Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών

Γενική Περιγραφή: 
Ο Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών βάσει της θεωρητικής και τεχνικής του κατάρτισης έχει τη δυνατότητα να εκτελεί έργα βυζαντινίζουσας τέχνης και θρησκευτικής θεματολογίας. Οι παραγγελίες από ιδιώτες και εκκλησιαστικούς φορείς μπορούν να εκτελούνται είτε σε φορητές εικόνες είτε σε τοιχογραφίες, σύμφωνα με τις τεχνικές στις οποίες ειδικεύτηκε ο Αγιογράφος κατά τη διάρκεια της κατάρτισής του.

Ο Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών διακοσμεί με αγιογραφίες τους τοίχους των εκκλησιών και φιλοτεχνεί βυζαντινές εικόνες. Ο Αγιογράφος ασχολείται συγκεκριμένα με την απεικόνιση ενός σχεδίου εικόνας ή αγιογραφίας, τη σκιαγράφηση του προσώπου, τις αναλογίες, τα χρώματα, τα ενδύματα, το φωτισμό, την κατασκευή σε τελάρο, την αντιγραφή του σχεδίου, την αποτύπωση των σχεδίων, το χρύσωμα και τις λεπτομέρειες. Ασχολείται επίσης με τη συντήρηση των αγιογραφιών και των εικόνων. Παράλληλα, έχει γνώσεις των βασικών αισθητικών εννοιών της ζωγραφικής (μορφή, φόντο, μοτίβο, ρυθμός, μέτρο, αρμονία, ισορροπία κ.λπ.), αλλά και των ιδιαιτεροτήτων σχεδίασης και διακόσμησης της θρησκευτικής θεματολογίας και της βυζαντινής τεχνοτροπίας.

Ο Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών έχει τη δυνατότητα να διατηρεί επιχείρηση, στην οποία αναλαμβάνει την εκτέλεση παραγγελιών που αφορούν τη ζωγραφική φορητών εικόνων και τον τοιχογραφικό διάκοσμο των εκκλησιών και γενικότερα επιφανειών που του υποδεικνύει ο παραγγελιοδότης.

Ο Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών θα πρέπει να γνωρίζει τα ακόλουθα:

 • Προετοιμασία ξύλου
 • Χρύσωμα επιφάνειας
 • Ελεύθερο βυζαντινό σχέδιο
 • Χρήση χρώματος
 • Εκτέλεση και γραφή φωτοστέφανων, γραμμάτων
 • Βερνίκωμα εικόνας.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: 
Η Πιστοποίηση Επαγγελματικής Κατάρτισης βασίζεται σε τελικές εξετάσεις θεωρητικού και πρακτικού μέρους, που διεξάγονται σε εθνικό επίπεδο με βάση τον ισχύοντα, κατά την διεξαγωγή των εξετάσεων, Κανονισμό Κατάρτισης κάθε ειδικότητας.

Όποιος πέτυχε στο πρακτικό ή θεωρητικό μέρος των εξετάσεων κατοχυρώνει την επιτυχία του στο μέρος αυτό για τις έξι (6) επόμενες διαδοχικές εξεταστικές περιόδους, κατά τη διάρκεια των οποίων συμμετέχει μόνο στις εξετάσεις του μέρους στο οποίο απέτυχε. Αν μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι (6) επόμενων διαδοχικών εξεταστικών περιόδων δεν πετύχει και στη δεύτερη δοκιμασία, μπορεί, εφ' όσον επιθυμεί, να καταστεί κάτοχος Διπλώματος ή Πιστοποιητικού, να επαναλάβει εκ νέου και τα δύο (2) μέρη των Εξετάσεων Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Θεωρητικό και Πρακτικό) με νέα αίτηση και νέα δικαιολογητικά, με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της νέας αυτής αίτησης.

Για τους αποφοίτους δημόσιων και ιδιωτικών ΙΕΚ αναγνωρίζεται το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης ως τυπικό προσόν για διορισμό στο Δημόσιο βάσει του ΠΔ50/2001 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 39, τόμος Α΄ στις 5-3-2001 και του ΠΔ347/2003, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ115, τόμος Α΄ στις 31-12-2003 (Εγκ.ΔΟΑ/Φ13/1873, Παράρτημα Γ΄). Επίσης γίνεται μοριοδότηση των κατόχων διπλώματος του ΟΕΕΚ σε διαγωνισμούς μέσω του ΑΣΕΠ με 150 μονάδες βάσει του άρθρου 8 του Ν. 3051/2002, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 220, τόμος Α΄, στις 20-9-02.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: 
Σπουδές προσφέρονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ, καθώς και σε ΙΕΚ αρμοδιότητας ΟΑΕΔ. Η κατάρτιση διαρκεί τέσσερα εξάμηνα για τους αποφοίτους των Λυκείων και δύο εξάμηνα για τους αποφοίτους των ΤΕΕ B΄ Κύκλου, ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, εφόσον έχουν παρακολουθήσει συναφή ειδικότητα. Όσοι ολοκληρώνουν επιτυχώς τη φοίτησή τους, λαμβάνουν βεβαίωση επαγγελματικής κατάρτισης που τους δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στις Πανελλήνιες Εξετάσεις Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης για την απόκτηση διπλώματος επαγγελματικής κατάρτισης, επιπέδου 3+. Επίσης, έχουν δικαίωμα για πρακτική άσκηση έξι μηνών, προτού πάρουν μέρος στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, η οποία θεωρείται αναγνωρισμένη προϋπηρεσία για χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Σχετικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αποκτήσει κάποιος ως μαθητευόμενος κοντά σε έμπειρο επαγγελματία.

