Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου

Γενική Περιγραφή: Ο Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου ανάμεσα στα βασικά καθήκοντά του, είναι να εφαρμόζει τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, να συντάσσει τις δηλώσεις του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), και της φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων. Παρακρατεί τον προβλεπόμενο φόρο από τους μισθούς και τα ημερομίσθια των εργαζομένων και συντάσσει μισθολογικές καταστάσεις. Ενημερώνει και ελέγχει τα βιβλία της επιχείρησης, αποδίδει τις ασφαλιστικές εισφορές και αγοράζει τα ένσημα για το προσωπικό. Συμμετέχει στις εργασίες απογραφής των αποθεμάτων των επιχειρήσεων και στη σύνταξη των διαφόρων οικονομικών καταστάσεών τους. Προκειμένου να αντεπεξέλθει στα καθήκοντά του, χρησιμοποιεί Η/Υ με το κατάλληλο λογισμικό.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου έχει ως χώρος εργασίας το λογιστήριο της οικονομικής μονάδας. Πρόκειται για εργασία γραφείου, οι συνθήκες της οποίας εξαρτώνται από το επίπεδο οργάνωσης, τον εξοπλισμό και το εργασιακό περιβάλλον της επιχείρησης που απασχολείται.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Ο Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου χρειάζεται να έχει τα εξής γνωρίσματα:

  • Οργανωτικότητα και συστηματικότητα
  • Τυπικότητα
  • Υπολογιστική ικανότητα, καλή μνήμη, εχεμύθεια
  • Ικανότητα για διεκπεραίωση εργασιών γραφείου
  • Εξοικείωση στη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
  • Ενδιαφέρον για τις αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία
  • Υπευθυνότητα, ακρίβεια και προσοχή στη λεπτομέρεια

Απαιτούμενη εκπαίδευση: Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας του ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ Β΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Ο κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης μπορεί να λάβει επαγγελματική άδεια Λογιστή Φοροτεχνικού Δ’ τάξεως (δίπλωμα, 8ετής προϋπηρεσία ως βοηθός λογιστή) και Λογιστή Φοροτεχνικού Γ’ τάξεως (άδεια Δ’ τάξεως, 5ετής προϋπηρεσία, επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίων στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας). Για τους αποφοίτους δημοσίων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Η άδεια άσκησης επαγγέλματος εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές προοπτικές: Ο Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου μπορεί να σταδιοδρομήσει σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε ελεγκτικές λογιστικές εταιρείες, ως ελεύθερος επαγγελματίας τηρώντας βιβλία διαφόρων κατηγοριών. Η φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα είναι αρκετά πολύπλοκη, ώστε να δημιουργείται η ανάγκη για ικανά στελέχη. Έτσι, οι προοπτικές στην αγορά εργασίας διαγράφονται θετικές.