Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Περιβαλλοντολόγος

Γενική Περιγραφή: Ο Περιβαλλοντολόγος μελετάει τα προβλήματα του περιβάλλοντος αναζητώντας τρόπους για την αποτελεσματική αντιμετώπισή τους. Ερμηνεύει τα τεχνολογικά, κοινωνικά, ηθικά και διαχειριστικά προβλήματα του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και συμβάλλει στη λύση τους λαμβάνοντας υπόψη του την πολυμέρεια και συνολικότητά τους.

Ειδικότερα, ο Περιβαλλοντολόγος μελετά τις σχέσεις οργανικής και ανόργανης ύλης, τις σχέσεις μεταξύ των έμβιων όντων και των οικοσυστημάτων, καθώς και τις σχέσεις του φυσικού περιβάλλοντος με την ανθρώπινη κοινωνία. Ακόμη, επεξεργάζεται και προτείνει λύσεις για τη σωστή διαχείριση των οικοσυστημάτων, δηλαδή μια διαχείριση που να αποτρέπει την καταστροφή τους από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και κατά το δυνατόν να επιτρέπει τη διατήρησή τους.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Περιβαλλοντολόγος είναι απόφοιτος των πανεπιστημιακών Τμημάτων Περιβάλλοντος, Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Επίσης, σπουδές που έχουν σχέση με την τεχνολογία του περιβάλλοντος μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει στα ΤΕΙ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Απαιτούμενα προσόντα για τον Περιβαλλοντολόγο θεωρούνται:

  • Αγάπη για το περιβάλλον και την έρευνα
  • Ευρύτητα πνεύματος και σφαιρική αντίληψη των πραγμάτων
  • Ικανότητα να πείθει με τα επιχειρήματα και τις εναλλακτικές προτάσεις του
  • Ικανότητα συνεργασίας με άλλους επιστήμονες του χώρου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Το επάγγελμα του Περιβαλλοντολόγου έχει δυναμική προοπτική στα πλαίσια της αυξανόμενης κοινωνικής ευαισθησίας και αναγκαιότητας για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο Περιβαλλοντολόγος μπορεί να εργαστεί σε υπηρεσίες του Δημοσίου, ή της τοπικής αυτοδιοίκησης που η αρμοδιότητά τους αναφέρεται στο περιβάλλον. Επίσης, μπορεί να εργαστεί σε διάφορες επιχειρήσεις και βιομηχανίες, στην εκπαίδευση και κατάρτιση, ή να ακολουθήσει πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Οι αμοιβές των επαγγελματιών είναι ικανοποιητικές.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Περιβαλλοντολόγος εργάζεται συνήθως σε γραφείο. Συχνά, όμως, η ανάγκη διερεύνησης και μελέτης ενός συγκεκριμένου προβλήματος τον υποχρεώνει να εργαστεί στο ύπαιθρο κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες. Το ωράριο εργασίας του εξαρτάται από το φορέα απασχόλησής του, καθώς και από τις ανάγκες του έργου που αναλαμβάνει κάθε φορά.