Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Σύμβουλος Σχολικού και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Γενική Περιγραφή: Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού βοηθά κυρίως τους νέους, μέσα από διαδικασίες πληροφόρησης και διερεύνησης του εαυτού τους, να επιλέξουν σπουδές ή επάγγελμα. Μπορεί να έχει ως πελάτες νέους που αποφασίζουν για σπουδές, άτομα που χρειάζεται να προσδιορίσουν την επαγγελματική τους καριέρα ή να επιλέξουν επανακατάρτιση, άτομα με ειδικές ανάγκες ή άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό. Επιπλέον, πελάτες του Συμβούλου μπορεί να είναι όσοι ενδιαφέρονται να πληροφορηθούν για σπουδές ή την αγορά εργασίας.

Ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη, έργο του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορεί να είναι η ενίσχυση της αυτοαντίληψης και αυτογνωσίας του ατόμου, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης για την επίλυση προβλημάτων, η μετάδοση έγκαιρης και έγκυρης πληροφόρησης πάνω σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά θέματα.

Στην περίπτωση της ενασχόλησής του με τα άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό, όπως είναι οι μετανάστες, οι αποφυλακισμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, αλλά κυρίως οι άνεργοι ή οι γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, στόχος του είναι η βοήθεια και η στήριξή τους στη διαδικασία της επαγγελματικής τους ένταξης.

Ο Σύμβουλος, χωρίς να κατευθύνει και να καθοδηγεί τον πελάτη σε ορισμένες σπουδές και επαγγέλματα, οφείλει να ακολουθεί τη δεοντολογία και να σέβεται τις αρχές που διέπουν τον επαγγελματικό προσανατολισμό, δηλαδή την αρχή της αναγνώρισης της ελεύθερης επιλογής, την αρχή της ατομικότητας και την τήρηση του απορρήτου.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού μπορεί να χρησιμοποιεί ειδικά προσαρμοσμένα ψυχομετρικά εργαλεία, τα οποία τον διευκολύνουν στη διερεύνηση της προσωπικότητας του ατόμου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν είναι αυτόνομη επιστήμη, γι' αυτό και δανείζεται στοιχεία από συγγενείς επιστήμες, όπως η Ψυχολογία, η Παιδαγωγική (Επιστήμη της Αγωγής), η Κοινωνιολογία και οι Οικονομικές Επιστήμες. Έτσι, όποιος επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα αυτό, φοιτά σε κάποιες από τις παραπάνω σχολές και στη συνέχεια κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στη Συμβουλευτική και τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τον Κοινωνιολόγο ή τον Ψυχολόγο, ανάλογα με το βασικό του πτυχίο.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού καλό είναι να διαθέτει:

  • Αγάπη
  • Ικανότητα διαχείρισης της διαφορετικότητας
  • Πραότητα, υπομονή, διακριτικότητα
  • Ενδιαφέρον για τα σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα
  • Υπευθυνότητα
  • Ενεργητική ακοή, κατανόηση, εχεμύθεια.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού έχει ανοδική πορεία. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί ένα από τα μέτρα για την πρόληψη της ανεργίας και την ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας στη χώρα μας. Για το λόγο αυτό, το επάγγελμα του Συμβούλου Επαγγελματικού Προσανατολισμού τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ζήτηση. Ο μισθός του εξαρτάται από τον τομέα στον οποίο απασχολείται και τη σύμβαση εργασίας που έχει υπογράψει. Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού εργάζεται στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (όπου ήδη έχει θεσμοθετηθεί ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός-ΣΕΠ), αλλά και ως υπεύθυνος σε φορείς ή γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε κέντρα Συμβουλευτικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή στα κέντρα προώθησης εργασίας (ΚΠΑ) του ΟΑΕΔ, στα οποία απευθύνονται άνεργοι όλων των κατηγοριών, καθώς και άτομα με ειδικές ανάγκες, παλιννοστούντες και άλλοι. Επίσης, εργάζεται και ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του γραφείο.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού εργάζεται κάτω από καλές συνθήκες εργασίας, σε χώρο γραφείου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης είναι συγκεντρωμένος αποκλειστικά στον πελάτη του, φροντίζει να μη διακόπτεται από τίποτε και να υπάρχει φιλική ατμόσφαιρα. Το ωράριό του εξαρτάται από το επαγγελματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εντάσσεται. Δέχεται τους πελάτες του με προγραμματισμένα ραντεβού. Εκτός, όμως, από τις ώρες υποδοχής των πελατών του, χρειάζεται να περνά αρκετές ώρες στο γραφείο του, συγκεντρώνοντας, μελετώντας, κρίνοντας και επιλέγοντας πληροφορίες ανάλογα με την περίπτωση που χειρίζεται. Μπορεί και να μετακινείται έξω από το χώρο του γραφείου του, εφόσον χρειάζεται να συλλέξει κάποιες επιπρόσθετες πληροφορίες. Η εργασία του είναι κατά κύριο λόγο ατομική, συνεργάζεται όμως και με διάφορους άλλους επιστήμονες και ειδικούς, όταν το απαιτεί η περίπτωση.