Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Περιβάλλοντος

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος ασχολείται με τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Ειδικότερα, ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους αρμόδιους φορείς για περιβαλλοντικά θέματα, συλλέγει στοιχεία, εκπονεί μελέτες και τις παρουσιάζει σε εμπλεκόμενους φορείς, σχεδιάζει, εφαρμόζει και ελέγχει προγράμματα για την προστασία και τη διαχείριση του περιβάλλοντος. Ακόμη, διαμορφώνει την πολιτική των εταιρειών ή υπηρεσιών σε θέματα περιβάλλοντος και, τέλος, ενημερώνεται πάνω στη νομοθεσία που αφορά τον τομέα του και μελετά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις τεχνικών έργων ή άλλων δραστηριοτήτων με βάση τη νομοθεσία αυτή.

Εξοπλισμός και Μέσα: Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος χρησιμοποιεί χάρτες και εξειδικευμένα προγράμματα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος εγγράφεται στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το οποίο και του χορηγεί άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Επαγγελματική Κατοχύρωση: Το τμήμα αυτό είναι αρκετά καινούργιο και το αντικείμενο εργασίας δεν είναι ακόμη νομοθετημένο.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος Μηχανικός Περιβάλλοντος χρειάζεται να εκπαιδευτεί στα τμήματα Μηχανικών Περιβάλλοντος των Πολυτεχνείων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος χρειάζεται να έχει:

  • Ευαισθησία και ενδιαφέρον για θέματα που σχετίζονται με το οικοσύστημα
  • Ικανότητα αντίληψης των συνθηκών ή των καταστάσεων που αφορούν το περιβάλλον που ερευνά
  • Επινοητικότητα
  • Υπολογιστική, μαθηματική και μηχανική ικανότητα
  • Δεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Οι προοπτικές του επαγγέλματος φαίνονται ιδιαίτερα αξιόλογες, αφού η μελέτη διαχείρισης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος επιβάλλεται πλέον σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε υπουργεία, οργανισμούς, επιχειρήσεις, μεγάλα τεχνικά γραφεία, γραφεία μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ή ως καθηγητής στην εκπαίδευση και κατάρτιση, αφού φοιτήσει στην Παιδαγωγική Σχολή (ΠΑΤΕΣ) της ΣΕΛΕΤΕ.

Οι αποδοχές του Μηχανικού Περιβάλλοντος είναι ικανοποιητικές και μπορεί να έχει ειδικές παροχές ή επιδόματα ανάλογα με την πολιτική της εταιρείας όπου εργάζεται. 

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Ο Μηχανικός Περιβάλλοντος μπορεί να εργάζεται ατομικά, αλλά και συλλογικά. Η εργασία του είναι πνευματική και δεν απαιτεί χειρωνακτικές δεξιότητες. Εργάζεται ακολουθώντας το ωράριο του συγκεκριμένου φορέα απασχόλησης, ενώ οι υπερωρίες είναι πιθανές στην περίπτωση φόρτου εργασίας ή προθεσμιών παράδοσης μελετών. Μπορεί να εργάζεται σε κλειστό χώρο, εντός γραφείου και με αρκετά καλές συνθήκες, αλλά και σε ανοιχτό χώρο για συλλογή στοιχείων, οπότε είναι εκτεθειμένος σε διάφορες καιρικές συνθήκες.

Το επάγγελμα αυτό πολλές φορές απαιτεί μετακινήσεις μέσα και έξω από τη χώρα, για συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια, για ερευνητικές μελέτες, ή για συλλογή και επεξεργασία στοιχείων.