Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Ναυπηγός Μηχανικός

Γενική Περιγραφή: Ο Ναυπηγός Μηχανικός ασχολείται με την εκπόνηση της μελέτης και της σχεδίασης κάθε είδους πλωτών σκαφών και πλωτών κατασκευών (πορθμείων, πλωτών δεξαμενών), καθώς και με την επισκευή ή μετασκευή παλαιών σκαφών.Όταν το ναυπηγείο αναλαμβάνει την κατασκευή καινούργιου σκάφους, ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός κάνει τη γενική σχεδίαση του σκάφους (μορφή, τύπος, εσωτερική διαίρεση, εξοπλισμός, αντοχή πλοίου). Υπολογίζει το βάρος και την ισχύ των μηχανών, το ωφέλιμο φορτίο, τους χώρους, τις αποθήκες, τις αναλογίες, το συνολικό κόστος κατασκευής του πλοίου. Κάνει τη σχεδίαση-χάραξη των διαφόρων τμημάτων του πλοίου και φροντίζει για τη σωστή εφαρμογή της μελέτης και του σχεδίου. Επιβλέπει την εγκατάσταση των μηχανών και των άλλων οργάνων του πλοίου και είναι υπεύθυνος για την ευστάθεια του σκάφους.

Στην περίπτωση που ασχολείται με την ανακατασκευή ενός πλοίου, κάνει τη μελέτη και την επανασχεδίαση των διαφόρων τμημάτων του, ενώ στην περίπτωση της επισκευής πλοίου κάνει πάλι τη μελέτη και τη σχεδίαση του τμήματος που πρόκειται να επισκευασθεί. Επίσης, υπολογίζει τα υλικά, το κόστος και επιβλέπει την εργασία της κατασκευής των νέων τμημάτων που μπορεί να συναρμολογούνται στο πλοίο.

Η ποιότητα του έργου του Ναυπηγού εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία των πλοίων και σκαφών και την ασφαλή χρήση τους κατά τη μεταφορά επιβατών και εμπορευμάτων.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, από το οποίο παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλματος μετά από εξετάσεις. Τρία χρόνια μετά τη λήψη της άδειας άσκησης επαγγέλματος μπορεί να υποβάλει αίτηση για το πτυχίο του εργολήπτη, ενώ τέσσερα χρόνια μετά τη λήψη της άδειας μπορεί να λάβει το πτυχίο μελετητή.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνείων. Σπουδές στον ίδιο τομέα και πτυχίο Τεχνολόγου Ναυπηγού που δίνει τη δυνατότητα μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής επισκευής πλοίων και σκαφών ορισμένου μήκους ή επισκευής και μετασκευής οποιουδήποτε σκάφους, παρέχονται από τα αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ. Οι απόφοιτοι αυτών των Τμημάτων έχουν το δικαίωμα να εισαχθούν στο δεύτερο έτος του Τμήματος Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου, μετά από κατατακτήριες εξετάσεις.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο επαγγελματίας πρέπει να διαθέτει:

  • Υψηλό αίσθημα ευθύνης
  • Μεθοδικότητα, δημιουργική φαντασία και συνέπεια
  • Καλές γνώσεις μαθηματικών και σχεδίου
  • Γνώσεις φυσικής, μαθηματικών και τεχνικού σχεδίου
  • Μηχανική και υπολογιστική ικανότητα
  • Καλή αντίληψη του χώρου και των διαστάσεων
  • Πνεύμα συνεργασίας και επικοινωνίας με τους συναδέλφους του
  • Διοικητικές ικανότητες για να οργανώσει και να διευθύνει το τεχνικό προσωπικό ώστε το έργο να ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Σήμερα, το επάγγελμα του Ναυπηγού παρουσιάζει προβλήματα λόγω της συρρίκνωσης των ναυπηγικών δραστηριοτήτων στην Ελλάδα και, γενικότερα, της κρίσης που αντιμετωπίζει η ναυπηγική βιομηχανία. Έτσι, πολλοί Ναυπηγοί αναζητούν διεξόδους απασχόλησης σε άλλους σχετικούς τομείς, όπου μπορούν να εργαστούν με καλύτερες επαγγελματικές προοπτικές. Μπορεί να εργαστεί στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, σε δημόσιες υπηρεσίες για την επιθεώρηση των εμπορικών πλοίων, στην παρακολούθηση της κατασκευής, επισκευής και αξιοπλοΐας σκαφών, σε Οργανισμούς Λιμένων, σε λιμενικές εγκαταστάσεις, σε ναυπηγεία, ναυτιλιακά γραφεία και εταιρείες, καθώς ακόμη και ως ελεύθερος επαγγελματίας εκπονώντας διάφορες ναυπηγικές μελέτες. Εφόσον κατέχει το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ, μπορεί να εργαστεί ως καθηγητής στη μέση εκπαίδευση.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία του Ναυπηγού είναι πνευματική, σύνθετη και υπεύθυνη. Κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό των πλοίων ο Ναυπηγός εργάζεται σε συνθήκες γραφείου-σχεδιαστηρίου, όπου οι χώροι είναι καλά φωτισμένοι, καθαροί, άνετοι και εξοπλισμένοι με τα πιο σύγχρονα μέσα. Εργάζεται ατομικά ή ομαδικά και μετακινείται συχνά στους χώρους κατασκευής για να επιβλέπει την πορεία των εργασιών. Κατά τη διάρκεια των κατασκευών και την επίβλεψη των εργασιών χρειάζεται να εργάζεται σε εξωτερικούς χώρους, όπως ναυπηγεία, λιμάνια, όπου υπάρχει ένταση και σωματική κούραση. Οι συνθήκες εκεί είναι πολλές φορές ανθυγιεινές, με αρκετό θόρυβο, τεχνητό φωτισμό, αναθυμιάσεις, ενώ εκτίθεται και στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.