Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού

Γενική Περιγραφή: Το Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού δραστηριοποιείται στον αθλητικό τομέα και γενικά στον τομέα αναψυχής και άθλησης παρέχοντας υπηρεσίες διοικητικής - οικονομικής διαχείρισης και δημοσίων σχέσεων. Ως διοικητικό στέλεχος σε χώρους άθλησης ασχολείται με την οργάνωση του χώρου σύμφωνα με τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας, την παραγγελία και την προμήθεια των εξοπλισμών, την επιλογή του προσωπικού, την προσέλκυση και εγγραφή αθλουμένων. Επίσης ασχολείται με τη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες που εμπλέκονται στον τομέα αυτό. Σε διάφορες ιδιωτικές εταιρίες του αθλητικού τομέα αναλαμβάνει τις πωλήσεις αθλητικών υπηρεσιών και εξοπλισμών ή ασχολείται με το αθλητικό μάρκετινγκ και τη διαφήμιση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό και σταθερό, εκτός των περιπτώσεων οργάνωσης κάποιου αθλητικού γεγονότος, οπότε μπορεί να χρειαστούν υπερωρίες. Το διοικητικό στέλεχος αθλητισμού εργάζεται γενικά σε ευχάριστο περιβάλλον, σε γραφείο, ενώ μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθεί εκτός γραφείου για κάποιες επαγγελματικές συναντήσεις.

Απαιτούμενες δεξιότητες: Το Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού πρέπει να διαθέτει:

 • Διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Οργανωσιακή αφοσίωση
 • Δυναμισμό, επινοητικότητα, δυνατότητα ευελιξίας και διαπραγμάτευσης, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές.
 • Υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα πρόβλεψης των αναγκών και τάσεων της αγοράς.
 • Ικανότητα να επιβάλλεται
 • Ισχυρή και δυναμική προσωπικότητα
 • Οξεία αντίληψη και ορθή εκτίμηση των καταστάσεων
 • Αποφασιστικότητα και ικανότητα στοχοθεσίας

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Σχετικές σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+, με τα αντίστοιχα επαγγελματικά δικαιώματα που ορίζονται με Προεδρικό Διάταγμα. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματικά Δικαιώματα: Η άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου αυτή απαιτείται, εκδίδεται από την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία της Νομαρχίας στην οποία υπάγεται η μόνιμη κατοικία του αιτούντος.

Επαγγελματικές προοπτικές: Τα επαγγελματικά δικαιώματα για το Διοικητικό Στέλεχος Αθλητισμού έχουν οριστεί σε σχετικό Π.Δ.. Σύμφωνα με αυτό μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Υπουργεία και εποπτευόμενα Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.I.Δ. ή άλλους φορείς του δημοσίου που ασχολούνται με τον αθλητισμό.
 • Αθλητικές Οργανώσεις (Αθλητικές Ενώσεις, Αθλητικές Ομοσπονδίες, Αθλητικά Σωματεία, Αθλητικές Α.Ε κ.λ.π.).
 • Δημοτικούς Αθλητικούς Οργανισμούς, Δημοτικές Αθλητικές Επιχειρήσεις -Υπηρεσίες και Αθλητικές Επιχειρήσεις Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • Αθλητικά Κέντρα, Ιδιωτικά Γυμναστήρια, Ιδιωτικές Αθλητικές Σχολές, Επιχειρήσεις οργάνωσης εξειδικευμένων μορφών αθλητικού τουρισμού, αθλητικών δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και αναψυχής, επιχειρήσεις παροχής αθλητικών υπηρεσιών, επιχειρήσεις διακίνησης αθλητικών προϊόντων, κατασκηνώσεις και χώρους ψυχαγωγίας που προσφέρουν αθλητικές δραστηριότητες κα οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετική με την ειδικότητα τους. 

Οι προοπτικές επαγγελματικής αποκατάστασης στο συγκεκριμένο τομέα δεν διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές.

Κατηγορία επαγγέλματος: