Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής

Γενική Περιγραφή: Ο Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής ασχολείται με τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τη λειτουργία, τη συντήρηση, την επισκευή και την εποπτεία του μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού μέρους της παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Στις δραστηριότητές του περιλαμβάνονται οι επιμετρήσεις (υπολογισμοί για να καθοριστεί η ποσότητα των υλικών που χρειάζονται για μια κατασκευή), η δημιουργία σκαριφημάτων (προσχεδίων), η επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών έργων (κλιματισμός, ύδρευση, θέρμανση, αποχέτευση), καθώς και η εκπόνηση μελετών και οι ενέργειες για την έκδοση αδειών για τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής χρησιμοποιεί Η/Υ, μετροταινίες και είδη σχεδίασης.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος του Τεχνολόγου Ενεργειακής Τεχνικής απαιτείται η έκδοση αντίστοιχης άδειας, η οποία χορηγείται από τη Διεύθυνση Βιομηχανίας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής είναι απόφοιτος του Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής των ΤΕΙ. Κατά τη διάρκεια των σπουδών στο Τμήμα αυτό, δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές να ειδικευτούν στην Ενεργειακή Μηχανολογία ή στην Ενεργειακή Ηλεκτρολογία, ανάλογα με τα μαθήματα που θα επιλέξουν. Δεν υπάρχει, όμως, κάποια διαφοροποίηση στο πτυχίο που αποκτούν οι απόφοιτοι.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής χρειάζεται να διαθέτει:

  • Ευσυνειδησία, υπευθυνότητα, δυναμισμό
  • Συνέπεια και ηρεμία
  • Δεξιότητα στο σχεδιασμό μέσω Η/Υ
  • Μεθοδικότητα και τάξη κατά την εκτέλεση των εργασιών
  • Γνώση της νομοθεσίας που αναφέρεται στα δημόσια και ιδιωτικά έργα
  • Γνώση ξένων γλωσσών μπορεί να συμβάλει στην επαγγελματική του ανέλιξη.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές απασχόλησης για τους Τεχνολόγους Ενεργειακής Τεχνικής εμφανίζονται θετικές, ενώ οι αποδοχές τους μπορούν να χαρακτηριστούν ικανοποιητικές. Όταν εργάζονται στον δημόσιο τομέα λαμβάνουν επιδόματα (θέσης, απασχόλησης, κίνησης), ενώ στον ιδιωτικό τομέα συνήθως εργάζονται και με ποσοστά. Οι Τεχνολόγοι Ενεργειακής Τεχνικής μπορούν να εργαστούν στα σχετικά υπουργεία και οργανισμούς, σε δήμους, τεχνικές υπηρεσίες δημόσιων υπηρεσιών, εργοληπτικές εταιρείες συντήρησης και κατασκευής ηλεκτρικών δικτύων, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, στην εκπαίδευση ως καθηγητές (μετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ).

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Τεχνολόγος Ενεργειακής Τεχνικής έχει την ευθύνη για τον σχεδιασμό, τη λειτουργία και την εποπτεία των έργων που αναλαμβάνει. Εργάζεται κυρίως ατομικά στο γραφείο του, αλλά και σε εργοτάξιο. Από το πρόγραμμά του δεν λείπουν οι μετακινήσεις, αφού συχνά χρειάζεται να επισκεφθεί διάφορες υπηρεσίες του Δημοσίου για τις ανάγκες των έργων που αναλαμβάνει. Εξάλλου, οι μετακινήσεις είναι απαραίτητες, όταν αναλαμβάνει έργα μακριά από τον τόπο διαμονής του. Οι συνθήκες και το ωράριο εργασίας ποικίλουν ανάλογα με τον χώρο απασχόλησης.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο φορέας που εκπροσωπεί τους Τεχνολόγους Ενεργειακής Τεχνικής είναι η Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικών (ΕΕΤΕΜ).