Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανολόγος Μηχανικός

Γενική Περιγραφή: Ο Mηχανολόγος Mηχανικός πραγματοποιεί τη μελέτη, ελέγχει και επιβλέπει την εγκατάσταση και ασφαλή λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού σε κτίρια, οικοδομές ή βιομηχανίες. Ειδικότερα, εξετάζει τους χώρους του κτιρίου ή του εργοστασίου όπου θα εγκατασταθούν τα μηχανήματα και συντάσσει πλήρη μελέτη του μηχανολογικού εξοπλισμού. Στη μηχανολογική μελέτη υπολογίζονται οι θέσεις και ο τρόπος τοποθέτησης και σύνδεσης των διαφόρων μηχανημάτων και συσκευών, η ισχύς τους, τα σημεία όπου θα περάσουν οι βοηθητικές εγκαταστάσεις σωληνώσεων και αγωγών.

Kαταρτίζει τις προδιαγραφές του εξοπλισμού και των υλικών που πρέπει να χρησιμοποιηθούν, υπολογίζει το κόστος της εργασίας και των υλικών καθώς και τις άλλες δαπάνες της κατασκευής, της εγκατάστασης, της λειτουργίας και της συντήρησης των μηχανημάτων.

Eπιβλέπει και διευθύνει τις εργασίες για τη συναρμολόγηση, συντήρηση και επισκευή μηχανών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, δοκιμάζει την καλή τους λειτουργία καθώς και την παρεχόμενη ασφάλεια και την αναμενόμενη απόδοσή τους. Έχει το δικαίωμα να υπογράφει μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές μελέτες, μελέτες βιομηχανικών και ενεργειακών έργων, καθώς και υδραυλικών έργων με περιορισμό. Οφείλει να επιβλέπει τις εγκαταστάσεις ως την ολοκλήρωση και την τελική τους παράδοση.

Ο Mηχανολόγος Mηχανικός μπορεί να ειδικευτεί στον ενεργειακό τομέα, στις κατασκευές, στη βιομηχανική διοίκηση ή στον τομέα της εφαρμοσμένης μηχανικής. Ακόμη, μπορεί να ειδικευτεί σε ορισμένους τύπους μηχανών, όπως εργαλειομηχανές, τουρμπίνες, μηχανές εσωτερικής καύσης.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός παίρνει άδεια άσκησης επαγγέλματος από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας. Μπορεί να αποκτήσει το πτυχίο του μελετητή και το πτυχίο του εργολήπτη τέσσερα και τρία χρόνια αντίστοιχα μετά την απόκτηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος, αφού υποβάλει τα αναγκαία δικαιολογητικά στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να σπουδάσει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών. Σπουδές στον ίδιο τομέα σε επίπεδο υπομηχανικού προσφέρονται και από τα αντίστοιχα Τμήματα των ΤΕΙ και της ΑΣΕΤΕΜ-ΣΕΛΕΤΕ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Το επάγγελμα απαιτεί:

  • Οργανωτικές ικανότητες
  • Μεθοδικότητα, ιδιαίτερη υπευθυνότητα
  • Ευχέρεια στο τεχνικό σχέδιο, στους υπολογισμούς και στις μετρήσεις
  • Ικανότητα αξιόπιστης οργάνωσης, διεύθυνσης και επίβλεψης της εφαρμογής των μελετών που αναλαμβάνει
  • Καλή αντίληψη του χώρου
  • Δυναμισμό, συνέπεια και πρακτική σκέψη
  • Διοικητικές ικανότητες, ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Σήμερα οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ανεργίας και συχνά ετεροαπασχολούνται. Ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα μας εκτιμάται ότι θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και καλύτερες προοπτικές. Ο Μηχανολόγος Μηχανικός μπορεί να εργαστεί ως μισθωτός στο υπουργείο Βιομηχανίας, σε οργανισμούς ή δημοτικές επιχειρήσεις, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, σε τεχνικές εταιρείες και σε εταιρείες που ασχολούνται με την εμπορία μηχανολογικού εξοπλισμού. Ως ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να ασχοληθεί με τη μελέτη και κατασκευή μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε κτίρια ή σε άλλα μεγάλα τεχνικά έργα. Μπορεί ακόμα να διδάξει ως καθηγητής σε τεχνικές σχολές και λύκεια, αποφοιτώντας από την ΑΣΕΤΕΜ ΣΕΛΕΤΕ, ή αποκτώντας το πτυχίο της Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής της ΣΕΛΕΤΕ.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Οι συνθήκες εργασίας του Μηχανολόγου Μηχανικού ποικίλλουν ανάλογα με τη φύση της εργασίας του. Όταν συντάσσει τις μελέτες του, εργάζεται σε κλειστό χώρο σε συνθήκες γραφείου, ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους τεχνικούς. Συνήθως, όμως, εργάζεται στους χώρους όπου γίνονται οι εγκαταστάσεις. Στους βιομηχανικούς χώρους οι συνθήκες εργασίας είναι πολλές φορές ανθυγιεινές λόγω του θορύβου, της σκόνης και του τεχνητού φωτισμoύ. Η συντήρηση και ο έλεγχος της λειτουργίας των διαφόρων εγκαταστάσεων μπορεί να τον εκθέσουν σε κινδύνους τραυματισμού.

Η εργασία του είναι πνευματικής φύσης, αλλά απαιτεί και ορισμένες χειρωνακτικές δεξιότητες. Μέσα στα πλαίσια της εργασίας είναι και η συχνή μετάβασή του σε βιομηχανικούς χώρους και η συνεργασία με το υπόλοιπο τεχνικό προσωπικό.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Μηχανολόγος Μηχανικός εγγράφεται στον Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών.