Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Πολιτικός Μηχανικός

Γενική Περιγραφή: Ο Πολιτικός Μηχανικός σχεδιάζει, μελετά και επιβλέπει την κατασκευή των τεχνικών έργων, δηλαδή κτιρίων, δρόμων, γεφυρών, λιμανιών, αεροδρομίων. Ειδικότερα, ασχολείται με την έρευνα του εδάφους, όπου πρόκειται να θεμελιωθεί το τεχνικό έργο. Σχεδιάζει και υπολογίζει το μέγεθος και τον τρόπο κατασκευής του έργου, επιλέγει τα υλικά κατασκευής και υπολογίζει τις ποσότητές τους, παρουσιάζει τη μελέτη του με σχέδια και τεύχη υπολογισμών στους πελάτες και στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για να πάρει την άδεια κατασκευής και, τέλος, επιβλέπει την κατασκευή του έργου μέχρι την παράδοσή του.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για να εργαστεί κάποιος ως Πολιτικός Μηχανικός, πρέπει να έχει αποκτήσει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το ΤΕΕ μετά από ανάλογες εξετάσεις. Οι απόφοιτοι ΙΕΚ-ΤΕΕ δεν έχουν ειδική επαγγελματική κατοχύρωση.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Πολιτικός Μηχανικός σπουδάζει στα Τμήματα Πολιτικών Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών. Υπομηχανικοί-Βοηθοί Πολιτικοί Μηχανικοί μπορούν να γίνουν όσοι σπουδάζουν σε ανάλογες ειδικότητες των ΤΕΙ, ΣΕΛΕΤΕ (για την εκπαίδευση), καθώς και σε ΤΕΕ και ΙΕΚ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Πολιτικός Μηχανικός χαρακτηρίζεται από:

  • Ευστροφία, κριτική ικανότητα, πολύ καλή αντίληψη του χώρου και του όγκου
  • Τεχνική αντίληψη, δυνατότητα εντοπισμού και επιλογής μεταξύ εναλλακτικών λύσεων
  • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
  • Ευκολία στη χρήση πινάκων και κανονισμών
  • Εξοικείωση με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και την αγορά εργασίας στον τομέα των δομικών υλικών
  • Γνώση των υλικών και των νέων τεχνικών εφαρμογών
  • Ηγετικές ικανότητες
  • Ικανότητα διοίκησης προσωπικού για τις δραστηριότητες των επιβλέψεων των έργων
  • Επιχειρηματική ικανότητα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Πολιτικού Μηχανικού σε σχέση με τα κτιριακά έργα βρίσκεται σε στασιμότητα τα τελευταία χρόνια. Έχουν διαμορφωθεί όμως τρεις ειδικότητες μέσα στις βασικές σπουδές του Πολιτικού Μηχανικού: Δομοστατικών, Υδραυλικών και Έργων Οδοποιίας, που διευρύνουν το επαγγελματικό πεδίο. Οι αμοιβές των επαγγελματιών αυτών ποικίλλουν. Ο δημόσιος υπάλληλος ξεκινά συνήθως από το βασικό μισθό που αναλογεί στις σπουδές του, ενώ ο ιδιωτικός υπάλληλος και ο ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να έχουν μεγάλες διακυμάνσεις στις αποδοχές τους και να φθάσουν σε υψηλά επίπεδα μετά από μερικά χρόνια επιτυχούς καριέρας.

Ο Πολιτικός Μηχανικός μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο, στις τεχνικές υπηρεσίες Νομαρχιών και Δήμων, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή να ανοίξει δικό του γραφείο. Ως ελεύθερος επαγγελματίας ασχολείται με τη μελέτη και κατασκευή κτιρίων ή άλλων μεγάλων τεχνικών έργων. Μπορεί να διδάξει ως καθηγητής σε Τεχνικές Σχολές και Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια, αφού αποκτήσει το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Πολιτικός Μηχανικός εργάζεται συνήθως σε ιδιωτικό γραφείο, στην τεχνική εταιρεία του ιδιωτικού τομέα ή στην τεχνική υπηρεσία του Δημοσίου, όπου υπάρχουν καλές συνθήκες εργασίας. Αναλώνει πολλές ώρες εργασίας μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, αλλά και αρκετές ώρες επίβλεψης στο ύπαιθρο, που είναι συνήθως κουραστικές και απαιτούν επικοινωνία και συνδιαλλαγή με άτομα πολλών άλλων ειδικοτήτων.

Αν είναι και εργολάβος, χρειάζεται να έρχεται σε επαφή με πελάτες και να «κλείνει δουλειές». Οι επαφές αυτές καθώς και οι επιβλέψεις μπορεί να μην έχουν συγκεκριμένο ωράριο.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Πολιτικός Μηχανικός γράφεται στο ΤΕΕ. Ο Βοηθός Πολιτικού Μηχανικού, απόφοιτος ΤΕΙ, γράφεται στο ΕΕΤΕΜ.

Κατηγορία επαγγέλματος: