Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης

Γενική Περιγραφή: Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης ασχολείται με το σχεδιασμό της δομής και της λειτουργίας, καθώς και με τη διαχείριση της λειτουργίας σύγχρονων τεχνολογικών και διοικητικών συστημάτων. Όταν απασχολείται στον τομέα της παραγωγής, μελετά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει μία επιχείρηση και προτείνει μέτρα για την αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της. Επίσης, έχει την ευθύνη για το συντονισμό των εργασιών για την υλοποίηση των μελετών και εισηγήσεών του.

Όταν εργάζεται στον τομέα της διοίκησης, ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης εκπονεί μελέτες για την καλύτερη αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του εργατικού δυναμικού της μονάδας, εισάγοντας νέες μεθόδους στην οργάνωση της επιχείρησης, στην παραγωγική διαδικασία και στην αξιοποίηση του μηχανολογικού εξοπλισμού της.

Είναι επίσης υπεύθυνος για τον εντοπισμό των προβλημάτων παραγωγής και διακίνησης των προϊόντων και για τη διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυσή τους.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος: Για την άσκηση του επαγγέλματος απαιτείται άδεια από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, μετά από εξετάσεις.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης μπορεί να έχει σπουδάσει στα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνείων.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης είναι απαραίτητα τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Υπευθυνότητα
  • Συστηματικότητα, συνέπεια και ακρίβεια
  • Μαθηματική και υπολογιστική ικανότητα
  • Τεχνική αντίληψη και κατάρτιση
  • Ικανότητα στο σχεδιασμό
  • Ομαδικό πνεύμα, ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας
  • Προγραμματισμός
  • Επαγωγική σκέψη
  • Διοικητικές ικανότητες για την οργάνωση και τη διεύθυνση του τεχνικού προσωπικού.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του σ' ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα. Η ανταγωνιστικότητα στον τομέα παραγωγής, καθώς και η ανάγκη για βελτίωση των παραγωγικών μεθόδων, καθιστούν το επάγγελμα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης αρκετά σημαντικό, με αποτέλεσμα οι προοπτικές απασχόλησης να είναι αρκετά καλές.

Εργασιακές και Περιβάλλον: Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης στο δημόσιο τομέα εργάζεται σε υπουργεία, δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς. Στον ιδιωτικό τομέα μπορεί να εργαστεί σε τεχνικές εταιρείες, μεγάλες βιομηχανικές μονάδες και σε άλλες παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μπορεί ακόμα να απασχοληθεί ως καθηγητής στην εκπαίδευση και την κατάρτιση μετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ, ή ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας δικό του τεχνικό γραφείο.

Ο Μηχανικός Παραγωγής και Διοίκησης δουλεύει συνήθως σε κλειστό χώρο, σε συνθήκες γραφείου και με ωράρια που καθορίζονται από το είδος, ή το φόρτο εργασίας του. Μερικές φορές χρειάζεται να μετακινείται στους χώρους παραγωγής, όπου επικρατεί θόρυβος, ένταση, άγχος και σωματική κούραση. 

Εργάζεται ατομικά κατά την εκπόνηση των μελετών, αλλά και ομαδικά κατά την υλοποίησή τους, συνεργαζόμενος με τα στελέχη και το προσωπικό της επιχείρησης.