Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Ιχθυοκαλλιέργειας

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνολόγος Ιχθυολόγος ασχολείται με την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων στους υδροτόπους, όπου εκτρέφονται ψάρια ή άλλα θαλασσινά, ή με την εκπόνηση μελετών για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις υδατοκαλλιέργειες. Αναπτύσσει ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως η εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων για μονάδες εκτροφής ψαριών, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας στη μονάδα ιχθυοκαλλιέργειας, το τάισμα των ψαριών δυο φορές την ημέρα, ο καθαρισμός δεξαμενών και διχτύων των κλωβών, οι χημικές αναλύσεις για τον προσδιορισμό συστατικών της σάρκας των ψαριών, οι βακτηριολογικές αναλύσεις ψαριών και, τέλος, η επαφή με τους πελάτες για την προώθηση των ψαριών στην αγορά.

Εξοπλισμός και Μέσα: Στη δουλειά του ο Τεχνολόγος Ιχθυολόγος χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή, εργαλεία συλλογής ψαριών (δίχτυα, απόχες), όργανα για χημικές, βιολογικές και βακτηριολογικές εξετάσεις.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Τεχνολόγων Ιχθυολόγων έχει εκδώσει τον κώδικα δεοντολογίας του επαγγέλματος, που κατοχυρώνεται από το ΠΔ.109/1989.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνολόγος Ιχθυολόγος μπορεί να έχει σπουδάσει στο ΤΕΙ αντίστοιχης ειδικότητας ή σε άλλο ίδρυμα της αλλοδαπής. Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό δεν είναι απαραίτητη, είναι όμως επιθυμητή στη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Τεχνολόγου Ιχθυολόγου απαιτείται:

  • Εργατικότητα, επιμέλεια, ευσυνειδησία
  • Καλή φυσική κατάσταση
  • Επινοητικότητα, αυτάρκεια
  • Τεχνογνωσία
  • Δυναμισμός, κοινωνική επιδεξιότητα
  • Υπολογιστική και μηχανική ικανότητα
  • Ικανότητα αντίληψης του χώρου
  • Ικανότητα διεκπεραίωσης εργασιών γραφείου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα τελευταία έχει εμφανίσει τάσεις ζήτησης σε μια μάλλον δύσκολη αγορά εργασίας, αλλά σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Ο Τεχνολόγος Ιχθυολόγος απασχολείται σε ερευνητικά κέντρα, σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, σε επιχειρήσεις υδατοκαλλιεργειών, σε γραφεία επιχειρήσεων υδατοκαλλιεργειών, σε εργαστήρια υδατοκαλλιέργειας. Οι μέσες μηνιαίες αποδοχές κυμαίνονται σε μέτρια προς υψηλά επίπεδα. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνολόγος Ιχθυοκαλλιέργειας εργάζεται εντός και εκτός γραφείου ή εργαστηρίου. Η εργασία του στην παραγωγή είναι αρκετές φορές σκληρή και ανθυγιεινή, λόγω της υγρασίας που υπάρχει στο χώρο. Απαιτείται καθημερινή φροντίδα για τα ψάρια, που δεν επιτρέπει μετακινήσεις. Το ωράριο στην παραγωγή είναι συνήθως πρωινό.
Αν εργάζεται ως ελεγκτής σε δημόσιο φορέα, δημιουργούνται ανάγκες μετακίνησης εκτός έδρας για τη λήψη δειγμάτων ή τη διεξαγωγή επιτόπιας ανάλυσης των νερών.