Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χρηματιστής

Γενική Περιγραφή: Ο Χρηματιστής είναι το πρόσωπο που επενδύει στο χρηματιστήριο για λογαριασμό άλλων, εκτελώντας τις εντολές τους για αγορά ή πώληση μετοχών. Σκοπός του είναι να συμβουλεύσει κατάλληλα τους πελάτες του ώστε να αποκομίσουν το μεγαλύτερο κέρδος από την αγορά και την πώληση μετοχών. Συγκεκριμένα, εξηγεί τον τρόπο λειτουργίας του χρηματιστηρίου στον πελάτη του. Ενημερώνεται από αυτόν για τις επενδυτικές επιθυμίες και την οικονομική του δυνατότητα, ώστε να βρεθούν οι καλύτερες μετοχές για αγορά ή να πωληθούν άλλες την κατάλληλη στιγμή. Στέλνει την εντολή αγοράς ή πώλησης στο χώρο αγοραπωλησιών του χρηματιστηρίου, με τηλέφωνο ή ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ενημερώνει τον πελάτη για το κέρδος ή τη ζημιά, παραδίδει τις μετοχές στον πελάτη και διεκπεραιώνει τις γραφειοκρατικές διαδικασίες

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να εργαστεί κάποιος ως Χρηματιστής πρέπει να έχει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΧΑΑ.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να εργαστεί κάποιος ως Χρηματιστής θα πρέπει να είναι άνω των 25 ετών, πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, να έχει εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις ή νόμιμη απαλλαγή. Ακόμη, να μην έχει καταδικαστεί για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση δημοσίου υπαλλήλου και να έχει αποδεδειγμένη επαγγελματική απασχόληση μίας τριετίας. Η επαγγελματική απασχόληση αποδεικνύεται με βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα ή της εφορίας και συστατική επιστολή εργοδότη. Επειδή ο Χρηματιστής χρησιμοποιεί πολύ τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στη δουλειά του, θα πρέπει να είναι εξοικειωμένος με τη χρήση τους. Οι περισσότερες χρηματιστηριακές εταιρείες θέλουν τα στελέχη τους να έχουν χρηματοοικονομικές ή οικονομικές γνώσεις. Το επάγγελμα έχει τη δική του ορολογία.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Χρηματιστής χρειάζεται να διαθέτει:

  • Αριθμητική και υπολογιστική ικανότητα
  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Ικανότητα συνδυασμού στοιχείων και πρόβλεψης μελλοντικών συνθηκών, ορθές εκτιμήσεις, αποφασιστικότητα και άνεση στις επικοινωνίες
  • Οξεία αντίληψη των καταστάσεων
  • Ικανότητα τήρησης των προθεσμιών
  • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες χρονικής πίεσης
  • Γνώσεις αγγλικών και ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Καλή μνήμη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Από την πορεία του χρηματιστηρίου εξαρτάται και η εξέλιξη του επαγγέλματος του Χρηματιστή. Οι αποδοχές των Χρηματιστών διαφέρουν πολύ. Πολλές φορές εκτός από το μισθό τους, λαμβάνουν και προμήθεια από τις αγορές ή πωλήσεις που έκαναν. Έτσι, οι αποδοχές τους διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των πελατών που έχουν και τα ποσά που επενδύουν. Όταν είναι νέοι στο επάγγελμα, οι αποδοχές τους είναι σχετικά μικρές. Αργότερα, όταν οι πελάτες τους αυξάνουν, οι αποδοχές τους μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Χρηματιστής μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε χρηματιστηριακές εταιρείες, τράπεζες ή ασφαλιστικές εταιρείες. Μπορεί, επίσης, να εξειδικευτεί και να μην αναλαμβάνει την αγοραπωλησία των μετοχών, αλλά να συμβουλεύει απλώς τους πελάτες. Μπορεί, ακόμη, να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, βρίσκοντας μόνος του πελάτες και επενδύοντας για αυτούς. Αρκετές επιχειρήσεις του Δημοσίου και κυρίως τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες απασχολούν εξειδικευμένους χρηματιστές. Παράλληλα, και επιχειρήσεις του Δημοσίου που οι μετοχές τους αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στο χρηματιστήριο απασχολούν χρηματιστές για την παρακολούθηση των μετοχών και την εκτέλεση εντολών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Το επάγγελμα δημιουργεί άγχος και ένταση. Είναι πολυσύνθετο και για το λόγο αυτό απαιτεί αρκετή εμπειρία. Ασκείται ατομικά, αλλά προϋποθέτει τη συναλλαγή με πολλά άτομα. Ο Χρηματιστής εργάζεται τις ώρες που είναι ανοικτό το χρηματιστήριο και όσο επιπλέον χρόνο χρειάζεται για τις γραφειοκρατικές διαδικασίες. Εργάζεται σε γραφεία με ευχάριστο περιβάλλον, ενώ περνά πολύ μεγάλο μέρος του χρόνου του στο τηλέφωνο ή μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.