Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Χημικός Μηχανικός

Γενική Περιγραφή: Ο Χημικός Μηχανικός ασχολείται με το σχεδιασμό, τη λειτουργία, την παρακολούθηση χημικών εγκαταστάσεων και την παραγωγή των αντίστοιχων προϊόντων σε βιομηχανική βάση. Ειδικότερα, επεξεργάζεται νέες βελτιωμένες τεχνικές για την παραγωγή χημικών προϊόντων και ερευνά για τον εντοπισμό χημικών συνθέσεων που θα δώσουν νέα βελτιωμένα προϊόντα, ελέγχει και παρακολουθεί την παραγωγή των χημικών προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας. Εφαρμόζει χημικές και μηχανικές μεθόδους για τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσότητας των παραγόμενων προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της σύγχρονης τεχνολογίας και επιστήμης, ασχολείται με το σχεδιασμό, τη μελέτη και την επίβλεψη των εργασιών της κατασκευής, συναρμολόγησης, τοποθέτησης και λειτουργίας των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούν οι βιομηχανίες παραγωγής χημικών προϊόντων και πραγματοποιεί μελέτες για την εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων αντιρρύπανσης σε διάφορες βιομηχανικές μονάδες.

Ο Χημικός Μηχανικός συνεργάζεται με τον χημικό και τον μηχανολόγο μηχανικό στην έρευνα, το σχεδιασμό, την παραγωγή και τη διάθεση νέων προϊόντων και από την άποψη αυτή λειτουργεί και ως στέλεχος προώθησης πωλήσεων.

Εξοπλισμός και Μέσα: Κατά την εκτέλεση της εργασίας του χρησιμοποιεί θερμόμετρα, μανόμετρα, βάνες, στρεπτό εξοπλισμό (αντλίες, συμπιεστές) και ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να εργαστεί ο Χημικός Μηχανικός πρέπει να λάβει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ μετά από εξετάσεις. Τέσσερα χρόνια μετά την απόκτηση της άδειας, μπορεί να υποβάλει αίτηση στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, προκειμένου να αποκτήσει το πτυχίο μελετητή και έτσι να έχει το δικαίωμα να ασχοληθεί με χημικές και χημικοτεχνικές μελέτες. Εάν θέλει να ασχοληθεί επιχειρηματικά με έργα καθαρισμού και επεξεργασίας νερού ή άλλων υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων, πρέπει, τρία χρόνια μετά την άδεια άσκησης επαγγέλματος, να υποβάλει τα χαρτιά του για την απόκτηση του πτυχίου εργολήπτη.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Χημικός Μηχανικός είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών των Πολυτεχνείων. Βοηθοί τεχνολόγοι εργαστηρίων ανάλογης ειδικότητας μπορεί να έχουν αποφοιτήσει από ειδικότητες των ΤΕΕ ή ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Η εργασία του Χημικού Μηχανικού απαιτεί:

  • Οργάνωση, μέθοδο και υπευθυνότητα
  • Ποιοτικό έλεγχο σε προϊόντα ευρείας κατανάλωσης
  • Ομαδικότητα και διοικητικές ικανότητες
  • Ικανότητα εκτέλεσης μικροσκοπικών ελέγχων
  • Δεξιοτεχνία στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών
  • Μηχανική, υπολογιστική ικανότητα
  • Καλές γνώσεις χημείας, φυσικής και μαθηματικών
  • Ικανότητα συνεργασίας, επικοινωνίας και άνεση στην κοινωνική επαφή
  • Γνώσεις οικονομίας, μάρκετινγκ και διαφήμισης.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Χημικού Μηχανικού είναι απαραίτητο στην παραγωγή και στην έρευνα για τη βελτίωση των προϊόντων, ωστόσο η αύξηση του αριθμού των πτυχιούχων έχει δημιουργήσει πρόβλημα στην επαγγελματική αποκατάσταση των νέων. Οι αμοιβές του Χημικού Μηχανικού θεωρούνται ικανοποιητικές. Ο Χημικός Μηχανικός μπορεί να εργαστεί στα υπουργεία Δημοσίων Έργων, Γεωργίας, Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ, στο Γενικό Χημείο του Κράτους, σε επιχειρήσεις επεξεργασίας και παραγωγής χημικών προϊόντων, σε εργοστάσια παρασκευής τροφίμων, ποτών, φαρμακευτικών προϊόντων, καλλυντικών, πλαστικών, λιπασμάτων, πετρελαίου, χάρτου. Μπορεί ακόμα να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας για τη μελέτη και την κατασκευή βιομηχανικών εγκαταστάσεων. Τέλος, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής σε τεχνικές σχολές, λύκεια και εκπαιδευτήρια, εφόσον κατέχει το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Χημικός Μηχανικός έχει την ευθύνη για την ποιότητα, την ασφάλεια και την οικονομική διαχείριση της παραγωγής, γεγονός που δημιουργεί ένταση, άγχος και συχνά ακανόνιστο ρυθμό ζωής.

Κατά την εργασία του αντιμετωπίζει δύσκολες συνθήκες, όπως η σωματική κόπωση, ο θόρυβος, ο τεχνητός φωτισμός, ακόμη και διάφορους κινδύνους από αναθυμιάσεις και χημικά. Ωστόσο, με την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης ατυχημάτων και την τήρηση των κανόνων ασφαλείας, οι κίνδυνοι είναι δυνατόν να μειωθούν στο ελάχιστο.

Κατά την εργασία του χρειάζεται να ταξιδεύει για εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς λόγους και να μετακινείται συχνά στους χώρους εγκατάστασης και επιδιόρθωσης των εξοπλισμών. Εργάζεται συνήθως ομαδικά, σε συνεργασία με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και ατομικά και σε βιομηχανικούς χώρους.