Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης ασχολείται με την επίλυση προβλημάτων που αφορούν τη διαχείριση φυσικών πόρων και την αστική ή και περιφερειακή ανάπτυξη. Εκπονεί χωροταξικές, πολεοδομικές και συγκοινωνιακές μελέτες. Αντικείμενό του, επίσης, είναι η χωροθέτηση επιχειρήσεων, παραγωγικών μονάδων και υπηρεσιών. Ακόμη, ασχολείται με το χρονικό και τεχνικοοικονομικό προγραμματισμό έργων και τη διαχείριση φυσικών πόρων. Τέλος, εκπονεί κάθε είδους κοινωνικοοικονομικές μελέτες και έρευνες αστικής γεωγραφίας και περιφερειακής ανάπτυξης και διαχειρίζεται γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και εφαρμόζει μεθόδους τηλεπισκόπησης.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εργασιών χρησιμοποιεί σύγχρονα εργαλεία, όργανα, μεθόδους και τεχνικές που βασίζονται στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εκπαιδεύεται στο πανεπιστημιακό Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης. Μετά από εξετάσεις στο ΤΕΕ αποκτά την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι χρήσιμο να διαθέτει:

  • Κριτική και σύνθετη σκέψη
  • Υπολογιστική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα
  • Ευαισθησία στο προβλήματα του περιβάλλοντος
  • Επινοητικότητα και δυναμισμό για την επίλυση χωροταξικών προβλημάτων
  • Ικανότητα αντίληψης χώρου
  • Επικοινωνιακή δεξιότητα για τη συνεργασία με τους πελάτες 
  • Δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Η μελέτη της διαχείρισης φυσικών πόρων και οι χωροταξικές και αναπτυξιακές μελέτες επιβάλλονται σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Γι' αυτόν το λόγο οι προοπτικές απασχόλησης για τον Μηχανικό Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εμφανίζονται θετικές. Οι αποδοχές του είναι ικανοποιητικές και μπορεί να έχει ειδικά πλεονεκτήματα ή επιδόματα, ανάλογα με την οργάνωση της εταιρείας όπου εργάζεται.

Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης μπορεί να εργαστεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε υπουργεία, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά και πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, γραφεία μελετών και συμβούλων επιχειρήσεων, βιομηχανικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών, κατασκευαστικές εταιρείες και εταιρείες διαχείρισης ακινήτων. Μπορεί ακόμη να εργαστεί σε αναπτυξιακές εταιρείες και οργανισμούς, σε κοινωνικούς φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εργάζεται ατομικά αλλά και ομαδικά. Η εργασία του είναι επιστημονική και δεν απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες. Μπορεί να εργαστεί σε εσωτερικό χώρο, εντός γραφείου, αλλά και σε εξωτερικό χώρο, όταν πρόκειται να συλλέξει στοιχεία και να μελετήσει το χώρο.

Επαγγελματικές Οργανώσεις: Ο Μηχανικός Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης εγγράφεται στο Σύλλογο Πολεοδόμων Χωροτακτών.