Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ιχθυολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Ιχθυολόγος ασχολείται με την εκτροφή θαλασσίων οργανισμών (ιχθύες, οστρακοειδή κτλ), πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων στους υδροτόπους, όπου εκτρέφονται ψάρια ή άλλα θαλασσινά, ή με την εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις υδατοκαλλιέργειες. Αναπτύσσει ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως την εκπόνηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για μονάδες εκτροφής ψαριών, τον σχεδιασμό και τη παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας στη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, τη σίτιση των ψαριών, τις χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό συστατικών της σάρκας των ψαριών, τις μικροβιολογικές αναλύσεις ψαριών και τέλος την επαφή με πελάτες για προώθηση των ψαριών στην αγορά.

Εξοπλισμός και Μέσα: Κατά την εργασία του ο Ιχθυολόγος χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εργαστηριακό εξοπλισμό, εργαλεία συλλογής ψαριών (δίχτυα, απόχες), όργανα για χημικές, βιολογικές και μικροβιολογικές εξετάσεις.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Ιχθυολόγου από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ). Περισσότερες πληροφορίες εδώ (από την ιστοσελίδα του Συλλόγου Πτυχιούχων Ωκεανογράφων και Θαλασσίων Βιοεπιστημόνων Ελλάδας - ΣΠΩΘΒΕ): https://spothve.aegean.gr/professional/

Η απασχόληση, με αμοιβή Ιχθυολόγου είναι υποχρεωτική, σε μονάδες ιχθυοκαλλιεργειών (Π.Δ. 344/2000, ΦΕΚ 297/Α), σε επιχειρήσεις παραγωγής ιχθυογενετικού υλικού, σε μονάδες μεταποίησης αλιευτικών προϊόντων, σε βιομηχανίες παρασκευής ιχθυοτροφών, σε ιχθυόσκαλες, καθώς επίσης και για τη σύνταξη μελετών επενδυτικών σχεδίων υδατοκαλλιεργειών, βάσει όσων προβλέπονται από το πιο πάνω Προεδρικό Διάταγμα «Άσκησης επαγγέλματος Γεωτεχνικού».

Μετά το πέρας τεσσάρων (4) ετών από τη λήψη Πτυχίου, και εφόσον ο κάτοχος Πτυχίου Ιχθυολογίας είναι ελεύθερος επαγγελματίας ή αυτοαπασχολούμενος, μπορεί να καταθέσει αίτηση στο Μητρώο Μελετητών της Διεύθυνσης Μητρώων και Τεχνικών Επαγγελμάτων, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, για την έκδοση Μελετητικού Πτυχίου, το οποίο του επιτρέπει να υπογράφει Μελέτες κατηγορίας 26 (Μελέτες Αλιευτικές), αυτόνομα ή ως μέλος μελετητικών συμπράξεων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Στην Ελλάδα Πτυχίο με κατοχυρωμένα Επαγγελματικά Δικαιώματα Ιχθυολόγου και κατ' επέκταση δικαίωμα για απόκτηση Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Ιχθυολόγου, λαμβάνουν οι Πτυχιούχοι από το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και οι απόφοιτοι από το Τμήμα Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Ιχθυολόγου απαιτείται:

  • Εργατικότητα, επιμέλεια, ευσυνειδησία
  • Καλή φυσική κατάσταση
  • Επινοητικότητα, αυτάρκεια
  • Τεχνογνωσία
  • Δυναμισμός, κοινωνική επιδεξιότητα
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
  • Ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών γραφείου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα τελευταία έχει εμφανίσει τάσεις ζήτησης σε μια μάλλον δύσκολη αγορά εργασίας, αλλά σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Ο Ιχθυολόγος απασχολείται σε ερευνητικά κέντρα (όπως: Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών - ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Ινστιτούτο Αλιευτικής Έρευνας - ΙΝ.ΑΛ.Ε.), σε υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ), σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών, σε γραφεία επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών, σε εργαστήρια υδατοκαλλιέργειας. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές κυμαίνονται σε μέτρια προς υψηλά επίπεδα. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Πτυχιούχος Ιχθυολόγος εργάζεται εντός και εκτός γραφείου ή εργαστηρίου. Η εργασία του στη παραγωγή είναι αρκετές φορές σκληρή και ανθυγιεινή, λόγω της υγρασίας που υπάρχει στο χώρο. Στα καθήκοντά του ΔΕΝ συμπεριλαμβάνονται οι καταδυτικές εργασίες (καθαρισμός ιχθυοκλωβών, διχτυών κτλ), σε περίπτωση όμως που διενεργηθούν με προσωπική ευθύνη τέτοιες εργασίες, απαραίτητη είναι η ύπαρξη δεύτερου αυτοδύτη (καταδυτικό ζευγάρι), καθώς αυτός είναι ο βασικότερος καταδυτικός κανόνας σε όλον τον πλανήτη, βάσει τόσο των διεθνών και ευρωπαϊκών οδηγιών όσο και της εθνικής νομοθεσίας της χώρας.