Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής αξιοποιεί τις δυνατότητες της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών και του ιατρικού εξοπλισμού για την υποστήριξη της παροχής ιατρικών υπηρεσιών από απόσταση. Ειδικότερα, εγκαθιστά, εξασφαλίζει τη λειτουργική ετοιμότητα και χειρίζεται τον τεχνικό εξοπλισμό (Η/Υ, δίκτυα και ιατρικό εξοπλισμό) που χρησιμοποιείται για την εξέταση, διάγνωση, θεραπεία και παρακολούθηση ασθενών από απόσταση. Επίσης, εξασφαλίζει τη διασύνδεση του ιατρικού εξοπλισμού με το σύστημα τηλεϊατρικής, φροντίζει για την ασφάλεια του συστήματος και την προστασία του εξοπλισμού, καθώς και του προσωπικού που τον χρησιμοποιεί. Διευκολύνει τη διασύνδεση της μονάδας τηλεϊατρικής με τις μονάδες υποστήριξης, φροντίζει για τη συντήρηση και την καλή λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού και εντοπίζει και αποκαθιστά βλάβες. Ακόμη, είναι σε θέση να μετέχει σε διαδικασίες αναβάθμισης του εξοπλισμού και του λογισμικού και να εκπαιδεύει γιατρούς, νοσηλευτές, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό στη χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Μέχρι σήμερα, για να εργαστεί κάποιος ως Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής, δεν απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος. Μπορεί, όμως, κάτι τέτοιο να ισχύσει στο άμεσο μέλλον.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής είναι απόφοιτος αντίστοιχης ειδικότητας των ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής είναι απαραίτητο να διαθέτει:

  • Επίγνωση της σημαντικότητας του έργου του
  • Ευαισθησία, επινοητικότητα, ευσυνειδησία, συνέπεια και δυναμισμό
  • Κοινωνική
  • Ευχέρεια στον χειρισμό και πολύ καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του Η/Υ, των επικοινωνιακών δικτύων και του ψηφιακού ιατρικού εξοπλισμού
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις των χεριών
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους Τεχνολόγους Τηλεϊατρικής εμφανίζονται θετικές, αφού οι υπηρεσίες τηλεϊατρικής βρίσκονται ακόμη σε πρώιμο στάδιο στη χώρα μας και παράλληλα αναμένεται ανάπτυξη. Οι αποδοχές θεωρούνται ικανοποιητικές. Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής μπορεί να εργαστεί σε νοσοκομεία, κέντρα υγείας, καθώς και σε διαγνωστικά κέντρα του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής συνεργάζεται στενά με τους γιατρούς, τους νοσηλευτές, το διοικητικό και το τεχνικό προσωπικό. Όσο ο γιατρός ασχολείται με τον ασθενή, μπορεί να βρίσκεται στον ίδιο χώρο και να χειρίζεται τον Η/Υ και τις άλλες συσκευές. Συχνά εργάζεται κάτω από συνθήκες έντασης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών, κατά τις οποίες απαιτείται ταχύτητα για την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις μονάδες υποστήριξης. Ταυτόχρονα, όμως, η ικανοποίηση που λαμβάνει, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των ασθενών και πολλές φορές στη σωτηρία ανθρώπινων ζωών, είναι μεγάλη.

Ο Τεχνολόγος Τηλεϊατρικής εργάζεται σε κλειστούς χώρους, οι οποίοι είναι συνήθως άνετοι. Ωστόσο, η πολύωρη έκθεσή του στην ακτινοβολία που εκπέμπουν οι οθόνες των Η/Υ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα όρασης κ.λπ. Έχει συγκεκριμένο ωράριο εργασίας και συγκεκριμένες ημέρες αργίας, αλλά θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να εργαστεί και εκτός ωραρίου, όταν υπάρχει ανάγκη.