Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης δραστηριοποιείται σε πολλούς τομείς σχετικούς με την ακτοπλοΐα. Ως ναυτιλιακός πράκτορας αντιπροσωπεύει κατ’ αρχάς τη ναυτιλιακή εταιρεία. Είναι υπεύθυνος για την ομαλή φόρτωση και εκφόρτωση του πλοίου, αλλά και για τη διευθέτηση των αναγκών-προβλημάτων του πλοιάρχου και του πληρώματος. Επίσης, ασχολείται με την εξεύρεση και ναυτολόγηση πληρώματος. Μπορεί να εργάζεται ως πράκτορας θαλάσσιου τουρισμού, οπότε εξασφαλίζει την ολική ή μερική ναύλωση του πλοίου, ενώ παράλληλα ευθύνεται για την άφιξη, διακίνηση και αναχώρηση επιβατών. Εξασφαλίζει τη διαμονή των επιβατών, τη σωστή λειτουργία του συστήματος κρατήσεων και έκδοσης εισιτηρίων, ενώ είναι υπεύθυνος και για την τήρηση των κανόνων ασφαλείας επιβατών και πλοίου. Δραστηριοποιείται ως πράκτορας εξαγωγικού εμπορίου, προετοιμάζοντας τη συγκέντρωση εμπορευμάτων, ρυθμίζοντας την ομαδοποίηση των φορτίων, ενώ ευθύνη του αποτελεί και η εξεύρεση προσιτού ναύλου για τα εμπορεύματα που εξάγονται. Όταν εργάζεται ως πράκτορας θαλασσίων ναυτασφαλειών, μεριμνά για την εξασφάλιση και εκτίμηση της ναυτασφάλειας του πλοίου, ενώ ως πράκτορας ναυτιλιακών χρηματοδοτήσεων φροντίζει για τη σύναψη δανείου με οικονομικούς όρους. Ως στέλεχος ναυτιλιακών επιχειρήσεων, καλείται να κρίνει και να συμμετέχει στην απόφαση για τη σωστή εκμετάλλευση του πλοίου, εφαρμόζοντας πιστά την πολιτική για την αποτελεσματική διοίκηση της ναυτιλιακής εταιρείας. Τέλος, μπορεί να απασχοληθεί στη διεύθυνση πληρωμάτων, στη διεύθυνση ναυτασφάλισης, στη διεύθυνση ναυλώσεων ή στη διεύθυνση εφοδιασμού.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης εργάζεται είτε στα γραφεία μιας ναυτιλιακής επιχείρησης είτε σε ναυτιλιακό πρακτορείο, με καλές συνθήκες. Όμως, ανάλογα με τις απαιτήσεις της εργασίας, το ωράριό του μπορεί να παραταθεί πέρα από το κανονικό.

Απαιτούμενες δεξιότητες:

  • Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις,
  • Αξιοπιστία, εχεμύθεια ευσυνειδησία
  • Οργανωτικότητα, υπομονετικότητα και προσεκτικότητα
  • Άνεση στην επικοινωνία,
  • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα,
  • Καλή μνήμη.
  • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή,
  • Άριστη γνώση ξένων γλωσσών και ειδικά της αγγλικής,
  • Άριστη γνώση των αρχών ναυτικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. 

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Τα επαγγελματικά δικαιώματα για τους αποφοίτους Ι.Ε.Κ. της παραπάνω ειδικότητας καθορίζονται από σχετικό  Π.Δ. Ο κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να λάβει επαγγελματική άδεια για να ανοίξει Ναυτιλιακό Πρακτορείο μετά από διετή προϋπηρεσία ως υπάλληλος ναυτικών πρακτορείων ή άλλων ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Ειδικός Ναυτιλιακής Κατεύθυνσης μπορεί να απασχοληθεί σε ναυτιλιακά πρακτορεία, σε πρακτορεία θαλάσσιου τουρισμού και εξαγωγικού εμπορίου, σε εταιρείες θαλάσσιας ασφάλισης, σε ναυτιλιακές χρηματοδοτήσεις, σε ναυπηγεία, σε τράπεζες και οργανισμούς. Οι προοπτικές απασχόλησης διαγράφονται σήμερα μάλλον θετικές.