Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Φιλόλογος

Γενική Περιγραφή: Ο Φιλόλογος μελετάει διαχρονικά τη σπουδή της γλώσσας και τους κανόνες χρήσης της σε συνδυασμό και με άλλες επιστήμες, όπως την Ιστορία και την Τέχνη. Ειδικότερα, ο Φιλόλογος ασχολείται με την επιστημονική έρευνα της εξέλιξης ενός λαού και του πολιτισμού του, με βάση κυρίως τη γλώσσα και τα γραπτά του μνημεία. Μελετάει όλα τα δεδομένα που διαμορφώνουν μια γλώσσα. Ασχολείται με την κατανόηση της λογοτεχνίας και κάθε άλλης γραπτής εκδήλωσης του ανθρώπου.

Ο ερευνητής Φιλόλογος ασχολείται με την επιλογή και συγκέντρωση των κειμένων, τη μελέτη τους και την επιλογή των μεθόδων που θα χρησιμοποιήσει για την ερμηνεία τους.

Ο εκπαιδευτικός Φιλόλογος ασχολείται με τη διδασκαλία αρχαίων ή σύγχρονων μορφών της γλώσσας, την ανάλυση των κανόνων χρήσης της γλώσσας, τη διδασκαλία και ερμηνεία συγκεκριμένων λογοτεχνικών κειμένων, την εκμάθηση τρόπων προφορικής ή γραπτής γλωσσικής έκφρασης, τη διόρθωση εργασιών των εκπαιδευομένων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Φιλόλογος είναι απόφοιτος των Τμημάτων Φιλολογίας ή Φιλολογίας Ξένων Γλωσσών των ΑΕΙ. Μπορεί να εξειδικευτεί μετά τις βασικές σπουδές του, λαμβάνοντας μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Στα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του Φιλόλογου περιλαμβάνονται:

  • Κριτική, αναλυτική και συνθετική σκέψη
  • Παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα
  • Σωστή χρήση της γλώσσας
  • Ικανότητα στη διδασκαλία της γλώσσας
  • Μεταδοτικότητα
  • Υπομονή και κατανόηση
  • Ευγένεια, προσήνεια, ικανότητα επικοινωνίας
  • Πνεύμα ομαδικότητας και συνεργασίας
  • Γνώση ξένων γλωσσών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο μεγάλος αριθμός των πτυχιούχων Φιλολόγων δημιουργεί δυσκολία στην απορρόφησή τους στην εκπαίδευση. Ο Φιλόλογος μπορεί να εργαστεί ως ερευνητής ή σύμβουλος σε ερευνητικά κέντρα, μουσεία και βιβλιοθήκες, ως μεταφραστής ή επιμελητής κειμένων σε εκδοτικούς οίκους, ως διορθωτής σε εφημερίδες, περιοδικά και διάφορα έντυπα, ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και κατάρτιση ή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μετά τη λήψη διδακτορικού διπλώματος.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Φιλόλογος ως ερευνητής εργάζεται σε χώρο γραφείου με καλές συνθήκες εργασίας, συνήθως ατομικά. Η εργασία είναι πνευματική και μπορεί να διεξάγεται σε ποικίλους χώρους, όπως βιβλιοθήκες, γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, ή στην κατοικία του, σε ωράρια που καθορίζει ο ίδιος.

Ο εκπαιδευτικός Φιλόλογος εργάζεται κυρίως σε σχολεία της μέσης εκπαίδευσης, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου.