Πάνω από 200 E-Learning Προγράμματα

Μεσίτης Ναυτιλιακών Συμβάσεων

Γενική Περιγραφή: Ο Μεσίτης Ναυτιλιακών Συμβάσεων μεσολαβεί στη σύναψη συμφωνίας για την αγοραπωλησία ή τη μίσθωση ενός επιβατηγού ή εμπορικού πλοίου για λογαριασμό των πελατών του. Οι Μεσίτες Ναυτιλιακών Συμβάσεων χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: στους ναυλομεσίτες, οι οποίοι μεσολαβούν για τη μίσθωση ενός πλοίου που θα μεταφέρει κάποιο φορτίο από λιμάνι σε λιμάνι και στους μεσίτες αγοραπωλησιών πλοίων, οι οποίοι μεσολαβούν για την εύρεση αγοραστών ή πλοίων για πώληση.

Οι ναυλομεσίτες προσπαθούν να συνδυάσουν τη ζήτηση πλοίων για μεταφορά φορτίων από τους ναυλωτές και την προσφορά πλοίων από τους πλοιοκτήτες. Παράλληλα, μεσολαβούν μεταξύ πλοιοκτητών και ναυλωτών για να επιτευχθεί η συμφωνία και να υπογραφεί το συμβόλαιο για τη μεταφορά φορτίου. Ενημερώνονται για την κατάσταση στην αγορά και τις λογικές τιμές μεταφοράς φορτίου, πληροφορούνται και διοχετεύουν στους ενδιαφερομένους τη ζήτηση πλοίων ή την ύπαρξη φορτίων προς μεταφορά, επικοινωνούν με πλοιοκτήτες και ναυλωτές κατά τη διαπραγμάτευση του συμβολαίου με στόχο την επίτευξη της συμφωνίας, συντάσσουν το συμβόλαιο και το προωθούν και στα δύο μέρη προς υπογραφή. Αν ο ναυλομεσίτης εργάζεται ως υπάλληλος σε ναυτιλιακή εταιρία, εκτελεί και προϋπολογισμό κέρδους της προτεινόμενης ναύλωσης καθώς και απολογισμό μετά το τέλος της μεταφοράς.

Οι μεσίτες αγοράς ή πώλησης πλοίων προσπαθούν να εντοπίσουν τις καλύτερες προσφερόμενες ευκαιρίες. Έτσι, χρειάζεται να είναι ενημερωμένοι για τις τρέχουσες τιμές πλοίων ή σκαφών διαφόρων μεγεθών και τύπων, καθώς και για τις προοπτικές εξέλιξης των τιμών. Τις πληροφορίες αυτές τις αξιοποιούν φέρνοντας σ' επαφή πιθανούς αγοραστές και πωλητές. Η επιτυχία του έργου τους είναι να συμβάλλουν στην επίτευξη συμφωνίας μεταξύ αγοραστή και πωλητή, οπότε και φροντίζουν για τη σύνταξη του συμβολαίου.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση: Γνώσεις για το επάγγελμα μπορούν να αποκτηθούν στα ναυτιλιακά τμήματα των ΑΕΙ, καθώς και σε ΤΕΕ ή ΙΕΚ ναυτιλιακής κατεύθυνσης.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: Για το επάγγελμα του Μεσίτη Ναυτιλιακών Συμβάσεων απαιτείται:

  • Ευχέρεια στις δημόσιες σχέσεις και τις διαπραγματεύσεις
  • Αξιοπιστία, εχεμύθεια ευσυνειδησία
  • Οργανωτικότητα, υπομονετικότητα και προσεκτικότητα
  • Άνεση στην επικοινωνία
  • Υπολογιστική και μαθηματική ικανότητα
  • Καλή μνήμη
  • Γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή
  • Άριστη γνώση ξένων γλωσσών και ειδικά της αγγλικής
  • Άριστη γνώση των αρχών ναυτικού και διεθνούς ναυτικού δικαίου.

Επαγγελματικές Προοπτικές: Ο επαγγελματικός αυτός χώρος είναι πολύ ανταγωνιστικός και απαιτητικός. Η ένταξη στον κλάδο και η εξασφάλιση θέσεων εργασίας θεωρούνται δύσκολες, αφού δεν προσφέρονται εύκολα νέες ευκαιρίες. Οι απολαβές των Μεσιτών, ως προμήθειες, μπορεί να φτάσουν σε πολύ υψηλά επίπεδα, ιδιαίτερα για όσους ασχολούνται αρκετά χρόνια με το αντικείμενο αυτό. Ορισμένες φορές αποδεικνύεται χρήσιμη, χωρίς να είναι υποχρεωτική, η εγγραφή στο Ινστιτούτο Μεσιτών της Μ. Βρετανίας, ύστερα από προϋπηρεσία τριών ετών και εξετάσεις στη χώρα μας.

Η προϋπηρεσία και η μαθητεία σε μεσιτικό γραφείο είναι σημαντική για την αποδοτική και αποτελεσματική εξάσκηση του επαγγέλματος. Οι περισσότεροι Μεσίτες απασχολούνται σε εξειδικευμένα μεσιτικά γραφεία, ή ανοίγουν τις δικές τους επιχειρήσεις ως Μεσίτες Ναυτιλιακών Υπηρεσιών. Παράλληλα, μπορούν να απασχοληθούν ως υπάλληλοι σε ναυτιλιακές εταιρίες και σπανιότερα σε δημόσιες επιχειρήσεις που ναυλώνουν πλοία για την προμήθεια πρώτων υλών.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον: Η εργασία των Μεσιτών Ναυτιλιακών Συμβάσεων είναι πολύπλοκη, αγχώδης, με μεγάλες ατομικές ευθύνες αλλά η επίτευξη συμφωνίας προσφέρει ικανοποίηση και σημαντικό κέρδος. Η επαφή με τους πελάτες είναι καθημερινή και συχνή, αν και τις περισσότερες φορές γίνεται μόνο τηλεφωνικά, αφού ο μεσίτης και ο πελάτης μπορεί να βρίσκονται σε μεγάλες αποστάσεις ή ακόμα και σε διαφορετικές χώρες. Εργάζονται σε γραφεία, με καλές συνθήκες εργασίας και με τον κατάλληλο εξοπλισμό. Το ωράριο εργασίας τους είναι ακατάστατο, εξαρτάται από τον όγκο της δουλειάς και την επικοινωνία με τους πελάτες σε διαφορετικά κράτη. Επίσης, για τους ίδιους λόγους, πολλές φορές εργάζονται Σαββατοκύριακα ή και ημέρες αργίας.