οργάνων, συσκευών ή και εργαλείων της ειδικότητάς του στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
 • Οργανώνει την θέση εργασίας του (καθαριότητα, εργονομία, μέσα τακτικής προστασίας κ.λπ.)
 • Εφαρμόζει οδηγίες για μεθοδολογική αντιμετώπιση των βλαβών ή καθορίζει μόνος του συγκεκριμένη μεθοδολογία στην πορεία αναζήτησης/εντοπισμού/αποκατάστασης βλαβών
 • Ελέγχει και εκτελεί απλές εργασίες επισκευής μηχανών και εργαλείων, σύμφωνα με τις προδιαγραφές ή / και εσωτερικούς υπηρεσιακούς ή εκπαιδευτικούς κανονισμούς ή/και τις οδηγίες ή απαιτήσεις πελάτη ή εκπαιδευτή
 • Συμμετέχει - συνεργάζεται εποικοδομητικά σε ομάδες εργασίας συναδέλφων ή/και άλλων μελών της ιεραρχίας ή/και με συμμετοχή των χρηστών, για την παραγωγή / εφαρμογή των κανονισμών / μεθοδολογιών αξιοποίηση νέων εξοπλισμών ή/και εγκαταστάσεων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

 • Υπευθυνότητα, ακρίβεια, προσοχή και μεθοδικότητα τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών
 • Σχεδιαστική και υπολογιστική ικανότητα
 • Παρατηρητικότητα και δεξιότητα στη χρήση ειδικών εργαλείων και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Πρωτοτυπία και δημιουργικότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Τεχνικός Αυτοματισμών είναι ικανός να εργάζεται σαν ειδικευόμενος εργαζόμενος, ικανός να εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που προκύπτουν κατά την επισκευή ή/και συντήρηση αυτοματοποιημένων εγκαταστάσεων, τμημάτων ή συνόλων σε προδιαγεγραμμένη λειτουργική αλληλεξάρτηση, όπως :

 • την τοποθέτηση / εγκατάσταση, τη ρύθμιση
 • τον έλεγχο, τη βαθμονόμηση, τη σύνδεση/αποσύνδεση συσκευών
 • τη χρήση οργάνων ή εργαλείων
 • την εποπτεία, τη συντήρηση/επισκευή/μετατροπή οργάνων σε αυτοματοποιημένες εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην επιχείρηση.

Εργάζεται είτε μόνος του (ιδιοαπασχολείται), είτε σαν υπάλληλος μεγάλης μεταποιητικής/παραγωγικής επιχείρησης του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε τμήματα συντήρησης ή νέων έργων αυτοματοποιημένων, μερικά ή ολικά, εγκαταστάσεων ή συστημάτων.

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών απασχολείται στους εξής εργασιακούς χώρους:

 • Βιομηχανίες / βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη παραγωγή που χρησιμοποιούν διάφορες φυσικοχημικές ή /και μηχανικές διεργασίες συνεχούς ή / και ασυνεχούς ροής, όπως:
 • Χημικές, μεταλλευτικές ή / και μεταλλουργικές βιομηχανίες, βιομηχανίες τροφίμων, ή / και ποτών, τσιμεντοβιομηχανίες
 • Βιομηχανίες πλαστικών  υλών,  χρωμάτων,   φαρμάκων,  χαρτιού,  παραγωγής  ενέργειας, κλωστοϋφαντουργίας
 • Επιχειρήσεις συσκευασίας, και μεταφοράς, μεταποιητικές, ξύλου, δέρματος κ.λπ.
 • Εγκαταστάσεις κλιματισμού, πυροπροστασίας, επεξεργασίας λυμάτων, αερίων και υγρών καυσίμων κ.λπ.
 • Κατασκευαστικές, εμπορικές, ή εταιρείες παροχής υπηρεσιών, οι οποίες προμηθεύουν, κατασκευάζουν, εγκαθιστούν ή συντηρούν εγκαταστάσεις, αυτοματισμού, κλιματισμού, πυροπροστασίας κ.λπ.

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών προσλαμβάνεται στην επιχείρηση ή σε ΜΜΕ, όπου μετά από σύντομη περίοδο προσαρμογή εργάζεται σαν ειδικευμένος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο αυτοματισμού ή/και σαν εργοδηγός, ή/και προϊστάμενος του αντίστοιχου συνεργείου ή / και τμήματος.