Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος

Γενική Περιγραφή: Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος ασχολείται με:

 • Την επικοινωνία εντός του χρηματιστηριακού γραφείου με τους πελάτες, την προετοιμασία εντολών πελατών για τη συνεδρίαση στο χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (XAA)
 • Την εισαγωγή εντολών στον Η/Υ στον προσυνεδριακό χρόνο της συνεδρίασης του ΧΑΑ, καθώς επίσης εισαγωγή εντολών στον Η/Υ κατά τη συνεδρίαση έως και τη λήξη της
 • Την εξαγωγή από τον Η/Υ όλων των στοιχείων, τα οποία αποτελούν πληροφόρηση για το χρηματιστηριακό γραφείο (εντολές, πράξεις, τιμές) μετά τη συνεδρίαση του ΧΑΑ
 • Τη συγκέντρωση τίτλων από τους πελάτες και την καταγραφή 
 • Την παράδοση τίτλων σε πελάτες και στην εταιρεία αποθετήριων τίτλων ΑΕ
 • Την απόδοση μετρητών ή τη συγκέντρωση μετρητών από πελάτες, όταν διεξάγουν πράξεις με το χρηματιστηριακό γραφείο
 • Την αναπλήρωση στη θέση του αντικριστή, όταν χρειασθεί μετά από υπόδειξη του χρηματιστηριακού εκπροσώπου (ανάθεση) και έγκριση από το ΧΑΑ 
 • Την επικοινωνία με το ΧΑΑ για οφειλές και δικαιώματα της χρηματιστηριακής εταιρείας
 • Την επικοινωνία με τράπεζες
 • Την οργάνωση και διαχείριση κεφαλαίων
 • Την επικοινωνία με τους πελάτες για την αναδιάρθωση χαρτοφυλακίου
 • Τις δημόσιες σχέσεις
 • Την τεχνική ανάλυση δεικτών, μετοχικών τίτλων, νομισμάτων, προθεσμιακών τίτλων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Προκειμένου να εκτελέσει τα απαιτούμενα καθήκοντά του, ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος πρέπει να γνωρίζει και να είναι ικανός να:

 • Ελέγχει όλες τις εντολές που πραγματοποιήθηκαν την προηγούμενη ημέρα
 • Επικοινωνεί με τους πελάτες για ενημέρωσή τους
 • Ελέγχει τα χρεόγραφα κατά τη συγκέντρωση και απόδοση στον πελάτη
 • Δημιουργεί λογιστικές εγγραφές, για παρακολούθηση οφειλόμενων και μη χρεογράφων
 • Πραγματοποιεί λογιστικές εγγραφές, με σκοπό την παρακολούθηση των παραδόσεων στην εταιρεία αποθετήριων τίτλων 
 • Ελέγχει καθημερινά χρεόγραφα που ανήκουν στη χρηματιστηριακή εταιρεία 
 • Ελέγχει και κλείνει καθημερινά το ταμείο 
 • Επικοινωνεί με πελάτες για οφειλές
 • Επικοινωνεί για οφειλές μεταξύ χρηματιστηριακών εταιρειών 
 • Τακτοποιεί λογαριασμούς (γενικά) - μεταφέρει χρήματα για λογαριασμό της χρηματιστηριακής εταιρείας
 • Συγκεντρώνει πληροφορίες (από έντυπα) πάνω σε θέματα κεφαλαιαγοράς
 • Αξιολογεί και αρχειοθετεί θέματα κεφαλαιαγοράς (νόμοι, πράξεις, αποφάσεις κ.τ.λ.)
 • Επικοινωνεί με εταιρείες, τράπεζες, οργανισμούς για να παίρνει στοιχεία πάνω σε θέματα χρηματαγοράς
 • Δημιουργεί πελατολόγιο ανάλογα με τη χρονική απόδοση της επένδυσης
 • Επικοινωνεί και συνεργάζεται με χρηματιστηριακά γραφεία του εξωτερικού, καθώς και με τον ξένο Τύπο
 • Έχει γνώσεις σύνταξης πελατολογίου
 • Συντάσσει καθημερινά αναφορές προς το χρηματιστή ή το χρηματιστηριακό εκπρόσωπο πάνω σε εντολές πελατών
 • Ενημερώνει πελάτες σχετικά με αποδόσεις των χαρτοφυλακίων τους
 • Αναλύει αποτελέσματα χρήσεως 
 • Αναλύει P/E - Μετρά την αποδοτικότητα και τη δανειακή επιβάρυνση 
 • Ελέγχει τη μερισματική απόδοση 
 • Ελέγχει τον όγκο συναλλαγών
 • Διαμορφώνει τα επιτόκια και τις αποδόσεις
 • Αποτιμά τις ομολογίες
 • Αποτιμά τις μετοχές
 • Κάνει εναλλακτικές επενδυτικές προτάσεις.

Ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος χρειάζεται να διαθέτει:

 • Αριθμητική και υπολογιστική ικανότητα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα συνδυασμού στοιχείων και πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών
 • Ορθή εκτίμηση, αποφασιστικότητα και άνεση στην επικοινωνία
 • Οξεία αντίληψη των καταστάσεων
 • Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης χρόνου
 • Γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Καλή μνήμη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Από την πορεία του χρηματιστηρίου εξαρτάται και η εξέλιξη του επαγγέλματος του Χρηματιστή. Οι αποδοχές των Χρηματιστών διαφέρουν πολύ. Πολλές φορές, εκτός από το μισθό τους, λαμβάνουν και προμήθεια από τις αγορές ή τις πωλήσεις που έκαναν. Έτσι, οι αποδοχές τους διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των πελατών που έχουν και τα ποσά που επενδύουν. Όταν είναι νέοι στο επάγγελμα, οι αποδοχές τους είναι σχετικά μικρές. Αργότερα, όταν οι πελάτες αυξάνουν, οι αποδοχές μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ο Χρηματιστής μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Μπορεί επίσης να εξειδικευτεί και να μην αναλαμβάνει την αγοραπωλησία των μετοχών, αλλά να συμβουλεύει απλώς τους πελάτες. Έχει ακόμη τη δυνατότητα να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, βρίσκοντας μόνος του πελάτες και επενδύοντας για αυτούς. Αρκετές επιχειρήσεις του δημοσίου, κυρίως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες, απασχολούν εξειδικευμένους χρηματιστές. Παράλληλα, και επιχειρήσεις του δημοσίου που οι μετοχές τους αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο απασχολούν χρηματιστές για την παρακολούθηση των μετοχών και την εκτέλεση εντολών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το επάγγελμα δημιουργεί άγχος και ένταση. Είναι πολυσύνθετο και για το λόγο αυτό απαιτείται αρκετή εμπειρία. Ασκείται ατομικά, αλλά προϋποθέτει τη συναλλαγή με πολλά άτομα. Ο Χρηματιστής εργάζεται τις ώρες που είναι ανοικτό το χρηματιστήριο και όσο επιπλέον χρόνο χρειάζεται για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εργάζεται σε γραφεία με ευχάριστο περιβάλλον, ενώ πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου του περνά στο τηλέφωνο ή μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.