Για την απόκτηση του Διπλώματος ΙΕΚ της ειδικότητας Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών πρέπει να ικανοποιηθούν οι παρακάτω προϋποθέσεις:

α) Επιτυχής ολοκλήρωση της φοίτησης στο ΙΕΚ και απόκτηση της βεβαίωσης επαγγελματικής κατάρτισης.

β) Επιτυχία στο θεωρητικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.

γ) Επιτυχία στο πρακτικό μέρος των εξετάσεων πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.

Για το σκοπό αυτό, στον ΕΟΠΠ συγκροτείται Κεντρική Εξεταστική Επιτροπή Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΕΠΕΚ) που έχει ως έργο την ευθύνη για την ομαλή και αδιάβλητη διεξαγωγή των εξετάσεων, την εποπτεία, την κατεύθυνση και τον συντονισμό του έργου των Περιφερειακών Εξεταστικών Επιτροπών Πιστοποίησης (ΠΕΕΠ).

Ο Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών πρέπει να διαθέτει τις εξής γνώσεις:

 • Βυζαντινή εικονογραφία
 • Βυζαντινή τεχνοτροπία στην εκτέλεση των θεμάτων
 • Αρχιτεκτονική εκκλησιών
 • Εικονογραφικό πρόγραμμα-διάταξη του διακόσμου στο χώρο του ναού
 • Φωτογραφία
 • Σχέδιο
 • Θεωρητική κατάρτιση στην ιστορία της βυζαντινής τέχνης με σκοπό την τεκμηρίωση συγκεκριμένων εικονογραφικών επιλογών
 • Ζωγραφική σύμφωνα με τις τεχνικές fresco, secco, αυγοτέμπερα, λάδι
 • Στάδια προμελέτης έργου
 • Σύγχρονη αγιογραφία
 • Σύγχρονες τάσεις θρησκευτικής τέχνης
 • Υλικά κατασκευής εικόνων τοιχογραφιών
 • Στάδια εκτέλεσης έργου
 • Καταχώρηση, αρχειοθέτηση.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: 
Για το επάγγελμα του Αγιογράφου Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών απαιτούνται:

 • Γενικές γνώσεις Ιστορίας της Τέχνης από την παλαιολιθική εποχή έως τα σύγχρονα ρεύματα
 • Γενικές γνώσεις γύρω από την αγορά της τέχνης και τους όρους της
 • Γενικές γνώσεις σχετικά με τα υλικά και την ποιότητά τους
 • Συχνή ενημέρωση σχετικά με τα νέα προϊόντα στην αγορά
 • Άνεση στις επαφές με υπηρεσίες εξυπηρέτησης
 • Πνεύμα επικοινωνίας και συνεργασίας
 • Γνώσεις και συχνή ενημέρωση γύρω από τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας
 • Οικολογική συνείδηση και ενδιαφέρον για συχνή ενημέρωση γύρω από οικολογικά ζητήματα και προστασία περιβάλλοντος
 • Βασικές γνώσεις ασφάλειας και υγιεινής στο χώρο εργασίας
 • Βασικές γνώσεις διοίκησης επιχείρησης
 • Ικανότητα προώθησης των προϊόντων
 • Δημιουργικότητα, φαντασία, επιδεξιότητα και ικανότητα συγκέντρωσης
 • Οργανωτικότητα και υπευθυνότητα κατά την παράδοση των παραγγελιών στις συμφωνημένες ημερομηνίες.

Επαγγελματικές Προοπτικές: 
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας εργάζονται ως υπάλληλοι σε οργανωμένα εργαστήρια αγιογραφίας. Ως ελεύθεροι επαγγελματίες οι Αγιογράφοι Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών διατηρούν δικό τους εργαστήριο, αναλαμβάνοντας την εκτέλεση παραγγελιών αγιογράφησης φορητών εικόνων ή τοιχογραφίας ιερών ναών και άλλων κτιρίων ή επιφανειών. Μπορούν ακόμα να εργαστούν σε Εταιρείες Γραφικών Τεχνών, ασχολούμενοι με την εικονογράφηση εκκλησιαστικών ειδών, εντύπων κ.λπ.

Η ενασχόληση με τον τομέα της αγιογραφίας προσφέρει την ευκαιρία για δραστηριοποίηση σε ένα αμιγώς εικαστικό επάγγελμα και παράλληλα εξυπηρετεί την προβολή της βυζαντινής αγιογραφίας τόσον στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό ως τέχνης κατ’ εξοχήν ελληνικής.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Ο Αγιογράφος Βυζαντινών Εικόνων και Τοιχογραφιών εργάζεται κυρίως στους εσωτερικούς χώρους των εκκλησιών αλλά και σε εργαστήρια. Χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα υλικά και τον μηχανολογικό εξοπλισμό που έχει προμηθευτεί από το εμπόριο για τη φιλοτέχνηση των έργων του. Μπορεί να εργάζεται ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς. Το ωράριο εργασίας είναι συνήθως σταθερό. Σε περίπτωση, όμως, που έχει συμφωνήσει να παραδοθεί κάποια δουλειά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα θα πρέπει να εργασθεί σε εντατικούς ρυθμούς.