Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας

Γενική Περιγραφή:
Το έργο του συνιστάται στην εκτέλεση συγκεκριμένου σχήματος εργασίας που καθορίζεται από τον Τεχνολόγο Ακτινοθεραπευτή με βάση δοκιμές τεχνικές και γενικές οδηγίες μεθοδολογίας διαδικασιών και προδιαγραφές εργασίας που είναι επιστημονικά παραδεκτές και αποτελούν την ακολουθούμενη πολιτική του τμήματος στο οποίο εργάζεται.

Έχει συγκεκριμένες αρμοδιότητες και ευθύνες που σχετίζονται με:

 • Την ποιοτική χορήγηση, καταγραφή και αναπαραγωγή των συνεδρίων ακτινοθεραπείας
 • Τη φροντίδα για την ικανοποίηση όλων των κανόνων και των κανονισμών ακτινοπροστασίας για τον άρρωστο, τους συνοδούς του και του προσωπικού στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα
 • Τη φροντίδα για την περίθαλψη και την φυσική ασφάλεια του αρρώστου όταν αυτός βρίσκεται στο ακτινοθεραπευτικό τμήμα.
 • Την αξιοποίηση και χρησιμοποίηση όλων των δυνατοτήτων που ο διαθέσιμος εξοπλισμός παρέχει, ώστε να προκύψει το βέλτιστο θεραπευτικό αποτέλεσμα, σε συνάρτηση με την ασφάλεια του αρρώστου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Για το επάγγελμα του Ειδικού Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας απαιτούνται γνώσεις στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Χειρισμός του ακτινοθεραπευτικού μηχανήματος
 • Τοποθέτηση του αρρώστου στην κατάλληλη προβολική θέση για την αιτούμενη ακτινοθεραπεία
 • Εργασίες σκοτεινού θαλάμου (όσον αφορά τον Εξομοιωτή). Χειρισμός του μηχανικού εμφανιστηρίου των films
 • Φροντίδα για την πρωτοβάθμια συντήρηση των απεικονιστικών και ακτινοθεραπευτικών εφοδίων που χρησιμοποιούνται στο τμήμα
 • Αρχές Λειτουργίας Μηχανημάτων – Εξοπλισμού Υλικών
 • Ορολογία-Θεωρητικές Έννοιες Ακτινοτεχνολογίας
 • Ακτινοφυσική
 • Ανατομική – Ανκτινοανατομική  Φυσιολογία και Πρώτες Βοήθειες
 • Ακτινοπροστασία – Δεοντολογία.

Επίσης θα πρέπει να:

 • Γνωρίζει και να κατανοεί τις αρχές λειτουργίας των μηχανημάτων και του εξοπλισμού που χρησιμοποιεί, όπως επίσης και τις αρχές λειτουργίας και τις βασικές αρχές προδιαγραφών χρήσης και διατήρησης των αναλωσίμων και μη αναλώσιμων υλικών και εφοδίων που χρησιμοποιεί.
 • Γνωρίζει, να κατανοεί και να χρησιμοποιεί την ορολογία και τις θεωρητικές έννοιες της ακτινοτεχνολογίας σε επίπεδο φυσικών φαινομένων μηχανημάτων και εξοπλισμού, καθώς και υλικών θεραπείας.
 • Γνωρίζει, να κατανοεί και να μπορεί να περιγράψει τους φυσικούς νόμους που διέπουν το φάσμα των ακτινοβολιών (σωματιδιακών και ηλεκτρομαγνητικών) που χρησιμοποιούνται για θεραπευτικούς σκοπούς.
 • Γνωρίζει βασικές έννοιες της ανατομικής, ακτινοανατομικής, φυσιολογίας, Α' Βοηθειών και υγιεινής που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή πράξη κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
 • Γνωρίζει και να κατανοεί βασικούς κανόνες και κανονισμούς ακτινοπροστασίας και επαγγελματικής δεοντολογίας.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Ο Ειδικός Ιατρικών Συσκευών Ακτινοθεραπείας είναι ικανός να εργαστεί σε εξαρτημένη εργασία σε ακτινοθεραπευτικά τμήματα του δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα και γενικά όπου γίνεται χρήση ιοντιζόντων ακτινοβολιών για θεραπευτικούς σκοπούς.

Κατηγορία επαγγέλματος: